Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków

W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez bank w zakresie wykonywanych czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, klient ma prawo złożyć reklamację.

[Forma i miejsce złożenia reklamacji]
§ 1

 1.  Reklamacja może być złożona:
  1) osobiście w Centrali (siedzibie banku),Oddziale lub Filii  w formie pisemnej lub ustnej do protokołu;
  2)    telefonicznie w formie ustnej, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy placówek bankowych   których numery podane są na stronie internetowej banku tj. www.bskaliszpom.pl
  3)    listownie w formie pisemnej na adres Centrali lub Oddziału;
  4)    z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres podany na stronie internetowej banku tj.sekretariat@bskaliszpom.pl
  5)    faksem w formie pisemnej na numer Centrali i Oddziału, podany na stronie internetowej banku tj.www.bskaliszpom.pl
  z zastrzeżeniem ust. 2.
  2.    Reklamacje dotyczące kart płatniczych składane przez klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych oraz rolników mogą być składane wyłącznie:
  1)    osobiście w Centrali (siedzibie banku) , Oddziale lub Filii w formie pisemnej;
  2)    listownie w formie pisemnej na adres Centrali  i  Oddziału ;
  3)    faksem w formie pisemnej na numer Centrali i Oddziału, podany na stronie internetowej banku tj. www.bskaliszpom.pl;
  4)    z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e – mail na adres  podany  na stronach internetowych  banku.
  3.    W przypadku reklamacji dotyczących kart płatniczych składanych przez klientów innych niż instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych oraz rolników składane w formie ustnej Bank wezwie klienta do uzupełnienia reklamacji poprzez złożenie podpisu na formularzu.
  4.    Reklamacje dotyczące transakcji dokonanych kartami płatniczymi winny być składane na obowiązującym w Banku formularzu, przy czym reklamację dotyczącą każdej transakcji należy złożyć na oddzielnym formularzu.
  5.    Adresy placówek banku znajdują sięwww.bskaliszpom.pl.

[Zakres danych zawartych w reklamacji]
§ 2

 1.  Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej powinna zawierać:
  1)    imię i nazwisko lub nazwę klienta;
  2)    adres korespondencyjny;
  3)    dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta;
  4)    oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń;
  5)    własnoręczny podpis klienta.
  z zastrzeżeniem ust. 2.
  2.    Reklamacja dotycząca transakcji dokonywanych kartami płatniczymi oprócz danych zawartych w ust. 1 dodatkowo powinna zawierać:
  1)    imię i nazwisko posiadacza karty/użytkownika karty;
  2)    numer karty;
  3)    numer rachunku, do którego wydano kartę;
  4)    datę transakcji;
  5)    kwotę transakcji;
  6)    miejsce dokonania reklamowanej transakcji (nazwę placówki, miasto, państwo).
  Formularze reklamacji zawarte są na stronie internetowej.3.    W przypadku stwierdzenia przez bank braku informacji wymaganych
  do rozpatrzenia reklamacji, bank zwraca się do klienta o ich uzupełnienie w formie w jakiej klient złożył reklamację.
  4.    W sytuacji odmowy podania przez klienta wszystkich danych niezbędnych do rozpoczęcia procesu dotyczącego rozpatrzenia reklamacji, bank informuje klienta, że rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe, ze względu na niekompletność oświadczenia klienta.
  Niezależnie od powyższego klient jest informowany o rozpatrzeniu reklamacji w terminie wskazanym w § 4 ust. 1.

[Sposób potwierdzenia wpływu reklamacji]
§ 3

Bank potwierdza złożenie reklamacji w formie pisemnej.

[Termin rozpatrzenia reklamacji]
§ 4

 1. Bank odpowiada na reklamację bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wpływu reklamacji do banku.
  2.    W szczególnie skomplikowanych przypadkach  termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec wydłużeniu do 60 dni kalendarzowych, a w przypadku klientów instytucjonalnych z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych i rolników, do 90 dni.
  3.    Za szczególne skomplikowane przypadki, o których mowa w ust. 2 uznaje się konieczność uzyskania przez Bank dodatkowych informacji od podmiotów trzecich współpracujących z Bankiem niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, a  w przypadku reklamacji dotyczących kart płatniczych – dodatkowo transakcje dokonane kartą poza granicami kraju lub wymagające uzyskania informacji od organizacji zajmujących się rozliczeniem transakcji wykonywanych przy użyciu kart płatniczych.
  4.    W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie określonym w ust. 1 bank w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji:
  1)    wyjaśnia przyczyn opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji;
  2)    wyjaśnia okoliczności, które muszą zostać ustalone;
  3)    wskazuje przewidywany terminu udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, który nie może być dłuższy niż wskazany w ust. 2.
  5.    Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 i 2 wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
  6.    W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 1, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach, o których mowa w ust. 3 terminu określonego w ust. 2, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.
  7.    Zasad opisanych w ust. 6 nie stosuje się do reklamacji złożonych przez klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych i rolników.

[Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji]
§ 5

 1. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej i wysłana:
  1)     listem poleconym na adres wskazany w reklamacji przez klienta, z zastrzeżeniem ust.2;
  2)    wyłącznie na wniosek klienta z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy, z którego reklamacja została wysłana, chyba że klient poda w reklamacji inny adres mailowy poprzez załączenie skanu odpowiedzi.
  2.    W odniesieniu do klientów, którzy nie zawarli z bankiem umowy, a złożyli reklamację, odpowiedź wysyłana jest na adres wskazany w reklamacji lub adres mailowy.
  3.    Zasady z ust.2 nie stosuje się do klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych i rolników.

[Informacje dodatkowe]
§ 6

 1. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
  2.    W razie sporu z bankiem klient będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.
  3.    W przypadku reklamacji dotyczących ubezpieczeń, klient banku ma możliwość zwrócenia się o pomoc do Rzecznika Finansowego.
  4.    Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację klient może:
  1)    odwołać się do Rady Nadzorczej banku;
  2)    złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego;
  3)    skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich;
  4)    złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego w sprawie rozwiązania sporu lub
  5)    wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.
  Zasady opisanej w ust. 4 pkt 4 nie stosuje się do klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych i rolników.

[skargi]
§ 7

 1. W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez bank lub  wykonywanej działalności klient nie stanowiących reklamacji ma prawo złożyć skargę. Do skarg stosuje się odpowiednio zasady zawarte w §§ 1 – 6, za wyjątkiem § 4 ust. 6        i §6 ust. 4 pkt 4..

[wniosek]
§ 8

 1. Przedmiotem wniosku mogą być sprawy dotyczące poprawy funkcjonowania banku, lepszego zaspokojenia potrzeb klientów, usprawnienia pracy lub poszerzania oferty Banku.
 2. Do wniosków stosuje się odpowiednio zasady zawarte w §§ 1 – 6, za wyjątkiem § 4 ust. 6 i § 6 ust. 4 pkt. 4.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA W ZAKŁADCE FORMULARZE