Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim informuje:

–  iż z dniem  04-11-2019r  zacznie obowiązywać nowy Regulamin świadczenia usług  w zakresie prowadzenia rachunków bankowych  dla klientów indywidualnych …,

–  iż z dniem  01-10-2019r  zacznie obowiązywać  nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych  dla klientów instytucjonalnych ….

Zmiany w Regulaminach dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych dotyczą w szczególności:

  • PSD2 – modyfikacja postanowień dotyczących silnego uwierzytelnienia ,
  • modyfikacja zapisów w zakresie realizacji polecenia zapłaty,
  • rozszerzenia zakresu pełnomocnictwa – możliwość zamówienia instrumentu płatniczego ( karty , BLIKA) oraz złożenia wniosku o elektroniczne kanały dostępu przez osobę, której posiadacz udzielił pełnomocnictwa stałego,
  •  dostosowania zapisów do ustawy z 17.01.2019r. o zmianie ustawy o BFG i innych ustaw, wprowadzono zapisy umożliwiające otwieranie i prowadzenie rachunków na rzecz rady rodziców.

Informujemy ponadto, że:

  1. jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie;
  2. posiadacz rachunku ma prawo, przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat;
  3. w przypadku, gdy posiadacz rachunku złoży sprzeciw, o którym mowa w pkt. 1, i nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim