Zarząd Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim
zwołuje
Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego,
Zebranie odbędzie się w dniu 17. 07. 2020r. o godzinie 10°°
w Agroturystyce “Wielo – Rybka” w Kaliszu Pomorskim ul. Młyńska 12.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim, zwanego dalej Bankiem.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji:

a. Komisji mandatowo – skrutacyjnej,
b. Komisji uchwał i wniosków.

6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku w tym ocena Zasad Ładu Korporacyjnego oraz Raport z realizacji Polityki wynagradzania osób których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko Banku Spółdzielczego
w Kaliszu Pomorskim.
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku.
10. Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta.
12. Przedstawienie wniosków z przeprowadzonej lustracji w Banku oraz informacja o realizacji wniosków polustracyjnych.
13. Przedstawienie kierunków działalności Banku na rok 2020.
14. Propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2019r.
15. Omówienie zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pom”.
16. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami.
17. Podjęcie Uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej;
2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2019r.;
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim za 2019r.
4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
5) zatwierdzenie kierunków działania Banku na rok 2020,
6) podziału nadwyżki bilansowej;
7) zatwierdzenie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pom”;
8) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy w może zaciągnąć w roku 2020,
9) wybór delegata Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim na Zjazd Związku Rewizyjnego

18. Inne wnioski zgłoszone przez Przedstawicieli podczas Obrad Zgromadzenia.
19. Zamknięcie Obrad.

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO