Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim wprowadza następujące zmiany:

  • Od dnia 1 marca 2017 roku obowiązuje nowy „Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”

Wykaz zmian:

1) dostosowanie zapisów do wymogów wynikających z Ustawy z dnia 9 października 2016r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie z dniem 1 lipca  2016 roku:

– dodanie zapisów dotyczących wypłat z rachunków po śmierci posiadacza oraz wykonywania czynności związanych z rachunkami nieczynnymi w obrocie w świetle zmienionej ustawy,

– doprecyzowanie zasad rozwiązywania umów w części dotyczącej rachunków;

2) wprowadzenie obowiązku informacyjnego wobec deponentów w związku z wejściem w

życie z dniem 9 października 2016r ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,

3) uzupełnienie zapisów w zakresie Rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa transakcji płatniczych wykonywanych w internecie przez banki, krajowe instytucje płatnicze, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe;

4) doprecyzowanie przesłanek zmiany taryfy oraz regulaminu;

5) doprecyzowanie zapisów dotyczących zleceń płatniczych w walutach wymienialnych.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

Z poważaniem

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim