Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony na finansowanie:

 • Nabycie, budowę, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę domu albo lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym.
 • Adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne.
 • Zakup i nabycie:
  • Działki budowlanej, na której jest lub będzie realizowana budowa nieruchomości mieszkalnej.
  • Lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym lub wtórnym.
  • Własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym lub wtórnym.
 • Zamianę domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego lub zamianę prawa do lokalu.
 • Refinansowanie poniesionych kosztów wymienionych wyżej oraz spłatę kredytu zaciągniętego na w/w cele w innym banku.
 • Inne cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych, w szczególności na pokrycie kosztów partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego, finansowanie kosztów i opłat związanych z kredytowanym przedsięwzięciem (opłaty notarialne i skarbowe, opłaty związane z uzyskaniem pozwoleń, koszt projektów budowlanych).

Kredyty mieszkaniowe udzielane są na okres nie dłuższy niż 30 lat. Bank może zastosować karencję w spłacie kapitału, w przypadku kredytów udzielonych na budowę domu przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące, w pozostałych przypadkach do 12 miesięcy. Istnieje możliwość zawieszenia spłaty jednej raty kredytu raz w roku w całym okresie kredytowania.

Wysokość udzielonego kredytu nie może przekroczyć 80% wartości inwestycji (nabywanej nieruchomości), pozostałą część Wnioskodawca powinien sfinansować ze środków własnych.

Bank posiada w ofercie :

 • Kredyt mieszkaniowy oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stawki bazowej i stałej marży Banku.

Stawką bazową jest stopa WIBOR 3M obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek. Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę punktów procentowych.

 

 • Kredyt mieszkaniowy „Moje mieszkanie „ oprocentowany według okresowo stałej stopy procentowej.  Stała stopa procentowa będzie obowiązywać przez 60 miesięcy to znaczy, że przez ten okres obowiązuje jeden stały harmonogram spłat kredytu.

 

Po okresie obowiązywania stałej stopy stosowane jest oprocentowanie zmienne,stanowiącej sumę stawki bazowej i stałej marży Banku.

Stawką bazową jest stopa WIBOR 3M obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek. Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę punktów procentowych.

 

Oprocentowanie zmienne  wiąże się z ryzykiem zmiany stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego .

 

 

Kredytobiorca korzystający z kredytu mieszkaniowego zobowiązany jest do prawnego zabezpieczenia kredytu poprzez:

 • Ustanowienie hipoteki na kredytowanej nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego.
 • Dokonanie cesji praw z polisy ubezpieczeniowej lokalu mieszkalnego od ognia i zdarzeń losowych w całym okresie kredytowania.
 • Wystawienie weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Możliwe jest również ustanowienie innych zaakceptowanych przez Bank form zabezpieczenia przewidzianych prawem cywilnym lub wekslowym (np. cesji praw z polisy ubezpieczenia na życie Wnioskodawcy)

Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych,Kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty kredytu i odsetek:

 • w ratach malejących, przy czym raty kapitałowe są równe w całym okresie spłaty, a odsetki liczone od aktualnego salda zadłużenia lub
 • w równych miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych,

Od kwoty udzielonego kredytu pobierana jest prowizja w oparciu o obowiązującą w Banku Taryfę Opłat i Prowizji.

W okresie pierwszych 36 miesięcy  funkcjonowania  umowy bank pobiera  od Kredytobiorcy prowizję rekompensacyjną za częściową lub całkowitą spłatę kredytu  wg obowiązującej TOiP. Po okresie 36 miesięcy  Kredytobiorca może bez dodatkowych opłat spłacić kredyt przed terminem ustalonym w umowie.

RRSO 9,46% – oprocentowanie zmienne

*Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 300.000 zł, całkowita kwota kredytu 300.000 zł, okres kredytowania 360 miesięcy, oprocentowanie zmienne (stanowi sumę wartości WIBOR 3M, która wynosi obecnie 7,18% i marży Bankuw wysokości 1,56 % , oprocentowanie nominalne 8,74%, całkowity koszt kredytu wynosi 554.814,55 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 1.800,00 zł, odsetki od kredytu 546.795,55 zł, koszty ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w całym okresie kredytowania 6.000,00zł., prowizja za inspekcję nieruchomości200,00zł, podatek od czynności cywilno prawnych 19,00zł.,  przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 9,46%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 854.814,55 zł, płatna w 360 miesięcznych ratach równychpo 2.352,23zł.                                                                Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem. Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim

 

RRSO 9,87 % – okresowo stałe oprocentowanie

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 300.000 zł, całkowita kwota kredytu 300.000 zł, okres kredytowania 360 miesięcy. Oprocentowanie stałeprzez pierwszych 5 lat od daty zawarcia umowy kredytu w wysokości 9,58% , a w pozostałym okresie kredytowania – oprocentowanie zmienne w wysokości 8,74%, na które składa się stopa bazowa  WIBOR 3M 7,18%  wg stanu na dzień 30.12.2022r  oraz marża 1,56%; całkowity koszt kredytu wynosi 568.314,62 zł, w tym: prowizja za udzielenie kredytu 1.800,00zł, odsetki 560.295,62 zł. koszt inspekcji nieruchomości 200,00zł., koszt ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w całym okresie kredytowania 6.000zł., podatek os czynności cywilno prawnych 19,00zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 9,87%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 868.314,62zł, płatna w 360 miesięcznych ratach miesięcznych, pierwszych 60 rat równych płatnych w kwocie 2.533,25zł.( w okresie obowiązywania stałej stopy procentowej , oraz płatnych kwocie  w kwocie 2.368,80zł. ( w okresie obowiązywania zmienne stopy procentowej).

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem. Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim