Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim informuje, że w przypadku posiadania rachunku oszczędnościowego, oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej, który nie jest rachunkiem wspólnym, istnieje możliwość zadysponowania zgromadzonymi na ww. rachunku środkami na wypadek śmierci. W przypadku śmierci, zgromadzone środki zostaną wypłacone wskazanym osobom bliskim. Dyspozycję na wypadek śmierci można złożyć w placówce Banku prowadzącej rachunek.
Zasady składania dyspozycji na wypadek śmierci uregulowane są w treści art. 56 ustawy – Prawo bankowe w sposób następujący:
1) Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie Bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci),
2) kwota wypłaty, o której mowa w pkt 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza,
3) dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez Posiadacza zmieniona lub odwołana na piśmie,
4) jeżeli Posiadacz wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w pkt 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej,
5) kwota wypłacona zgodnie z pkt 1 nie wchodzi do spadku po Posiadaczu, osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem pkt 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom Posiadacza.