Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim wprowadza następujące zmiany:

 • Od dnia 01 grudnia 2017 roku obowiązywać będzie nowy „Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych”,
 • Od dnia 28 grudnia 2017 roku obowiązywać będzie nowy „Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”

Wprowadzone w regulacjach zmiany mają na celu dostosowanie zapisów do:

 1. Wymogów wynikających z ustawy z dnia 23 września 2016r o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich;
 2. Zaleceń wynikających z pisma KNF DBK/DBK6/0734/6/9/2016 z dnia 14-09-2016r dotyczących problemu świadczenia przez dostawców usług płatniczych pośrednictwa w płatnościach za udział w grach hazardowych organizowanych w sieci Internet na terenie RP na rzecz podmiotów nielegalnie urządzających gry hazardowe;
 3. Zaleceń wynikających z pisma KNF DIB/WPP/711/1/3/2016/IK z dnia 15-12-2016r w zakresie wzmocnienia mechanizmów kontrolnych mających na celu zabezpieczenie instytucji finansowych przed ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, jak również przed innymi przestępstwami związanymi z nielegalnym obrotem rachunkami;
 4. Wytycznych Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (nowy wzór oświadczenia Klienta );
 5. Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej bezpieczeństwa transakcji płatniczych dokonywanych w Internecie przez banki, krajowe instytucje płatnicze, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (rekomendacja 9.1 – ograniczenie okresu ważności haseł do niezbędnego minimum );
 6. Wprowadzenie zapisów oraz załączników w związku z obowiązkiem Banku dotyczących identyfikacji Klientów będących rezydentami podatkowymi w kraju innym niż Polska, wynikających z ustawy z dnia 09-03-2017r o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (DZ.U. 2017 poz. 648);
 7. Wprowadzeniem do oferty banku rachunków bankowych zakładanych i prowadzonych w walucie wymienialnej: USD, GBP, EURO oraz obsługi kasowej w/w walut.

Informujemy ponadto, że:

 1. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zawiadomieniu  o wprowadzonej zmianie;
 2. Posiadacz rachunku ma prawo, przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat;
 3. W przypadku, gdy posiadacz rachunku złoży sprzeciw, o którym mowa w pkt 1,  i nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

 

Załączniki: