Zarząd Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim uprzejmie informuje, że w dniu 06.06.2023r. o godzinie 10°° w Agroturystyce „Wielo – Rybka” w Kaliszu Pomorskim ul. Młyńska 12 odbędzie się ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Członków Banku.

 

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim, zwanego dalej Bankiem.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji:
a. Komisji mandatowo – skrutacyjnej,
b. Komisji uchwał i wniosków.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
9. Przyjęcie zmian do „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim”.
10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku w tym ocena Zasad Ładu Korporacyjnego oraz Raport z realizacji Polityki wynagradzania Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim.
11. Samoocena regulacji dotyczącej działalności Rady Nadzorczej.
12. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku.
13. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta.
14. Przedstawienie sprawozdania z wykorzystania środków z funduszu społeczno- kulturalnego za 2022 rok oraz planowane zamierzenia w zakresie działalności społecznej i kulturalnej w 2023 roku.
15. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności Banku na rok 2023.
16. Propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2022r.
17. Przedstawienie Informacji pokrycia straty z lat ubiegłych Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim.
18. Przedstawienie informacji o realizacji wniosków polustracyjnych.
19. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami.
20. Podjęcie Uchwał w sprawach:
1) przyjęcie tekstu jednolitego „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim”,
2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok;
3) ocena skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim za 2022 rok.
4) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2022 rok;
5) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim za 2022r.
6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
7) podziału nadwyżki bilansowej;
8) zatwierdzenie pokrycia strat z lat ubiegłych Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim,
9) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć w roku 2023,
10) zatwierdzenie kierunków rozwoju działalności Banku na rok 2023,
11) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, w tym członków Komitetu Audytu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim,
12) wyboru delegata Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim na Zjazd Związku Rewizyjnego.
21. Inne wnioski zgłoszone przez Przedstawicieli podczas Obrad Zgromadzenia.
22. Zamknięcie Obrad.