Zarząd Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim zwołuje na dzień 30. 05. 2018 r.

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego,

Zebranie odbędzie się w dniu 30. 05. 2018 r.  o godzinie  10°°

w Agroturystyce „Wielo – Rybka” w Kaliszu Pomorskim ul. Młyńska 12.

Planowany porządek obrad:

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego, Sekretarza.
 3. Wybór Komisji:
  • Mandatowo – Skrutacyjnej,
  • Uchwał i Wniosków.
 4. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.
 5. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
 6. Przedstawienie oraz przyjęcie zaktualizowanej „Procedury dokonywania oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej lub kandydatów na członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim”.
 7. Przyjęcie „Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pom”.
 8. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 9. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
 10. Przedstawienie oraz przyjęcie zmian do „Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim”.
 11. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu.
 12. Przedstawienie oraz przyjęcie zmian do „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim”.
 13. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok 2017 oraz przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej Banku na rok 2018.
 14. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2017 rok.
 15. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku za rok 2017 z uwzględnieniem oceny Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceny funkcjonowania polityki wynagradzania Banku.
 16. Przedstawienie informacji z wykorzystania środków z funduszu  społeczno – kulturalnego.
 17. Przedstawienie propozycji zmian do Statutu.
 18. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 19. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za rok obrotowy 2017
  2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok obrotowy 2017,
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2017 rok,
  4. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,
  5. indywidualnej następczej oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej,
  6. kolegialnej następczej oceny Rady Nadzorczej Banku za rok 2017,
  7. podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim za 2017 rok,
  8. zatwierdzenie przeznaczenia zysku z poprzedniego okresu na fundusz zasobowy,
  9. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć w roku 2018,
  10. zatwierdzenie kierunków działalności gospodarczej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim na 2018 rok
  11. wyboru delegata Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim na zjazd Związku Rewizyjnego.
 20. Ogłoszenie wyników wyborów na członków Rady Nadzorczej.
 21. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków – wniosków zgłoszonych przez uczestników Zebrania Przedstawicieli.
 22. Wolne głosy i wnioski.

Zakończenie obrad Zebrania

 

ZARZĄD

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO