Z dniem  04-11-2019r.  zacznie obowiązywać nowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej  Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim , z zastrzeżeniem iż zmiana Taryfy opłat BS – Dział III. obowiązywać będzie od dnia 01.10. 2019r.

Wprowadzone zmiany maja na celu dostosowanie stawek opłat do kosztów związanych ze świadczeniem przez Bank określonych usług oraz wejściem w życie znowelizowanej ustawy o usługach płatniczych od 14.09.2019r. dotyczącej silnego uwierzytelnienia PSD2 .

Informujemy ponadto, że:

  1. jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie;
  2. posiadacz rachunku ma prawo, przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat;
  3. w przypadku, gdy posiadacz rachunku złoży sprzeciw, o którym mowa w pkt .1, i nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.

Bank nie pobiera prowizji i opłat:

  1. od wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę do uzyskania ulgi w podatku dochodowym – na mocy przepisów szczególnych;
  2. wpłat na pokrycie innych zobowiązań w stosunku do BS ( np. z tytułu najmu lokalu BS, robót i usług) oraz wypłat na rzecz dostawców usług dla BS.

Załączniki :

  1. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej – klient indywidualny.
  2. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej – klient instytucjonalny.
  3. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowe – pozostałe opłaty.