Szanowni Państwo,

Drodzy Przedsiębiorcy,

 

pandemia wirusa SARS-CoV-2 wywołała poważny kryzys gospodarczy, który dotyka większości krajów świata. Stawia on szereg trudnych wyzwań dla przedsiębiorców i pracowników w bardzo wielu branżach. Przyszłość firm i miejsc pracy stanęła niemal z dnia na dzień pod znakiem zapytania. Zagrożeniu epidemicznemu towarzyszy niepewność przychodów wielu przedsiębiorstw. Wyrażamy głęboki szacunek dla Państwa pracy i codziennych wysiłków, aby stawić czoła tym wyzwaniem i wygrać ze skutkami pandemii.

Ostatnie miesiące pokazały, że solidarne działanie przedsiębiorców, pracowników oraz rządu i jego instytucji zapobiega najczarniejszym scenariuszom upadłości wielu firm i znaczącego wzrostu liczby bezrobotnych. W marcu br. premier Mateusz Morawiecki przedstawił Tarczę Antykryzysową i Tarczę Finansową PFR jako kluczowe narzędzia wsparcia gospodarki celem ochrony miejsc pracy i stabilności sektora przedsiębiorstw. Zespół Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. („PFR”) jako instytucji rozwojowej od samego początku zaangażował się we wsparcie dla pracowników i przedsiębiorców. Jesteśmy przekonani, że nasze programy skutecznie pomogły przejść Państwu przez najtrudniejszy czas. W ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm („Program”) udało nam się wesprzeć 346 tys. przedsiębiorców. Chronimy tym samym ponad 3,2 mln pracowników.

Jesteśmy przekonani, że bez Państwa „genu przedsiębiorczości” i umiejętności przetrwania powrót do gospodarczej normalności i uniknięcie masowych zwolnień, byłby trudne do wyobrażenia. Kierując do Państwa nasze słowa uznania za to jak poradziliście sobie i wciąż radzicie z wyzwaniami pandemii uprzejmie przypominamy o kilku podstawowych zasadach związanych z wydatkowaniem i rozliczeniem subwencji finansowych. Zostały one określone w Regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm” („Regulamin”) oraz w umowie subwencji, którą zawarli Państwo z PFR („Umowa

Subwencji”):

  • Ważnym obowiązkiem beneficjenta Programu jest dostarczenie do 31 grudnia 2020 r. dokumentów potwierdzających, że osoba, która składała w imieniu Przedsiębiorcy oświadczenia woli w ramach Programu, obejmujące zawarcie Umowy Subwencji oraz złożenie odwołania, była uprawniona lub umocowana do reprezentowania Przedsiębiorcy. Dokumenty te muszą być zgodne z Umową Subwencji oraz Regulaminem. Informacje o formie w jakiej należy dostarczać ww. dokumenty zostaną przedstawione za pośrednictwem Państwa Banku nie później niż do 30 listopada 2020 r.
  • Zwracamy też uwagę na konieczność informowania PFR o reorganizacjach podmiotowych Państwa przedsiębiorstwa (przekształcenia, połączenia, podziały w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych). Informację o udziale Państwa firmy w takiej reorganizacji prosimy kierować pisemnie na adres siedziby PFR lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tf_msp@pfr.pl.
  • Przypominamy również, że subwencja powinna być przeznaczona na cele zgodne z postanowieniami Umowy Subwencji, to znaczy na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej.

Podkreślamy także, że w 2021 roku po upływie 12 miesięcy od udzielenia subwencji finansowej, PFR będzie podejmował decyzję o ewentualnym jej częściowym umorzeniu. Kluczowym warunkiem jest kontynuacja działalności gospodarczej oraz utrzymanie zatrudnienia. Planując finanse przedsiębiorstwa należy pamiętać, że pozostała kwota nie umorzona subwencji podlega zwrotowi i powinna być spłacana w 24 równych comiesięcznych ratach.

Pragniemy również tą drogą zwrócić Państwa uwagę, że Polski Fundusz Rozwoju to nie tylko działania antykryzysowe, ale szereg innych programów rozwojowych. Jednym z nich jest wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych („PPK”) jako prywatnego systemu gromadzenia dodatkowych oszczędności emerytalnych przez pracowników. Powinniśmy być świadomi wyzwań demograficznych i trendu spadku emerytur w relacji do wynagrodzeń (tzw. stopa zastąpienia). Dla wzmocnienia swojego bezpieczeństwa finansowego oraz swoich pracowników potrzebne są dodatkowe oszczędności emerytalne, gromadzone przy współudziale pracodawcy – w PPK czy Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE) lub w produktach indywidualnych na Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE) lub Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Program PKK, PPE czy IKE, IKZE oferują atrakcyjne dopłaty lub zwolnienia podatkowe, przez co są to efektywne formy oszczędzania, które chcemy upowszechnić. Już dzisiaj w PPK uczestniczy blisko 1,2 miliona pracowników dużych i średnich przedsiębiorstw.

W 2020 r. przypada obowiązek przystąpienia do PPK firm, które: (i) zatrudniały na 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób zatrudnionych oraz (ii) mniejszych, zatrudniających na 31 grudnia 2019 r. co najmniej 20 osób zatrudnionych. Utworzenie Pracowniczego Planu Kapitałowego nie jest skomplikowane i przypomina zakup ubezpieczeń grupowych lub opieki medycznej dla pracowników.

Pierwszym krokiem jest wybór przez przedsiębiorstwo instytucji finansowej zarządzającej gromadzonymi przez pracowników oszczędnościami. Informacje o instytucjach finansowych dopuszczonych do udziału w programie PPK znajdą Państwo na oficjalnym portalu programu www.mojeppk.pl w zakładce „Instytucje Finansowe”. Wybrana instytucja otworzy i będzie obsługiwać imienne rachunki, na których pracownicy będą gromadzić oszczędności inwestowane poprzez fundusze. Proszę pamiętać, że maksymalny termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową dla firm wchodzących do PPK w II i II etapie to 27 października 2020 r.

Drugim krokiem jest zawarcie w imieniu i na rzecz pracowników umowy o prowadzenie PPK w terminie do 10 listopada 2020 r. Następnie dokonywane wpłaty pracownika i pracodawcy będą gromadzone na prywatnym rachunku PPK pracownika. Z uczestnictwa w PPK można zrezygnować w dowolnym momencie wypłacając środki po potrąceniu podatku. 30% środków z wpłat pracodawcy i środków z dopłat ze strony Państwa. Podobnie w dowolnym momencie można przystąpić do programu.

Program PPK polega na regularnych wpłatach od 2,0% do 4,0% wynagrodzenia brutto przez pracownika na jego prywatny rachunek PPK. Pracownik może obniżyć tę wpłatę do 0,5% jeżeli jego wynagrodzenie ze wszystkich źródeł nie przekracza 120% wynagrodzenia minimalnego. Oszczędzanie w PPK jest bardzo korzystne, ponieważ pracownik otrzymuje dopłatę od Państwa w kwocie 240 zł co roku, wpłatę powitalną 250 zł oraz wpłatę od pracodawcy od 1,5% do 4,0% wynagrodzenia.

Zdajemy sobie sprawę, że nawet dopłata 1,5% do wynagrodzenia pracownika jako wpłata na PPK stanowi wzrost kosztów dla przedsiębiorstwa, szczególnie w tak trudnym roku. Niemniej PPK to atrakcyjny benefit pracowniczy i inwestycja w bezpieczną przyszłość zatrudnionych, która buduje wizerunek dobrego pracodawcy oraz wzmacnia motywację pracowników. Wzrost oszczędności długoterminowych wzmacnia fundamenty gospodarki i zwiększa dostępność finansowania dla przedsiębiorstw. Podobne systemy z sukcesem od lat funkcjonują i budują bezpieczeństwo emerytalne pracujących w wielu krajach na świecie.

Mamy nadzieję, że środki pochodzące z Programu są dla Państwa istotnym  wsparciem w przezwyciężaniu skutków kryzysu gospodarczego, a PPK stanie się narzędziem wzmacniania pozycji firmy na rynku i budowania wizerunku odpowiedzialnego i przyjaznego pracodawcy. Przykłady wdrożenia PPK w dużych firmach wskazują, że ten Program może być skutecznym narzędziem polityki kadrowej i ma istotny wkład w budowanie prywatnych oszczędności pracowników w długim horyzoncie. Jako PFR oferujemy Państwu pełne wsparcie zarówno w kwestii wiedzy na temat Tarczy Finansowej PFR, jak i wdrażania PPK.

Zapraszamy do odwiedzenia strony www.pfr.pl, gdzie znajdują się niezbędne dokumenty, porady i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Tarczy Finansowej PFR. Zachęcamy również do odwiedzenia strony www.mojeppk.pl, na której znajdą Państwo wszelki niezbędne materiały dotyczące PPK. Informacji o PPK udzielają również instytucje finansowe, oferujące prowadzenie PPK. Do Państwa dyspozycji są nasi doradcy pod numerami infolinii: 800 800 120 i +48 22 703 43 00 albo 800 775 775 (zagadnienia PPK).

 

Z wyrazami szacunku,

 

Paweł Borys,                                                     Bartosz Marczuk

Prezes Zrządu                                                   Wiceprezes Zarządu