Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim informuje:

–  iż z dniem  21-12-2020r  zacznie obowiązywać nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych  dla klientów indywidualnych,

–  iż z dniem  20-11-2020r  zacznie obowiązywać  nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych  dla klientów instytucjonalnych .

Zmiany w Regulaminach dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych dotyczą  w szczególności:

  1. Przeniesienia definicji dotyczących instrumentów płatniczych oraz bankowości internetowej do załączników nr 2 oraz 3 regulaminu;
  1. Dodania nowych przesłanek zmiany taryfy oraz oprocentowania;
  1. Modyfikację zapisów w zakresie dokonywania zleceń płatniczych w walutach wymienialnych związanych z realizacją dyspozycji uznaniowych lub obciążeniowych;
  1. Usunięcia z oferty karty mobilnej Visa;
  1. Zmian wprowadzających nowe metody potwierdzania bezgotówkowych operacji dokonywanych kartą w Internecie z użyciem usługi 3D-Secure;
  1. Wycofania z oferty Portfela SGB;
  1. Uszczegółowienia postanowień dotyczących blokowania dostępu do bankowości elektronicznej i  zastrzegania indywidualnych danych uwierzytelniających.

                      

       Informujemy ponadto, że:

– Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zawiadomieniu  o wprowadzonej zmianie;

– Posiadacz rachunku ma prawo, przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat;

-W przypadku, gdy posiadacz rachunku złoży sprzeciw, o którym mowa w pkt. 1. i nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.

 

                                Zarząd Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim