Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim informuje o wprowadzeniu tekstu jednolitego „Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej …”

Z dniem  04-11-2019r.  zacznie obowiązywać nowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej  Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim , z zastrzeżeniem iż zmiana Taryfy opłat BS – Dział III. obowiązywać będzie od dnia 01.10. 2019r.

Wprowadzone zmiany maja na celu dostosowanie stawek opłat do kosztów związanych ze świadczeniem przez Bank określonych usług oraz wejściem w życie znowelizowanej ustawy o usługach płatniczych od 14.09.2019r. dotyczącej silnego uwierzytelnienia PSD2 .

Informujemy ponadto, że:

 1. jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie;
 2. posiadacz rachunku ma prawo, przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat;
 3. w przypadku, gdy posiadacz rachunku złoży sprzeciw, o którym mowa w pkt .1, i nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.

Bank nie pobiera prowizji i opłat:

 1. od wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę do uzyskania ulgi w podatku dochodowym – na mocy przepisów szczególnych;
 2. wpłat na pokrycie innych zobowiązań w stosunku do BS ( np. z tytułu najmu lokalu BS, robót i usług) oraz wypłat na rzecz dostawców usług dla BS.

Załączniki :

 1. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej – klient indywidualny.
 2. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej – klient instytucjonalny.
 3. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowe – pozostałe opłaty.

 

 

 

Zmiana Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim

Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim informuje:

–  iż z dniem  04-11-2019r  zacznie obowiązywać nowy Regulamin świadczenia usług  w zakresie prowadzenia rachunków bankowych  dla klientów indywidualnych …,

–  iż z dniem  01-10-2019r  zacznie obowiązywać  nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych  dla klientów instytucjonalnych ….

Zmiany w Regulaminach dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych dotyczą w szczególności:

 • PSD2 – modyfikacja postanowień dotyczących silnego uwierzytelnienia ,
 • modyfikacja zapisów w zakresie realizacji polecenia zapłaty,
 • rozszerzenia zakresu pełnomocnictwa – możliwość zamówienia instrumentu płatniczego ( karty , BLIKA) oraz złożenia wniosku o elektroniczne kanały dostępu przez osobę, której posiadacz udzielił pełnomocnictwa stałego,
 •  dostosowania zapisów do ustawy z 17.01.2019r. o zmianie ustawy o BFG i innych ustaw, wprowadzono zapisy umożliwiające otwieranie i prowadzenie rachunków na rzecz rady rodziców.

Informujemy ponadto, że:

 1. jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie;
 2. posiadacz rachunku ma prawo, przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat;
 3. w przypadku, gdy posiadacz rachunku złoży sprzeciw, o którym mowa w pkt. 1, i nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

 

Express Elixir – przelew natychmiastowy

Informujemy, że Bank uruchomił usługę przelewu natychmiastowego Express Elixir, którego realizacja odbywa się w kilka sekund  w ramach systemu  Express Elixir oferowanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. ( KIR).

Przelew Express Elixir można zrealizować tak samo łatwo jak przelew tradycyjny. Wystarczy się zalogować do swojego konta przez system bankowości elektronicznej lub złożyć dyspozycję pracownikowi banku i wybrać opcję natychmiastowego przelewu Express Elixir.

Usługa dostępna jest siedem dni w tygodniu, 24 godzin na dobę.

Maksymalna kwota zlecenia przelewu w systemie wynosi 50.000,00zł.

Zlecenie przelewu Express Elixir może zostać złożone wyłącznie na rachunek odbiorcy prowadzony w banku będącym uczestnikiem systemu płatności Express Elixir. Lista Banków uczestniczących w systemie Express Elixir dostępna jest na stronie internetowej : http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/. W ramach Systemu płatności natychmiastowych Express Elixir są realizowane przelewy na rachunki Urzędów Skarbowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Koszt polecenia przelewu w Systemie płatności Express Elixir w formie papierowej lub przez system bankowości elektronicznej wynosi 6,00zł.

 

Z A P R A S Z A M Y

 

 

Oszczędzaj latem w loterii promocyjnej Lokata SGB

Mimo żaru na dworze, zachowaj zimną krew – zainwestuj! Wygraj Škodę Scala Ambition dzięki loterii Lokata SGB – Oszczędzaj latem!

15 lipca wystartowała kolejna loteria promocyjna Banków Spółdzielczych SGB – Oszczędzaj latem! To nie tylko wspaniała inwestycja z gwarantowanym zyskiem, ale przede wszystkim pełna emocji zabawa i duża szansa na liczne, bardzo wartościowe nagrody!

Wystarczy do 27 września br. założyć lokatę na minimum 500 złotych w  Banku Spółdzielczym  w Kaliszu Pomorskimna okres  6 miesięcy i… przyglądać się własnemu szczęściu. Każdy, kto weźmie udział w loterii Lokata SGB – Oszczędzaj latem, może wygrać jedną z następujacych nagród:

 1. Samochód Škoda Scala Ambition
 2. Rowery miejskie Le Grand Bowman i Le Grand Lille 3
 3. Wyciskarka Philips Viva Collection
 4. Aparat Fujifilm Instax Wide 300
 5. Wideorejestrator MiVue C312 FullHD

Kiedy Ty cieszysz się letnim wypoczynkiem, Twoje pieniądze mocno pracują i pomnażają szanse na finałowy triumf!

Zdeponuj w naszym Banku Spółdzielczym 500 złotych (każda wielokrotność tej kwoty pomnaża Twoje szanse i zysk!) i ciesz się letnim urlopem.

Zapraszamy do  placówek Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim.

 

Organizatorem Loterii promocyjnej o nazwie „Lokata SGB (Lato 2019)” jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań. W Loterii wezmą udział lokaty 3- i 6-miesięczne, określone w Regulaminie Loterii Promocyjnej, otwarte w Bankach Spółdzielczych SGB biorących udział w Loterii. Okres promocji (sprzedaży) lokat trwa od 15.07.2019 r. do 27.09.2019 r. Szczegółowe informacje dotyczące Loterii, w tym warunki uczestnictwa, liczba, rodzaj i dostępność nagród, lista Banków Spółdzielczych SGB biorących udział w Loterii, znajdują się w Regulaminie Loterii Promocyjnej dostępnym na stronie internetowej www.lokatasgb.pl oraz w placówkach Banków Spółdzielczych SGB objętych Loterią. Z udziału w Loterii wyłączone są Lokaty SGB otwarte w Oddziałach SGB-Banku S.A. Nagrody przedstawione w materiałach promocyjnych są wizualizacjami i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych produktów.

 

500+ czeka. Złóż wniosek w naszym Banku

Program „Rodzina 500+” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód rodziny.

 • Dla każdej rodziny, również dla rodziców samotnie wychowujących dzieci;
 • Terminowość, w wypłacanych środkach z Programu „500+”.

Wypłaty świadczenia

Złożenie wniosku:

 • w okresie lipiec – sierpień 2019 r. – świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.;
 • we wrześniu 2019 r. – świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.;
 • w październiku 2019 r. – świadczenie, z wyrównaniem od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.;
 • w listopadzie 2019 r. – świadczenie, z wyrównaniem od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.;
 • od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. – świadczenie, z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.;

Wniosek przez Internet Banking

Od 1 lipca każdy użytkownik Internet Bankingu może złożyć wniosek o świadczenie. Wystarczy zalogować się do IB, wejść w zakładkę „Świadczenia” i wykonać kolejne kroki według zaleceń wyświetlanych na ekranie.

Dla kogo wsparcie ? 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • matce lub ojcu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • opiekunowi prawnemu dziecka,
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej (w określonych, nielicznych przypadkach),
 • rodzinie zastępczej,
 • placówom opiekuńczo-wychowawczym typu rodzinnego,
 • rodzinnym domom dziecka,
 • placówkom opiekuńczo-wychowawczym typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno terapeutycznego,
 • regionalnym placówkom opiekuńczo-terapeutycznym,
 • interwencyjnym ośrodkom preadopcyjnym.

Uwaga !

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 roku świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca 2019 r. zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia wychowawczego), natomiast od 1 października 2019 r. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września).

 

 Informacja od Banku

 • Bank umożliwia złożenie wniosku 500+ przez Internet Banking;
 • Bank zaleca zapisanie złożonego wniosku jako plik PDF na dysku swojego komputera;
 • Nie jest możliwe złożenie wniosku w placówkach Banku;
 • Status wysłanego wniosku można sprawdzić w zakładce „Wnioski”;
 • W przypadku odrzucenia wniosku, należy kontaktować się z organem prowadzącym;
 • Bank nie posiada informacji dotyczących przetwarzania wniosku oraz dalszej jej obsługi;
 • Bank nie weryfikuje danych podanych we wniosku.

 

Więcej informacji w plikach do pobrania oraz na stronie www.mrpips.gov.pl

 

 

“Dobry Start 300+”

2018.06.08_dobry_start-780x379

 

Wyprawka  „Dobry start 300+” to rządowy program wsparcia polskich rodzin.

Wniosek o świadczenie dobry start można składać on-line.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do    30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi   w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informatorem, w którym krok po kroku wyjaśnione jest jak uniknąć błędów przy wypełnianiu wniosku o świadczenie dobry start:

Więcej o programie na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

 

 

 

Konkurs Wakacje z Orange 6

Wakacyjna swoboda w Orange na kartę. Wielki konkurs już trwa!

Każde doładowanie kwotą od 5 zł może walczyć o 30 000 zł lub voucher na wakacje od Travel Planet . W konkursie do wygrania również telefony i doładowania konta głównego. Do zgarnięcia łącznie 339 nagród!

Zasady konkursu:

 • Doładuj konto w Orange poprzez serwis transakcyjny Banku, aplikację mobilną lub za pośrednictwem strony doładowań operatora.
 • Odpowiedz na proste pytanie – Jakie będą Twoje wakacje z Orange?
 • Wypełnij poprawnie i prześlij formularz zamieszczony na stronie konkursu.
 • Jeśli wygrasz – skontaktujemy się z Tobą!

Do wygrania wspaniałe nagrody:

 •  Nagroda główna 30 000 zł w gotówce lub voucher do wykorzystania na Travel Planet;
 •  3 x telefon IPhone Xs;
 •  5 x telefon IPhone Xr;
 • 30 x telefon IPhone 7
 • 300 x Doładowanie konta głównego numeru biorącego udział w konkursie kwotą 30 zł.

Możliwość dokonania zgłoszenia oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie www.wakacjezorange.pl

Konkurs trwa od 01.07. 2019 r. do 31.08.2019 r.

 

Załączniki:

WAKACYJNA PROMOCJA ORANGE

 

2x więcej internetu po każdym doładowaniu w Orange na kartę!

Takie wakacje tylko w Orange na kartę! Od 05/06 do 31/08 podwajamy bonus gigabajtów po każdym doładowaniu online w Orange Free na kartę. Dodatkowe gigabajty z promocji „2x więcej internetu” przyznawane są automatycznie, bez potrzeby aktywacji i sumują się ze standardowym bonusem!

Nominał doładowania Bonus standardowy z promocji „Internet za darmo” Bonus dodatkowy z promocji „2x więcej internetu” Suma gigabajtów z obu promocji Ważność sumy gigabajtów z obu promocji
5 zł 2.5 GB + 2.5 GB 5 GB 2 dni
10 zł 5 GB + 5 GB 10 GB 5 dni
25 zł 15 GB + 15 GB 30 GB 31 dni
30 zł 15 GB +15 GB 30 GB 31 dni
40 zł 20 GB + 20 GB 40 GB 40 dni
50 zł 25 GB + 25 GB 50 GB 93 dni
100 zł 50 GB + 50 GB 100 GB 155 dni
200 zł 100 GB + 100 GB 200 GB 155 dni

 

Szczegółowe informacje:

 • Dodatkowy bonus przyznawany jest automatycznie i za darmo po każdym doładowaniu online w Orange Free na kartę w okresie od 05/06 do 31/08/2019 (włącznie)
 • Bonus z promocji „2x więcej internetu” sumuje się ze standardowym bonusem z promocji „Internet za darmo”. W ten sposób Klient może otrzymać od 5GB za doładowanie 5 zł do aż 200GB za doładowanie 200 zł!
 • Ważność wszystkich zebranych gigabajtów można przedłużyć poprzez kolejne doładowanie dowolnym nominałem lub poprzez dokupienie dodatkowych dni ważności za pomocą usługi „Więcej czasu na Internet”:

 

Dodatkowe dni Cena SMS na numer 411

(koszt SMS w Orange)

+7 dni 3 zł AKT7
+31 dni 9 zł AKT31
+365 dni 30 zł AKT365

 

 • Pozostałą ilość i ważność bonusowych gigabajtów sprawdzisz wysyłając SMS o treści ILE pod 411 (koszt SMS w Orange ).
 • Aby dołączyć do Orange Free na kartę wystarczy kupić starter lub zmienić za darmo taryfę wpisując *101*40#i potwierdzając przyciskiem połączenia.

 

Regulamin promocji – POBIERZ