1200GB – Ekstra przez rok

Oferta „Rok Internetu” obejmuje wszystkich użytkowników taryfy GO! – zarówno tych obecnych, jak i nowych, którzy korzystają z ofert: „Bez limitu L+”, „Bez limitu L+UA”, „Bez limitu XL”. Wystarczy, że aktywują oni promocję „Rok Internetu” w aplikacji Mój T-Mobile.

Nie posiadasz jeszcze oferty T-Mobile na kartę? Ta promocja jest także dla Ciebie!

 1. Kup starter T-Mobile na kartę doładuj telefonza pośrednictwem bankowości elektronicznej kwotą:
  – min. 35 zł – jeśli chcesz skorzystać z oferty Bez limitu L+

-min. 35 zł – jeśli chcesz skorzystać z oferty Bez limitu L+UA
– min. 39 zł – jeśli chcesz skorzystać z oferty Bez limitu XL

 1. Następnieaktywuj wybraną przez siebie ofertę cykliczną – najszybciej zrobisz to w aplikacji Mój T-Mobile.
 2. Aktywujofertę „Rok Internetu” w aplikacji Mój T- Mobile.

Jeśli korzystasz z taryfy GO! w T-Mobile na kartę i masz aktywną ofertę Bez limitu L+, Bez limitu L+UA lub Bez limitu XL, promocję „Rok Internetu” aktywujesz bezpośrednio w aplikacji Mój T-Mobile!

Oferty Bez limitu w ramach taryfy GO! w T-Mobile na kartę to ogrom możliwości!

Co otrzymasz w ramach ofert Bez limitu?

 

Bez limitu L+
Doładuj konto w banku
 za 35 zł i aktywuj ofertę Bez limitu L+, a otrzymasz 15 GB + 20 GB po doładowaniu, nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y, Video bez utraty GB w jakości DVD oraz komunikatory Viber, Messenger i WhatsApp bez utraty danych. Nie zapomnij aktywować promocji „Rok Internetu” w aplikacji Mój T-Mobile i zyskaj nawet 1200 GB w ciągu roku!

Bez limitu L+UA
Doładuj konto w banku
 za 35 zł aktywuj ofertę Bez limitu L+UA, a otrzymasz 15 GB + 20 GB po doładowaniu, nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y, Video bez utraty GB w jakości HD, komunikatory Viber, Messenger i WhatsApp bez utraty danych oraz 1000 minut na połączenia międzynarodowe na Ukrainę do sieci Vodafone.  Nie zapomnij aktywować promocji „Rok Internetu” w aplikacji Mój T-Mobile i zyskaj nawet 1200 GB w ciągu roku!

 

Bez limitu XL
Doładuj konto w banku
 za 39 zł aktywuj ofertę Bez limitu XL, a otrzymasz 20 GB + 20 GB po doładowaniu, nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y, Video bez utraty GB w jakości HD. Nie zapomnij aktywować promocji „Rok Internetu” w aplikacji Mój T-Mobile i zyskaj nawet 1200 GB w ciągu roku!

„1200 GB ekstra przez rok” to 12 Pakietów po 100 GB do wykorzystania przez 365 dni, licząc od aktywacji pierwszego Pakietu, przyznawane co 30 dni, pod warunkiem odnowienia jednej z ofert cyklicznych wskazanej w WOP „Rok Internetu”. Szczegóły w odpowiednich WOP oraz na www.t-mobile.pl dla Użytkowników T-Mobile na kartę w taryfie GO!

Organizatorem promocji jest T-Mobile Polska S.A.

REGULAMIN

Kredyt mieszkaniowy – przeznaczenie finansowania

Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony na finansowanie:

 • Nabycie, budowę, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę domu albo lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym.
 • Adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne.
 • Zakup i nabycie:
  • Działki budowlanej, na której jest lub będzie realizowana budowa nieruchomości mieszkalnej.
  • Lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym lub wtórnym.
  • Własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym lub wtórnym.
 • Zamianę domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego lub zamianę prawa do lokalu.
 • Refinansowanie poniesionych kosztów wymienionych wyżej oraz spłatę kredytu zaciągniętego na w/w cele w innym banku.
 • Inne cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych, w szczególności na pokrycie kosztów partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego, finansowanie kosztów i opłat związanych z kredytowanym przedsięwzięciem (opłaty notarialne i skarbowe, opłaty związane z uzyskaniem pozwoleń, koszt projektów budowlanych).

Kredyty mieszkaniowe udzielane są na okres nie dłuższy niż 30 lat. Bank może zastosować karencję w spłacie kapitału, w przypadku kredytów udzielonych na budowę domu przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące, w pozostałych przypadkach do 12 miesięcy. Istnieje możliwość zawieszenia spłaty jednej raty kredytu raz w roku w całym okresie kredytowania.

Wysokość udzielonego kredytu nie może przekroczyć 80% wartości inwestycji (nabywanej nieruchomości), pozostałą część Wnioskodawca powinien sfinansować ze środków własnych.

Bank posiada w ofercie :

 • Kredyt mieszkaniowy oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stawki bazowej i stałej marży Banku.

Stawką bazową jest stopa WIBOR 3M obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek. Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę punktów procentowych.

 

 • Kredyt mieszkaniowy „Moje mieszkanie „ oprocentowany według okresowo stałej stopy procentowej.  Stała stopa procentowa będzie obowiązywać przez 60 miesięcy to znaczy, że przez ten okres obowiązuje jeden stały harmonogram spłat kredytu.

 

Po okresie obowiązywania stałej stopy stosowane jest oprocentowanie zmienne,stanowiącej sumę stawki bazowej i stałej marży Banku.

Stawką bazową jest stopa WIBOR 3M obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek. Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę punktów procentowych.

 

Oprocentowanie zmienne  wiąże się z ryzykiem zmiany stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego .

 

 

Kredytobiorca korzystający z kredytu mieszkaniowego zobowiązany jest do prawnego zabezpieczenia kredytu poprzez:

 • Ustanowienie hipoteki na kredytowanej nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego.
 • Dokonanie cesji praw z polisy ubezpieczeniowej lokalu mieszkalnego od ognia i zdarzeń losowych w całym okresie kredytowania.
 • Wystawienie weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Możliwe jest również ustanowienie innych zaakceptowanych przez Bank form zabezpieczenia przewidzianych prawem cywilnym lub wekslowym (np. cesji praw z polisy ubezpieczenia na życie Wnioskodawcy)

Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych,Kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty kredytu i odsetek:

 • w ratach malejących, przy czym raty kapitałowe są równe w całym okresie spłaty, a odsetki liczone od aktualnego salda zadłużenia lub
 • w równych miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych,

Od kwoty udzielonego kredytu pobierana jest prowizja w oparciu o obowiązującą w Banku Taryfę Opłat i Prowizji.

W okresie pierwszych 36 miesięcy  funkcjonowania  umowy bank pobiera  od Kredytobiorcy prowizję rekompensacyjną za częściową lub całkowitą spłatę kredytu  wg obowiązującej TOiP. Po okresie 36 miesięcy  Kredytobiorca może bez dodatkowych opłat spłacić kredyt przed terminem ustalonym w umowie.

RRSO 9,46% – oprocentowanie zmienne

*Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 300.000 zł, całkowita kwota kredytu 300.000 zł, okres kredytowania 360 miesięcy, oprocentowanie zmienne (stanowi sumę wartości WIBOR 3M, która wynosi obecnie 7,18% i marży Bankuw wysokości 1,56 % , oprocentowanie nominalne 8,74%, całkowity koszt kredytu wynosi 554.814,55 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 1.800,00 zł, odsetki od kredytu 546.795,55 zł, koszty ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w całym okresie kredytowania 6.000,00zł., prowizja za inspekcję nieruchomości200,00zł, podatek od czynności cywilno prawnych 19,00zł.,  przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 9,46%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 854.814,55 zł, płatna w 360 miesięcznych ratach równychpo 2.352,23zł.                                                                Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem. Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim

 

RRSO 9,87 % – okresowo stałe oprocentowanie

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 300.000 zł, całkowita kwota kredytu 300.000 zł, okres kredytowania 360 miesięcy. Oprocentowanie stałeprzez pierwszych 5 lat od daty zawarcia umowy kredytu w wysokości 9,58% , a w pozostałym okresie kredytowania – oprocentowanie zmienne w wysokości 8,74%, na które składa się stopa bazowa  WIBOR 3M 7,18%  wg stanu na dzień 30.12.2022r  oraz marża 1,56%; całkowity koszt kredytu wynosi 568.314,62 zł, w tym: prowizja za udzielenie kredytu 1.800,00zł, odsetki 560.295,62 zł. koszt inspekcji nieruchomości 200,00zł., koszt ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w całym okresie kredytowania 6.000zł., podatek os czynności cywilno prawnych 19,00zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 9,87%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 868.314,62zł, płatna w 360 miesięcznych ratach miesięcznych, pierwszych 60 rat równych płatnych w kwocie 2.533,25zł.( w okresie obowiązywania stałej stopy procentowej , oraz płatnych kwocie  w kwocie 2.368,80zł. ( w okresie obowiązywania zmienne stopy procentowej).

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem. Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim

 

 

ZMIANA OPROCENTOWANIA ZE ZMIENNEGO NA OKRESOWO STAŁEOPROCENTOWANIE w ofercie naszego Banku

ZMIANA OPROCENTOWANIA ZE ZMIENNEGO NA OKRESOWO

STAŁEOPROCENTOWANIE w ofercie naszego Banku

Czy wiesz, że możesz zmienić oprocentowanie kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipotecznie, kredytu konsolidacyjnego zabezpieczonego hipotecznie, kredytu konsumpcyjnego zabezpieczonego hipotecznie   lub pożyczki zabezpieczonej hipotecznie ze zmiennej stopy procentowej na okresowo stałą stopę procentową? Będzie ona obowiązywała przez  60 m-cy. Przez 60 miesięcy od zawarcia aneksu nie zmieni się wysokość raty i oprocentowanie. Obowiązywał Cię będzie jeden stały harmonogram spłaty.

Możesz skorzystać z oferty, jeśli:

 • posiadasz zdolność kredytową,
 • masz u nas kredyt lub pożyczkę zabezpieczone hipotecznie w PLN, na umowę z okresem obowiązywania dłuższym niż 5 lat,
 • nie masz zaległości w ich spłacie,
 • wywiązujesz się z warunków określonych w umowie,
 • złożysz wniosek o zmianę sposobu oprocentowania,
 • zaakceptujesz pięcioletni okres obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej,
 • podpiszesz aneks do swojej umowy.

Nowa konstrukcja oprocentowania i ryzyko

Przez 5 lat od dnia zawarcia aneksu, kredyt lub pożyczka zabezpieczone hipotecznie będą oprocentowane według okresowo stałej stopy procentowej, z której aktualną wysokością możesz zapoznać się na stronie internetowej banku www.bskaliszpom.pl, w zakładce:                  „ DLA  KLIENTÓW ”

Za zawarcie aneksu nie pobieramy opłaty.

Na wysokość raty kredytu lub pożyczki zabezpieczonych hipotecznie nie będzie mieć wpływu zmienność wskaźnika referencyjnego, który jest częścią składową oprocentowania zgodnie z umową. Zmiany tego wskaźnika w okresie stosowania okresowo stałej stopy nie mają wpływu na wysokość raty kredytu lub pożyczki. Może okazać się, że rata kredytu lub pożyczki przy zastosowaniu okresowo stałej stopy procentowej będzie wyższa, niż gdyby była wyliczana z zastosowaniem oprocentowania zmiennego, tj. uwzględniającego bieżącą wartość wskaźnika referencyjnego wskazaną w umowie kredytu lub pożyczki, powiększoną o marżę Banku określoną w umowie kredytu lub pożyczki.

Wskaźnik referencyjny stosowany w odniesieniu do kredytu lub pożyczki zabezpieczonych hipotecznie oznacza dowolny indeks (np. WIBOR), stanowiący odniesienie do określenia kwoty przypadającej do zapłaty z tytułu zawartej umowy (ustalenie oprocentowania).

 

 

 

Na podstawie wskaźników referencyjnych:

 • banki wyznaczają m.in oprocentowanie kredytów, pożyczek, lokat
 • strony umów mogą określać swoje wzajemne zobowiązania i rozliczać transakcje.

 Wskaźniki opracowują niezależni od nas administratorzy, którzy:

 • określają i zarządzają mechanizmami wyznaczania wskaźnika,
 • gromadzą, analizują i przetwarzają dane niezbędne do wyliczenia wskaźnika,
 • wyznaczają wskaźnik (zgodnie z przyjętą przez siebie metodą i w oparciu o zebrane dane).

Wartość wskaźnika referencyjnego oblicza się na podstawie zewnętrznych danych, aby zmierzyć określony rynek bazowy. Wartość ta jest zmienna w zależności od sytuacji ekonomicznej.

 Administratorzy muszą więc tak dobierać metodologię liczenia swoich wskaźników, aby:

 • pomiar rynku bazowego był jak najbardziej dokładny i rzetelny,
 • dane używane do pomiaru miały odpowiednio wysoką jakość.

 Powrót do stopy zmiennej

W trakcie pięcioletniego okresu obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej nie możesz ponownie zawnioskować o zmianę stopy okresowo stałej na zmienną. Po pięcioletnim okresie obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej, oprocentowanie kredytu lub pożyczki automatycznie wraca do konstrukcji stopy zmiennej, obowiązującej przed zwarciem aneksu, tj. obliczanej w oparciu o wskaźnik referencyjny wskazany w umowie kredytu lub pożyczki, powiększony o marżę banku określoną w umowie kredytu lub pożyczki. Przez okres trwania umowy kredytu lub pożyczki tylko raz możesz zawnioskować o okresowo stałą stopę procentową.

 Ryzyko po okresie stosowania okresowo stałej stopy

Z kredytem lub pożyczką zabezpieczonymi hipotecznie z oprocentowaniem zmiennym związane jest ryzyko zmiany stopy procentowej, w tym zmiany wartości wskaźnika referencyjnego. Zmiana wysokości wskaźnika może skutkować wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu lub pożyczki. Zwiększa się wówczas całkowity koszt kredytu lub pożyczki. Istnieje ryzyko, że skumulowany wzrost lub spadek wartości wskaźnika referencyjnego, w okresie, gdy obowiązywała okresowo stała stopa procentowa (przez 5 lat), może prowadzić do wzrostu bądź spadku raty kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej.

 

 

 

Godziny otwarcia 30.12.2022

INFORMACJA

BANK SPÓŁDZIELCZY W KALISZU POMORSKIM ,

INFORMUJE, ŻE W DNIU:

30.12. 2022 r.

BANK BĘDZIE CZYNNY W GODZINACH :   8.00 – 12.00

 

PRZELEWY ZŁOŻONE DO GODZ. 11.30 BĘDĄ REALIZOWANE W DNIU 30. 12. 2022r.

PRZELEWY ZŁOŻONE PO GODZ. 11.30 BĘDĄ REALIZOWANE W DNIU 02. 01. 2023r.

 

Za utrudnienia przepraszamy

 

Nowe wersja Aplikacji Mobilnej

Szanowni Klienci,

Informujemy, że w dniu 01.12.2022 r. udostępniliśmy nową wersję aplikacji mobilnej Nasz Bank. Wprowadziliśmy szereg zmian wpływających na wygodę użytkowania przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.
Aktualizacja nie jest wymagana, ale serdecznie zachęcamy do zainstalowania najnowszej wersji. W razie wątpliwości, pytań bądź uwag prosimy o kontakt.

Dzięki aplikacji Nasz Bank 2.0:

 • Codzienne operacje wykonasz błyskawicznie, a nowoczesny interfejs sprawi, że korzystanie z aplikacji będzie jeszcze bardziej intuicyjne.
 • Łatwo wybierzesz preferowany język obsługi (polski, angielski lub ukraiński).
 • Zadbasz o komfort oczu dzięki możliwości przełączenia tła w tryb ciemny.
 • Zyskasz wygodę szybko przełączając się między kontem osobistym i firmowym.
 • W kilka chwil skorzystasz z płatności, założysz lokatę czy doładujesz telefon.
 • Wygodnie opłacisz faktury skanując kod QR.
 • Łatwo sprawdzisz stan konta, oszczędności i kredyty.
 • Ekspresowo skorzystasz z BLIKA – zapłacisz za zakupy w sklepach stacjonarnych i w Internecie, wypłacisz pieniądze z bankomatu, wyślesz i odbierzesz przelew na telefon.
 • Zyskasz pełną kontrolę nad swoimi kartami.
 • Szybko i wygodnie zalogujesz się do aplikacji odciskiem palca, kodem PIN lub korzystając z Apple FaceID.
 • Bezpiecznie zatwierdzisz operacje dzięki autoryzacji mobilnej.
 • Samodzielnie zmienisz i dopasujesz do siebie wiele funkcji.

W aplikacji mobilnej Nasz Bank znajdziesz wszystko co niezbędne do codziennego, bezpiecznego mobilnego bankowania.

Szczegółowy zakres zmian został zawarty w poniższych instrukcjach.

Aplikacja mobilna Nasz Bank (Android) – przewodnik użytkownika

Aplikacja mobilna Nasz Bank (iOS) – przewodnik użytkownika

„LOKATA PREMIUM ” 3 – miesięczna  

OFERTA PROMOCYJNA   

„LOKATA P R E M I U M ”  3 – miesięczna  

Promocja obowiązuje od 01.12.2022r. do 31.03.2023r

Dla kogo?

 • dla klientów indywidualnych,  którzy są klientami banku i dla nowych klientów;
 •  minimalna kwoty 1.000zł.;  maksymalna łączna  kwota wszystkich   lokat objętych promocją wynosi  200.000zł.  
 • dla klientów, którzy udzielą Bankowi zgody marketingowe.

Okres lokowania i oprocentowanie:

 • stałe 4,20% w stosunku rocznym

Dlaczego warto?

 • zmienne atrakcyjne oprocentowanie:
 • możliwość założenia kilku lokat promocyjnych.
 • bezpieczeństwo lokowanych środków – gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

 

Nota prawna

Oprocentowanie lokaty jest stałe i podajemy je w skali roku. Oprocentowanie lokaty wynosi: 4,20% na okres 92 dni. Do zawarcia lokaty uprawnieni są klienci indywidualni . Walutą lokaty jest PLN. Lokata się nie  odnawia.  Likwidacja lokaty przed terminem jej zakończenia skutkuje utratą całości odsetek naliczonych w danym okresie umownym i zwrotem kapitału.

 

#BlackWeekend

#BlackWeekend

Jeśli w trakcie #BlackWeekend wpadnie Wam w oko jakaś okazja i będziecie chcieli z niej skorzystać, nie musicie za nią biec. Możecie wygodnie zapłacić za nią mobilnie – kartą, dodaną do wybranego cyfrowego portfela, albo BLIKIEM w aplikacji naszego banku. A zaoszczędzony czas przeznaczyć na ulubioną weekendową aktywność J

W #SGB po prostu dbamy o siebie nawzajem i wiemy, że dobrze mieć czas i wybór!

#BlackWeekend #DbamyOSiebieNawzajem #BankiSpółdzielczeSGB #SGB

 

 

Płać Visa bezpiecznie i weź udział w loterii!

Płać Visa bezpiecznie i weź udział w loterii!

 

Teraz dzięki Visa do wygrania setki nagród! Zarejestruj się i graj o samochód Kia Niro EV.

 

Jak grać o nagrody? To proste!

·         Zarejestruj się.

Wypełnij formularz – do 18 grudnia 2022 r. Po zakończeniu rejestracji płatności Visa staną się losami w loterii.

 

·        Płać kartą Visa jak najczęściej.

Im więcej transakcji zrobisz, tym większe szanse na wygraną.

 

·        Graj o nagrody.

Możesz wygrać samochód, telewizor lub jedną z setek innych nagród.

 

W loterii Visa do wygrania:

 • 3 samochody Kia Niro EV
 • 60 telewizorów Hisense 65” 4K
 • 180 e-kart na zakupy w Lidlu o wartości 500 zł
 • 600 replik piłek Mistrzostw Świata FIFA 2022

 

Szczegóły w regulaminie na www.visa.pl/visa-qatar-pl.

 

Nie  masz  jeszcze  karty  Visa?   Zapytaj  w  naszym  banku !

 

 

 

#NarodoweŚwiętoNiepodległości

Pamięć o ważnych wydarzeniach to najprostszy i najcenniejszy sposób, w jaki możemy pielęgnować tradycję. 11 listopada to #NarodoweŚwiętoNiepodległości – święto nas wszystkich. Dzięki wydarzeniom sprzed 104 lat, dziś możemy celebrować w niepodległej Polsce. Świętujmy i pamiętajmy.

#NarodoweŚwiętoNiepodległości  #DbajmyOTradycję #BankiSpółdzielczeSGB #SGB

 

Rekrutacja na stanowisku obsługi klienta

Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim poszukuje kandydata do pracy  na stanowisku obsługi klienta ( obsługa kasy i stanowiska rachunków bankowych).

Miejsce pracy: Oddział  Banku w Złocieńcu i jego placówki.

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie,
 • mile widziane doświadczenie w pracy związanej ze sprzedażą lub obsługą produktów finansowych,
 • umiejętności budowania dobrych relacji z Klientem,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera,
 • sumienność i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • odpowiedzialność i dokładność,
 • dobra organizacja pracy,

Dodatkowym atutem będzie:

 • prawo jazdy,

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na poniższy adres sekretariat@bskaliszpom.pl lub dostarczenie osobiście do placówki banku ( adres placówek banku dostępny jest na www.bskaliszpom.pl)  z dopiskiem: „Oświadczam,   że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim przy  ul. Wolności 8 , 78-540 Kalisz Pomorski dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez  Bank , zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia  29 sierpnia 1997roku o Ochronie Danych Osobowych. (tekst jednolity z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz do ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne.”