Zarząd Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim zwołuje:
1) na dzień 11.05.2022 r. Zebranie Grupy Członków Banku Spółdzielczego w Złocieńcu w  Spółdzielni Mieszkaniowej
ul. Obrońców Westerplatte 3 o godz. 10.00,
2) na dzień 12.05.2022 r. Zebranie Grupy Członków Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim MGOK ul. Dworcowa 6
godz. 10.00,
3) na dzień 13.05.2022 r. Zebranie Grupy Członków Banku Spółdzielczego w Wierzchowie w Gminnym Ośrodku Kultury
i Sportu ul. Parkowa 7 godz. 10.00

Porządek obrad:
1.    Otwarcie i przyjęcie porządku Zebrania Grupy Członkowskiej.
2.    Przyjęcie Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich.
3.    Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
4.    Wybór komisji skrutacyjnej i komisji wniosków.
5.    Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2021 r. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
6.    Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021.
7.    Sprawozdanie z funduszu społeczno – kulturalnego.
8.    Propozycja zmian do statutu.
9.    Informacja o:
a)    realizacji uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
b)    projektach, porządku obrad i uchwał Zebrania Przedstawicieli w roku 2022,
c)    planowane kierunki rozwoju działalności Banku na rok 2022,
10. Wybór delegatów na Zebranie Przedstawicieli na 4- letnią kadencję 2022-2026.
11. Dyskusja.
12. Zakończenie.

Zarząd Banku