png_zolty-1

Mechanizm Podzielonej Płatności

Informujemy , że z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia                                     15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych                   innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).

Link do ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000062

Co to oznacza?

 • Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim  ma obowiązek założenia do dnia 01.07.2018 r. każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego – tzw. Rachunku VAT;
 • Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim automatycznie otworzy jeden Rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet jeżeli ten nie rozlicza podatku VAT. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne Rachunki VAT;

UWAGA: Zgodnie z Ustawą mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy klientów indywidualnych.

 • Od 01 lipca 2018 r. Klienci Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim będą mogli wykonać przelew korzystając z dwóch opcji:
 • dotychczasowym sposobem,
 • wykorzystując mechanizm podzielonej płatności, płacąc za fakturę zawierającą płatność podatku VAT;

Rachunek VAT w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim

 • otwierany automatycznie dla prowadzonych rachunków rozliczeniowych;
 • bez zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z Bankiem Spółdzielczym;
 • bez żadnych opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku;
 • prowadzony w walucie PLN;
 • wszystkie dokonywane operacje są potwierdzane wyciągami bankowymi. Wyciągi sporządzane są z częstotliwością wskazaną przez Klienta w sposób i na zasadach uzgodnionych z Bankiem, analogicznie jak dla pozostałych rachunków rozliczeniowych;
 • informacja o numerze NRB dostępne będą od 01.07.2018r.  są w systemie bankowości elektronicznej lub w placówkach Banku;

 

 

Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności:

 • przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem:
 • numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,
 • numeru NIP kontrahenta,
 • kwoty brutto faktury,
 • kwoty VAT,
 • realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT);
 • bank odbierający w/w przelew, księguje kwotę brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie kwotę VAT przekazuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym;

Dysponowanie środkami na rachunku VAT:

 • przelew odpowiadający kwocie VAT do dostawców Klienta;
 • przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym banku;
 • zapłata VAT do urzędu skarbowego;
 • wypłata środków z rachunku VAT w innym celu na podstawie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego.

 

min_konk

Laureaci konkursu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Dnia 12 czerwca 2018r. w kaliskim Pałacu  nastąpiło już po raz drugi  rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ,organizowanego przez Bank pt. „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”.

Komisja oceniająca prace podkreśliła, że  wszystkie  były ciekawe tematycznie i pomysłowe, dlatego komisja oceniając pracę miała trudny wybór.

Laureatom konkursu wręczono atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe, uczestnikom pamiątkowe dyplomy i upominki z logo Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim. Podczas uroczystości nie zabrakło słodkiego poczęstunku oraz słów podziękowania dla osób, które pomogły w zorganizowaniu lub przeprowadzeniu konkursu. Dyplomy z podziękowaniami trafiły do każdego opiekuna konkursu.

Zwycięzcy konkursu:

Klasy od I do III:

I miejsce – Maja Drzewiecka ( kl. III Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim),

II miejsce – Kaja Staniec ( kl. III Szkoła Podstawowa w Pomierzynie),

III miejsce – Milena Bakalarz ( kl. I Szkoła Podstawowa w Pomierzynie).

Wyróżnienie – Patrycja Czerepaniak ( kl. III Szkoła Podstawowa w Pomierzynie).

 

Klasy od IV do VI

Wyróżnienie – Natalia Dworczak ( kl. V Szkoła Podstawowa w Pomierzynie).

 

Klasy gimnazjalne ( przyznano dwa pierwsze miejsca)

I miejsce – Monika Jedynowicz i Martyna Maras  ( kl. VII B Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim),

II miejsce – Wiktoria Burdyńska ( kl. VII B Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim),

III miejsce – Martyna Kocoń ( kl. VII B Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim).

 

Zapraszamy do obejrzenia prac biorących udział w konkursie, które od 18 czerwca br. będą udostępnione w Filii Banku w Kaliszu Pomorskim przy ul. Wolności 22.

Organizator konkursu

Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim

min_konk

Laureaci konkursu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Dnia 12 czerwca 2018r. w kaliskim Pałacu  nastąpiło już po raz drugi  rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ,organizowanego przez Bank pt. „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”.

 

Komisja oceniająca prace podkreśliła, że  wszystkie  były ciekawe tematycznie i pomysłowe, dlatego komisja oceniając pracę miała trudny wybór.

Laureatom konkursu wręczono atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe, uczestnikom pamiątkowe dyplomy i upominki z logo Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim. Podczas uroczystości nie zabrakło słodkiego poczęstunku oraz słów podziękowania dla osób, które pomogły w zorganizowaniu lub przeprowadzeniu konkursu. Dyplomy z podziękowaniami trafiły do każdego opiekuna konkursu.

Zwycięzcy konkursu:

Klasy od I do III:

I miejsce – Maja Drzewiecka ( kl. III Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim),

II miejsce – Kaja Staniec ( kl. III Szkoła Podstawowa w Pomierzynie),

III miejsce – Milena Bakalarz ( kl. I Szkoła Podstawowa w Pomierzynie).

Wyróżnienie – Patrycja Czerepaniak ( kl. III Szkoła Podstawowa w Pomierzynie).

 

Klasy od IV do VI

Wyróżnienie – Natalia Dworczak ( kl. V Szkoła Podstawowa w Pomierzynie).

 

Klasy gimnazjalne ( przyznano dwa pierwsze miejsca)

I miejsce – Monika Jedynowicz i Martyna Maras  ( kl. VII B Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim),

II miejsce – Wiktoria Burdyńska ( kl. VII B Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim),

III miejsce – Martyna Kocoń ( kl. VII B Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim).

 

Zapraszamy do obejrzenia prac biorących udział w konkursie, które od 18 czerwca br. będą udostępnione w Filii Banku w Kaliszu Pomorskim przy ul. Wolności 22.

 

Organizator konkursu

Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim

 

rodologo

RODO

Szanowni Klienci,

od dnia 25 maja 2018 roku w Banku mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego RODO), którego najważniejszym celem jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone oraz przetwarzane przez podmioty (firmy i instytucje) prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem przygotowanym dla Klientów, który zmieszczony został na stronie internetowej Banku w zakładce RODO oraz pod poniższym linkiem: TUTAJ

W zakładce RODO zamieszczone zostały również inne dodatkowe informacje dotyczące procesu ochrony danych osobowych w Banku. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

png_zolty-1

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim zwołuje na dzień 30. 05. 2018 r.

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego,

Zebranie odbędzie się w dniu 30. 05. 2018 r.  o godzinie  10°°

w Agroturystyce „Wielo – Rybka” w Kaliszu Pomorskim ul. Młyńska 12.

Planowany porządek obrad:

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego, Sekretarza.
 3. Wybór Komisji:
  • Mandatowo – Skrutacyjnej,
  • Uchwał i Wniosków.
 4. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.
 5. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
 6. Przedstawienie oraz przyjęcie zaktualizowanej „Procedury dokonywania oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej lub kandydatów na członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim”.
 7. Przyjęcie „Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pom”.
 8. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 9. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
 10. Przedstawienie oraz przyjęcie zmian do „Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim”.
 11. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu.
 12. Przedstawienie oraz przyjęcie zmian do „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim”.
 13. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok 2017 oraz przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej Banku na rok 2018.
 14. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2017 rok.
 15. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku za rok 2017 z uwzględnieniem oceny Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceny funkcjonowania polityki wynagradzania Banku.
 16. Przedstawienie informacji z wykorzystania środków z funduszu  społeczno – kulturalnego.
 17. Przedstawienie propozycji zmian do Statutu.
 18. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 19. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za rok obrotowy 2017
  2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok obrotowy 2017,
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2017 rok,
  4. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,
  5. indywidualnej następczej oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej,
  6. kolegialnej następczej oceny Rady Nadzorczej Banku za rok 2017,
  7. podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim za 2017 rok,
  8. zatwierdzenie przeznaczenia zysku z poprzedniego okresu na fundusz zasobowy,
  9. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć w roku 2018,
  10. zatwierdzenie kierunków działalności gospodarczej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim na 2018 rok
  11. wyboru delegata Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim na zjazd Związku Rewizyjnego.
 20. Ogłoszenie wyników wyborów na członków Rady Nadzorczej.
 21. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków – wniosków zgłoszonych przez uczestników Zebrania Przedstawicieli.
 22. Wolne głosy i wnioski.

Zakończenie obrad Zebrania

 

ZARZĄD

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

pis200

Promocja kredytu gotówkowego „KREDYT NA KAŻDĄ OKAZJĘ ” od 14-05-2018r. do 28-09-2018r

c 

 • ATRAKCYJNE OPROCENTOWANIE OD 4,85%
 • OKRES KREDYTOWANIA DO 36 MIESIECY
 • DOWOLNY CEL PRZEZNACZENIA SRODKÓW Z KREDYTU
 • MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU DO 20.000,00ZŁ
 • SZYBKA DECYZJA  KREDYTOWA

 

ZAPRASZAMY  DO PLACÓWEK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KALISZU POMORSKIM

 

*) Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:  całkowita kwota kredytu 5.000,00zł; okres kredytowania 12 miesięcy;  spłata kredytu  w  11 równych   miesięcznych rat kapitałowych  w kwocie  427,74zł;, ostatnia 12 rata kapitałowa w kwocie   427,71zł. roczne oprocentowanie nominalne 4,85%; kwota odsetek  132,85 zł; prowizja za udzielenie kredytu 225,00zł  całkowitej kwoty kredytu,  56,00zł  ubezpieczenie kredytobiorcy na wypadek śmierci .

Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 16,93%.;całkowity koszt kredytu wynosi 413,85 zł., całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 5.413,85zł. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej. Niniejsza informacja handlowa nie jest oferta handlową   w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego, a podane ceny mają charakter wyłącznie informacyjny.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 14-05-2018r.

lokata_wiosna_240x240

Lokata Wiosna 2018

30 kwietnia 2018r. rozpoczęła się kolejna edycja Lokaty SGB – „Wiosna 2018 ” z nagrodami, która potrwa do  20 kwietnia 2018r.

lokata_wiosna_800x550Minimalna kwota lokaty to tylko 500,00zł.

Czas promocji: od  24 styczeń  2018r.  do  29  czerwiec  2018r.

Czas lokowania: 6 miesięcy

Udziały w losowaniu:   w przypadku 6-miesięcznej Lokaty SGB:  2 udziały w losowaniu nagród przypadają na każde pełne 500,00zł lokaty spełniającej określające warunki Regulaminu

Losowanie nagród:   odbędzie się  30 stycznia 2019r., o wygranych zwycięscy zostaną powiadomieni  listownie.

Do  rozlosowania wiele atrakcyjnych nagród   I i II stopnia.    

 

Dlaczego warto założyć lokatę SGB Zima 2018?

– gwarantowane oprocentowanie lokaty

– udział w losowaniu wielu cennych nagród

– bezpieczeństwo środków zapewnione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

– możliwość likwidacji lokaty przed terminem

– możliwość ustanowienia pełnomocnictwa lub dokonania zapisu na wypadek śmierci

Do rozlosowania wiele atrakcyjnych nagród:

 1. Samochód HYUNDAI KONA CLASSIC PLUS 1.0 T-GDi 6MT 2WD (120 KM).
 2. Skuter Router BASSA 50 10″ 4T
 3. Konsola Sony PlayStation 4 Slim 1TB + gra Gran Turismo Sport,
 4. Multicooker Philips HD3037/70,
 5. Zestaw akcesoriów sportowych  ( torba Adidas, bidon, szalik).

Szczegóły dostępne w regulaminie promocji oraz w placówkach Banku:

png_zolty-1

Zebranie Grupy Członków Banku Spółdzielczego – terminy

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

zwołuje Zebranie Grupy Członków Banku Spółdzielczego,

na które zaprasza członków banku i wszystkie osoby zainteresowane sprawami Banku.

Planowane terminy:

 • Złocieniec – dnia 08.05.2018 o godz. 09.00 w Oddziale Banku w Złocieńcu, ul. Mirosławiecka 3 – PORZĄDEK OBRAD
 • Wierzchowo – dnia 08.05.2018 o godz. 11.30 w Filii Banku w Wierzchowie, ul. Parkowa 2 – PORZĄDEK OBRAD
 • Kalisz Pomorski – dnia 08.05.2018 o godz. 16.00 w sali Pałacu Wedlów w Kaliszu Pomorskim ul. Wolności 31 – PORZĄDEK OBRAD

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY