Zarząd Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim uprzejmie informuje, że w dniu 10. 06. 2022 r.  o godzinie  10°° w Agroturystyce „Wielo – Rybka” w Kaliszu Pomorskim Młyńska 12 odbędzie się ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Członków Banku.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim, zwanego dalej Bankiem.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór komisji:
  1. Komisji mandatowo – skrutacyjno -wyborczej i Komisji odpowiedniości.
 6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Zmiany do Statutu:
 9. a) zatwierdzenie zmian do Statutu Banku,
 10. b) przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Banku,
 11. Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
 12. Przegląd i omówienie zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim”.
 13. Uchwalenie „Regulaminu wyboru do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim”.
 14. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej z poszczególnych Grup Członkowskich.
 15. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku w tym ocena Zasad Ładu Korporacyjnego oraz Raport z realizacji Polityki wynagradzania Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim.
 16. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku.
 17. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta.
 18. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności Banku na rok 2022.
 19. Propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2021r.
 20. Ocena indywidualna wtórna odpowiedniości ustępujących członków Rady Nadzorczej.
 21. Ocena indywidualna pierwotna kandydatów do Rady Nadzorczej na podstawie opinii komisji ds. odpowiedniości.
 22. Wybory do Rady Nadzorczej.
 23. Ocena zbiorowa ustępującej Rady Nadzorczej.
 24. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami.
 25. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim ,
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok;
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2021 rok;
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim za 2021r.
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
 • podziału nadwyżki bilansowej;
 • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć w roku 2022,
 • zatwierdzenie kierunków rozwoju działalności Banku na rok 2022,
 • oceny indywidualnej ustępujących członków Rady Nadzorczej,
 • oceny indywidualnej kandydatów do Rady Nadzorczej ,
 • wyboru delegata Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim na zjazd Związku Rewizyjnego.
 1. Ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, w tym członków Komitetu Audytu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim.
 4. Inne wnioski zgłoszone przez Przedstawicieli podczas Obrad Zgromadzenia.
 5. Zamknięcie Obrad.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim