Szanowni Państwo,

Zmiany w Regulaminach dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych dotyczą w szczególności:

 • wprowadzenia zapisów dotyczących składania przez klientów Reklamacji, Skarg
  i Wniosków,
 • dodanie zapisów związanych z zastosowaniem zerowej stawki oprocentowania,
 • wprowadzeniem zapisów związanych z zasadami bezpieczeństwa  podczas dokonywania zakupów internetowych wynikających z Rekomendacji bezpieczeństwa transakcji internetowych,
 • nazewnictwa kart – organizacja płatnicza MasterCard wycofuje z używania nazwy PayPass
 • zmiany przesłanek związanych ze zmianą oprocentowania,
 • dodanie zapisów dotyczących obsługi plików cookies celem korzystania z usług bankowości elektronicznej.

Informujemy ponadto, że:

 1. jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego
  w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie;
 2. posiadacz rachunku ma prawo, przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat;
 3. w przypadku, gdy posiadacz rachunku złoży sprzeciw, o którym mowa w pkt 1, i nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim