Zarząd Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim zaprasza  na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego które odbędzie się  25. 04. 2017r. o godzinie  10°° w sali Pałacu Wedlów w Kaliszu Pomorskim ul. Wolności 31.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli,
 2. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli w Kaliszu Pomorskim,
 3. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego, Sekretarza,
 4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli,
 5. Wybór Komisji:
 • Mandatowo – Skrutacyjnej,
 • Uchwał i Wniosków,
 1. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli,
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 3. Przedstawienie wniosku w sprawie zmian do Statutu Banku,
 4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian do Statutu Banku,
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku i sprawozdania finansowego za 2016 rok,
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2016 rok wraz z oceną Ładu Korporacyjnego oraz oceną polityki wynagradzania,
 7. Przedstawienie propozycji kierunków rozwoju działalności gospodarczej Banku na rok 2017,
 8. Przedstawienie informacji z wykorzystania środków z funduszu społeczno – kulturalnego,
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami,
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za rok obrotowy 2016 wraz z oceną Ładu Korporacyjnego oraz raportem i oceną polityki wynagradzania,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok obrotowy 2016,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2016 rok,
 • udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,
 • podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim za 2016 rok,
 • uchwalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć,
 • zatwierdzenie kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim na 2017 rok,
 • przyjęcia zmiany „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim”,
 • ocena kwalifikacji Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim,
 • ocena kwalifikacji członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim,
 • wyboru delegata Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim na zjazd Związku Rewizyjnego,
 1. Wolne głosy i wnioski,
 2. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków – wniosków zgłoszonych przez uczestników Zebrania Przedstawicieli,
 3. Zakończenie obrad Zebrania.

Zarząd Banku