Filia w Wierzchowie ul. Długa – zmiana godzin pracy

Szanowni  Klienci

Informujemy, że od 01  kwietnia  2021r.  zmianie ulegają godziny  pracy

Filii Banku w Wierzchowie  przy ul. Długa 29

 

Filia będzie czynna w następujące dni :

 • poniedziałek
 • środę
 • czwartek

w godzinach  od godz. 8:40 do godz.15:30

Jednocześnie informujemy, iż Filia w Wierzchowie przy  ul. Parkowej 2 jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 8:40 do godz. 15 :30.

 

SGB ID – Potwierdź swoją tożsamość online!

SGB ID  to bezpieczna usługa służąca potwierdzaniu tożsamości online w usługach komercyjnych i publicznych.

Usługa SGB ID pozwala  na wykorzystanie tożsamości cyfrowej dzięki integracji z usługą mojeID, której dostawcą jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Węzłem Krajowym i Profilem Zaufanym. Przy pomocy Węzła Krajowego oraz Profilu Zaufanego można m.in. podpisywać dokumenty w urzędach publicznych, identyfikować swoją tożsamość w usługach podmiotów publicznych w internecie (np. złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego lub paszportu).

Potwierdź swoją tożsamość online!

Usługa identyfikacji elektronicznej SGB ID umożliwia bezpieczną weryfikację tożsamości drogą elektroniczną. Dzięki niej można:

 • utworzyć Profil zaufany, dzięki któremu możesz korzystać z usług e-administracji przez internet,
 • podpisywać za pomocą Profilu zaufanego dokumenty w urzędach publicznych,
 • identyfikować swoją tożsamość np. w firmach ubezpieczeniowych, placówkach medycznych – szczegółową listę firm znajdziesz na stronie mojeID 

Przy pomocy kilku kliknięć na dowolnym urządzeniu z dostępem do przeglądarki internetowej i w dowolnym czasie SGB ID pozwala Tobie w bezpieczny sposób potwierdzić swoją tożsamość, zachowując jednocześnie bezpieczeństwo i kontrolę nad przekazywanymi informacjami.

Korzystaj z SGB ID każdego dnia

SGB ID to uniwersalne rozwiązanie, które pozwala Tobie na bezpieczne potwierdzanie tożsamości m.in. na tych platformach usług publicznych:

 • obywatel.gov.pl
 • epuap.gov.pl
 • gabinet.gov.pl
 • ceidg.gov.pl
 • pacjent.gov.pl

 

Zobacz, jak założyć Profil Zaufany w Bankach Spółdzielczych SGB:

Lista wybranych Banków Spółdzielczych SGB, które oferują usługę SGB ID  dostępna jest TUTAJ

Szczegóły dotyczące usługi w Regulaminie – TUTAJ

Usługa SGB ID realizowana jest we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową oraz Ministerstwem Cyfryzacji.

 

Rodzina 500+ – złóż wniosek na kolejny okres świadczeniowy

Od 1 lutego można składać wniosek o świadczenie z programu Rodzina 500+ na okres 2021/2022. Będzie on trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Złóż wniosek w naszej bankowości internetowej!

 • od 1 lutego 2021 r. złożysz wniosek tylko elektronicznie,
 • od 1 kwietnia 2021 r. złożysz wniosek papierowo i elektronicznie,
 • do 31 maja 2022 r. musisz złożyć wniosek.

Przypominamy też, że jeszcze do 31 maja 2021 r. można składać też wnioski na okres 2019/2021, papierowo lub elektronicznie.

Dowiedz się więcej >>

 

 

Zmiana taryfy opłat i prowizji

Szanowni Państwo

Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim informuje, iż z dniem 01.01.2021r. weszła w życie  Ustawa z dnia 31 lipca 2019r. o zmianie niektórych ustaw ( Prawo konsumenckie i Kodeks cywilny) , która wprowadza tzw. Konsumeryzację.

Bank dostosowując  przepisy  ustawy wprowadza z dniem 01.01.2021r:

 • Taryfę prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientów indywidualnych  Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim” – POBIERZ
 • Taryfę prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientów instytucjonalnych  Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim” ( dalej- umieść ) – POBIERZ

Jednocześnie informujemy, że jeśli nie wyrażają Państwo zgody na zmiany mogą Państwo przed proponowaną datą wejścia  w życie tych zmian:

 • złożyć na piśmie sprzeciw wobec tych zmian, co spowoduje rozwiązanie umowy rachunku bankowego w przeddzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat albo,
 • wypowiedzieć umowę, co spowoduje jej rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym, również bez ponoszenia opłat.

 

Nie złożenie na piśmie wyżej wymienionych oświadczeń oznaczać będzie akceptację zmian w Taryfach prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientów instytucjonalnych   i indywidualnych  Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim.

Zarząd Banku

                                                                

Tarcza Finansowa 2.0

 Klienci Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim mogą już składać  subwencję w ramach Tarczy Finansowej 2.0

 

Informujemy, że Bank  w rozpoczął przyjmowanie wniosków o dofinansowanie firm w ramach Tarczy Finansowej 2.0. za pomocą systemu bankowości elektronicznej mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z 45 branż mogą ubiegać się o subwencje finansowe, których łączna wartość wyniesie 35 mld zł, z czego do mikro i MSP trafi ok. 13 mld zł. Wnioski o udzielenie subwencji można składać do

28 lutego 2021r.

Firmy, które w okresie kwiecień-grudzień 2020 lub październik-grudzień 2020 roku odnotowały spadek obrotów o min. 30% w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019 roku, mogą od 15 stycznia 2021 roku starać się o subwencję. Jeśli spełnione zostaną następujące warunki, subwencja z Tarczy Finansowej 2.0 może zostać umorzona w całości:

 • Dla mikro firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników, które osiągnęły obrót lub sumę bilansową za 2019 r. do 2 mln euro, subwencja finansowa wynosi 18 tys. zł lub 36 tys. zł na zatrudnionego do maksymalnej kwoty 324 tys. zł. Ich wysokość zależna jest od liczby pracowników i spadku obrotów.
 • Dla firm zatrudniających do 249 pracowników, których obrót za 2019 r. był mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro, subwencje zależne są od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto do maksymalnej kwoty 3,5 mln zł. Pokrywać one będą do 70% ich start.

Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji mogą składać przedstawiciele firm, które są klientami Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim. Wniosek oparty jest na oświadczeniach przedsiębiorcy, a jego weryfikację przeprowadzi automatycznie PFR na podstawie danych m.in. z banków (identyfikacja, w tym numer NIP), ZUS (zatrudnienie) i Ministerstwa Finansów (m.in. przychód ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla MŚP).

Firmy, które złożą wniosek lub otrzymają subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR, nie ponoszą żadnych kosztów np. z tytułu prowizji bankowej czy rozpatrzenia wniosku. Szacuje się, że z subwencji w całym kraju może skorzystać do 400 tysięcy firm.

 • Branże PKD podlegające programowi i sposób ich weryfikacji sprawdzisz TUTAJ

Dowiedz się więcej:

Zapisz się na bezpłatne szkolenia na temat Tarczy Finansowej 2.0 TUTAJ
Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami wraz z odpowiedzi dot. programu TUTAJ
Pobierz prezentację na temat Tarczy Finansowej 2.0 TUTAJ

 

Szczegółowe informacje na temat Tarczy 2.0  dostępne się na stronie www.pfr.pl

 

Moratorium pozaustawowe

 

Stanowisko banków w związku z reaktywacją wytycznych EBA – jednolite zasady oferowania dalszych narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Stanowisko zostało wypracowane pod patronatem Związku Banków Polskich w ramach uzgodnień z bankami-członkami Związku Banków Polskich w związku z utrzymującym się stanem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz reaktywacją Wytycznych EBA w dniu 2 grudnia 2020 r. Lista banków, które zobowiązują się do stosowania stanowiska zostanie określona w załączniku do niniejszego dokumentu (banki-członkowie ZBP).
 2. Tak jak w przypadku pierwotnego moratorium pozaustawowego wypracowanego w marcu
  2020 r., niniejsze stanowisko ma charakter moratorium pozaustawowego w rozumieniu pkt. 10 lit a Wytycznych EBAdotyczących ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, stosowanych w obliczu kryzysu spowodowanego przez COVID-19, tj. nieustawodawczej  inicjatywie  przewidującej  ulgę  w  spłacie  podjętej  przez instytucję  w  ramach  branżowego  lub  sektorowego  programu  moratoryjnego uzgodnionego lub koordynowanego w obrębie sektora bankowego lub jego istotnej części, w miarę możliwości we współpracy z organami publicznymi, który to program moratoryjny jest otwarty dla zainteresowanych i przewiduje podjęcie podobnych działań na rzecz  zapewnienia  ulgi w spłacie podejmowanych przez odpowiednie instytucje kredytowe (dalej: Wytyczne EBA).
 3. Stanowisko w pkt. 4 poniżej określa ogólne kryteria skorzystania z instrumentów pomocowych, określonych w pkt. II i dotyczy zarówno produktów kredytowych, jak i leasingowych oraz faktoringowych (posiadanych przez banki w ramach swoich grup kapitałowych).
 4. Instrumenty pomocowe, określone w pkt. II niniejszego stanowiska, są dostępne dla wszystkich tych klientów banków, którzy (i) są przedsiębiorcamiuprawnionymi do świadczeń z Tarczy Finansowej PFR 2.0[1](z rozszerzeniem na przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wynajmu powierzchni w obiektach handlowych lub usługowych, wtym parkach  handlowych, opowierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000m2) oraz jednocześnie (ii) spełniają następujące kryteria (wymogi z pkt. 17 lit. b Wytycznych):

1) w zakresie mikro i małych przedsiębiorców.

 • opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek nie przekracza 30 dnina dzień 29 lutego 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku przez klienta.

2)w zakresie średnich przedsiębiorców.

 • posiadanie zdolności kredytowej na koniec 2019 r. (z zastrzeżeniem, że ocena zdolności kredytowej nie jest dokonywana na dzień złożenia wniosku przez klienta)i przejściowe pogorszenie sytuacji kredytobiorcy w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2oraz na dzień złożenia wniosku przez klienta nie złożono wobec niego wniosku o postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne i nie otwarto likwidacji przedsiębiorstwa, a także nie toczy się postępowanie egzekucyjne.

3) w zakresie dużych przedsiębiorców.

 • posiadanie zdolności kredytowej na koniec 2019 r. (z zastrzeżeniem, że ocena zdolności kredytowej nie jest dokonywana na dzień złożenia wniosku przez klienta)i przejściowe pogorszenie sytuacji kredytobiorcy w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2oraz na dzień złożenia wniosku przez klienta nie złożono wobec niego wniosku o postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne i nie otwarto likwidacji przedsiębiorstwa, a także nie toczy się postępowanie egzekucyjne.
 1. Stanowisko obowiązuje dla instrumentów pomocowych udzielanych od dnia 18stycznia 2021 r. do 31marca2021W przypadku odpowiedniego przedłużenia stosowania wytycznych EBA banki mogą podjąć decyzję o przedłużeniu oferowania instrumentów pomocowych, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja związana z wydłużającą się pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.
 2. Instrumenty pomocowe, określone w pkt. II poniżej, nie będą oferowane w stosunku do umów kredytu/produktów odnawialnych/produktów leasingowych/produktów faktoringowych zawartych po 13 marca 2020
 3. Odroczenie/odnowienie spłaty kredytu następuje na warunkach, o których mowa w pkt. II poniżej.
 4. Odroczenie spłaty kredytu na warunkach określonych w niniejszym stanowisku skutkuje zmianą harmonogramu spłaty kredytu,a w przypadku odroczenia rat kapitałowo-odsetkowych bank nalicza odsetki za okres odroczeniazgodnie z warunkami pierwotnej umowy kredytowej.
 5. Odroczenie spłat kredytu wynosi:
 • maksymalnie 3 miesiące dla klientów, którzy skorzystali już z pierwotnego moratorium pozaustawowego (niezależnie od dotychczasowego okresu odroczenia udzielonego w ramach tego moratorium),
 • maksymalnie 6 miesięcy dla klientów, którzy nie skorzystali dotychczas z pierwotnego moratorium pozaustawowego,

niezależnie od liczby złożonych wniosków (z zastrzeżeniem, że maksymalny okres w przypadku odroczenia rat kapitałowo-odsetkowych określonych w pkt. IIppkt. 2.1 niniejszego stanowiska wynosi 3 miesiące).Dopuszczalne jest złożenie przez klienta więcej niż jednego wniosku, ale wówczas maksymalny łączny okres odroczenia nie może przekroczyć limitów określonych w niniejszym punkcie.

 1. Bank ma prawo wprowadzić ograniczenia dotyczące dystrybucji środków na rzecz właścicieli, udzielania pożyczek lub poręczeń oraz wypłaty dywidendy.
 2. Banki są zobowiązane do raportowania danych zgodnie z wytycznymi EBA wg zakresu ustalonego przez UKNF.
 3. Użyte w niniejszym stanowisku określenia oznaczają:
 4. a) tryb uproszczony rozpatrywania wniosku –nieautomatyczny, ale odformalizowany i przyspieszony sposób rozpatrywania wniosków klienta (bez badania zdolności kredytowej na dzień złożenia wniosku przez klienta);
 5. b) narzędzia pomocowe oferowane w ramach dedykowanych ustaw – gwarancje oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a także przez inne podmioty pod warunkiem, że:gwarancja taka stanowi uznaną ochronę kredytową zgodnie z art. 213-215 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego irady (UE) nr575/2013  z dnia 26czerwca  2013 r.  wsprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych ifirm inwestycyjnych(„CRR”).

 

 1. Rodzaje instrumentów pomocowych (wymogi z pkt. 17 lit d Wytycznych)

 

 1. Oferta dla mikro imałego przedsiębiorcy (zgodnie z def. poniżej)

Za mikro i małego przedsiębiorcę wrozumieniu niniejszego stanowiska uważa się podmiot, którego obsługa w danej instytucji finansowej odbywa się w ramach modelu oceny ryzyka lub innego klasyfikowanego jako proces bankowości detalicznej(lub innej ekwiwalentnej).

Uzgodnione działania pomocowe:

 • Odroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych w trybie automatycznym lub uproszczonym zgodnie z wnioskiem klienta na wskazany przez niego okres wynoszący maksymalnie 3 miesiące (6 miesięcydla klientów, którzy nie skorzystali dotychczas z pierwotnego moratorium),niezależnie od liczby złożonych wniosków przez danego klienta.
 • Produkty odnawialne(kredyty w rachunku, karty kredytowe), które nie spełniają standardowych warunków odnowienia do 31marca2021, mogą być odnowione w trybie uproszczonym w uzgodnieniu z klientem na okres do 3 miesięcy(6 miesięcy dla klientów, którzy nie skorzystali dotychczas z pierwotnego moratorium),istnieje możliwość dodatkowego zabezpieczenia transakcji, w tym o narzędzia pomocowe oferowane w ramach dedykowanych ustawna okres trwania narzędzia pomocowego.
 • Banki nie będą pobierać opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych.
 • W przypadku produktów leasingowych następuje odroczenie lub obniżenie spłaty raty leasingowej (części kapitałowej) na uzgodnionyokres, wynoszący maksymalnie 3 miesiące(6 miesięcydla klientów, którzy nie skorzystali dotychczas z pierwotnego moratorium),niezależnie od liczby złożonych wniosków przez danego klienta. W przypadku produktu faktoringowego następuje odroczenie spłaty należnej od klienta na uzgodniony okres wynoszący maksymalnie 3 miesiące (6 miesięcydla klientów, którzy nie skorzystali dotychczas z pierwotnego moratorium), niezależnie od liczby złożonych wniosków przez danego klienta.

 

 1. Oferta dla średnich przedsiębiorców (zgodnie z definicją poniżej)

Za średniego przedsiębiorcę w rozumieniu niniejszego stanowiska, uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro i nie jest jednocześnie mikro i małym przedsiębiorcą, w rozumieniu definicji określonej  w punkcie 1 powyżej.

 

Uzgodnione działania pomocowe:

 • Odroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych, zgodnie z wnioskiem klienta, na wskazany przez niego okres, wynoszący maksymalnie odpowiednio: 3 miesiące(6 miesięcydla klientów, którzy nie skorzystali dotychczas z pierwotnego moratorium)(raty kapitałowe) i 3 miesiące (raty kapitałowo-odsetkowe), niezależnie od liczby złożonych wniosków przez danego klienta.
 • Produkty odnawialne (kredyty w rachunku, karty kredytowe), które nie spełniają standardowych warunków odnowienia do 31marca2021, mogą być odnowione w trybie uproszczonym w uzgodnieniu z klientem na okres do 3 miesięcy (6 miesięcydla klientów, którzy nie skorzystali dotychczas z pierwotnego moratorium),istnieje możliwość dodatkowego zabezpieczenia transakcji, w tym o narzędzia pomocowe oferowane w ramach dedykowanych ustawna okres trwania narzędzia pomocowego.
 • W przypadku produktów leasingowych następuje odroczenie lub obniżenie spłaty raty leasingowej (części kapitałowej) na uzgodniony okres, wynoszący maksymalnie 3 miesiące (6 miesięcydla klientów, którzy nie skorzystali dotychczas z pierwotnego moratorium),niezależnie od liczby złożonych wniosków przez danego klienta. W przypadku produktu faktoringowego następuje odroczenie spłaty należnej od klienta na uzgodniony okres wynoszący maksymalnie 3 miesiące (6 miesięcydla klientów, którzy nie skorzystali dotychczas z pierwotnego moratorium), niezależnie od liczby złożonych wniosków przez danego klienta.

 

 1. Oferta dla dużych przedsiębiorców(zgodnie z definicją poniżej)

Za dużego przedsiębiorcę w rozumieniu niniejszego stanowiska uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro.

Uzgodnione działania pomocowe:

  • Odroczenie spłat rat kapitałowych zgodnie z wnioskiem klienta, na wskazany przez niego okres, wynoszący maksymalnie 3 miesiące (6 miesięcydla klientów, którzy nie skorzystali dotychczas z pierwotnego moratorium),niezależnie od liczby złożonych wniosków przez danego klienta.
  • Produkty odnawialne (kredyty w rachunku, karty kredytowe),które nie spełniają standardowych warunków odnowienia do 31marca2021 r., mogą być odnowione w trybie uproszczonym w uzgodnieniu z klientem na okres do 3 miesięcy (6 miesięcydla klientów, którzy nie skorzystali dotychczas z pierwotnego moratorium), istnieje możliwość dodatkowego zabezpieczenia transakcji, w tym o narzędzia pomocowe oferowane w ramach dedykowanych ustawna okres trwania narzędzia pomocowego.
  • W przypadku produktów leasingowych następuje odroczenie lub obniżenie spłaty raty leasingowej (części kapitałowej)na uzgodniony okres, wynoszący maksymalnie 3 miesiące (6 miesięcy dla klientów, którzy nie skorzystali dotychczas z pierwotnego moratorium),niezależnie od liczby złożonych wniosków przez danego klienta. W przypadku produktu faktoringowego następuje odroczenie spłaty należnej od klienta na uzgodniony okres wynoszący maksymalnie 3 miesiące (6 miesięcydla klientów, którzy nie skorzystali dotychczas z pierwotnego moratorium), niezależnie od liczby złożonych wniosków przez danego klienta.

 

 

[1]Na dzień 11 stycznia 2021 r. Tarcza Finansowa PFR 2.0 jest dostępna dla 45 branż wymienionych na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp. Lista branż może ulec zmianie w przypadku przyjęcia przez Radę Ministrów zmian w Uchwale Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm” (ostatnia zmiana Uchwały została przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 5 stycznia 2021 r.).

Komunikat do klientów sektora bankowego w sprawie brexitu

Komunikat do klientów sektora bankowego w sprawie brexitu[1]

 

Od 1 lutego 2020 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Wielka Brytania) nie jest państwem członkowskim Unii Europejskiej (UE), jednocześnie od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. ustanowiony został tzw. okres przejściowy, który w praktyce oznacza, że Wielka Brytania jest związana całym prawem UE i jest traktowana jakby nadal była członkiem UE, z tą jednak różnicą, że przedstawiciele Wielkiej Brytanii nie uczestniczą w pracach instytucji UE.

 

Okres przejściowy dobiega końca, a dzień 1 stycznia 2021 r. będzie pierwszym dniem po jego zakończeniu. Obecnie negocjowana jest umowa o przyszłych stosunkach między UE i Wielką Brytanią, która miałaby być zawarta jeszcze przed 31 grudnia 2020 roku. Mamy jednak do czynienia z procesem uwarunkowanym politycznie i nie można przewidzieć ostatecznego wyniku tych negocjacji.

 

Niezależnie od faktu, czy umowa określająca ramy przyszłych stosunków Wielka Brytania -UE zostanie zawarta czy nie, od 1 stycznia 2021 r.:

 

 • Wielka Brytania będzie państwem trzecim (nie będzie państwem członkowskim UE),
 • Wielka Brytania nie będzie częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

Oznacza to, że podmioty z siedzibą w Wielkiej Brytanii oraz obywatele Wielkiej Brytanii stracą dostęp do rynku wewnętrznego UE na dotychczasowych zasadach, w tym możliwość korzystania ze swobody przepływu towarów, usług, kapitału i osób wewnątrz UE na podstawie prawa UE. Obywatele UE oraz podmioty z siedzibą w UE stracą analogicznie dostęp na dotychczasowych zasadach do rynku brytyjskiego na podstawie wspomnianych swobód gwarantowanych prawem UE.

 

Konsekwencją ww. procesu będą również zmiany w korzystaniu z usług bankowych, które ze względu na swój transgraniczny charakter mogłyby być powiązanie z Wielką Brytanią. Do obszarów, w których mogą nastąpić takie zmiany, należy w szczególności zaliczyć:

 

 1. Obszar płatniczy

 

 • Według obecnego stanu wiedzy, Wielka Brytania nadal będzie uznawana za część geograficznego obszaru SEPA, a więc klienci banków z Polski będą mogli realizować przelewy w ramach Jednolitego Obszaru Płatności w Euro i po 1 stycznia 2021 r., do czasu pojawienia się ewentualnych innych wytycznych, rozliczenia SEPA realizowane z Wielką Brytanią pozostaną w niezmienionej formule.
 • W poleceniach przelewu do banków w Wielkiej Brytanii we wszystkich walutach klienci banków z Polski będą mogli wybierać dowolną opcję kosztową: SHA, OUR lub BEN[2] .
 • Konsekwencją brexitu mogą być zmiany stawek opłat z tytułu realizacji płatności zagranicznych do Wielkiej Brytanii.
 • Zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r.[3] w odniesieniu do przelewów z UE do Wielkiej Brytanii dostawcy usług płatniczych muszą przedstawiać bardziej szczegółowe informacje o zleceniodawcy i odbiorcy, w porównaniu z przelewami wewnątrz UE. Wpraktyce może to skutkować obowiązkiem podania bardziej szczegółowych informacji przez klienta.

 

 1. Transakcje w e-commerce dokonywane kartami bankowymi – SCA

 

W wyniku brexitu może również dojść do zmian w zakresie uwierzytelniania transakcji w handlu elektronicznym wykorzystujących karty płatnicze. W przypadku, gdy odbiorca płatności znajduje się na terenie Wielkiej Brytanii, klient będący płatnikiem może nie zostać objęty procedurą silnego uwierzytelnienia (SCA) transakcji, gdyż jest ona realizowana poza EOG. W wyjątkowych sytuacjach, w których odbiorca płatności nie wspiera wymaganego standardu zabezpieczenia transakcji zgodnego z protokołem 3DS 2.1. lub 3DS 2.2., taka transakcja płatnicza może zostać odrzucona.

 

 1. Podstawowe rachunki płatnicze[4]

 

Na dotychczasowych zasadach nie będzie możliwe:

 

 • realizowanie przelewów do Wielkiej Brytanii z podstawowego rachunku płatniczego,
 • korzystanie z usług płatniczych na terytorium Wielkiej Brytanii (wypłaty gotówki, wykonywanie transakcji) przez posiadaczy podstawowego rachunku płatniczego.

 

 1. Inwestycje na rynku finansowym

 

 • Brexit jest procesem uwarunkowanym politycznie z toczącym się procesem negocjacyjnym, który wykracza poza wszystkie wcześniej ustalone ramy czasowe i taka niepewność może wpływać na zmiany w kursach walutowych i wycenach instrumentów finansowych. Nie można przy tym wykluczyć, że sam fakt braku porozumienia o współpracy między Wielką Brytanią a Unią Europejską, może pociągnąć za sobą pewne zmiany ekonomiczne, w tym wzrost zmienności cen instrumentów finansowych, czy też zmiany kursów walutowych, co – biorąc pod uwagę relacje między Bankiem a jego Klientami może mieć wpływ na zobowiązania wynikające ze stosunków umownych.
 • Brexit może także wpłynąć na ograniczenie dostępności do usług inwestycyjnych świadczonych przez podmioty z Wielkiej Brytanii czy też ograniczyć dostępność nabywania instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym zlokalizowanym w Wielkiej Brytanii czy też w systemach obrotu prowadzonych z Wielkiej Brytanii.

 

 1. Informacje dodatkowe

 

 • Informujemy, że niezależnie od posiadanego obywatelstwa (UE lub Wielkiej Brytanii) oraz od miejsca zamieszkania klienta, depozyty które znajdują się w polskich bankach, są objęte gwarancją do kwoty 100.000 EUR przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
 • Zgodnie z przepisami przejściowymi, zawartymi w art. 51 ust 5 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/1011, niezależnie od zakończenia okresu przejściowego w umowach finansowych i instrumentach finansowych będą mogły być stosowane wskaźniki referencyjne (jak np. LIBOR) opracowywane przez podmioty z Wielkiej Brytanii, na zasadach określonych w treści ww. Rozporządzenia.

 

Bank na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z brexitem i jego potencjalnymi skutkami. Bank będzie odrębnie informował, jeśli wystąpią w procesie brexitu zdarzenia, które będą ewentualnie wymagały podjęcia stosownych działań przez klientów.

 

 

 

[1]Brexit- przyjęta nazwa dla procesu występowania Wielkiej Brytanii z UE.

[2] Opcja SHA oznacza, że prowizje i opłaty należne bankowi wysyłającemu opłaca zleceniodawca, a koszty banku odbiorcy i banków pośredniczących biorących udział w realizacji przelewu zagranicznego pokrywa odbiorcaOpcja kosztowa OUR – oznacza, że zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty wszystkich należnych prowizji i opłat bankowych z tytułu realizacji przelewu zagranicznego, w tym kosztów banków pośredniczących biorących udział w realizacji przelewu zagranicznego oraz opcja kosztowa BEN – oznacza, że prowizje i opłaty wszystkich banków biorących udział w realizacji przelewu zagranicznego pokrywa Odbiorca.

[3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.U. L 141 z 5.6.2015, str. 1—18.

[4] Podstawowy rachunek płatniczy jako usługa specjalnego dedykowanego rachunku świadczona zgodnie z art. 59ia ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych. Nie dotyczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.

Wesołych Świąt….

Niech nadchodzące

Święta Bożego Narodzenia

Przyniosą Państwu

wiele spokoju i dobrych chwil

spędzonych w gronie najbliższych.

W Nowym Roku 2021 życzymy zdrowia

pogody ducha, realizacji planów 

oraz wszelkiej pomyślności.

 

Życzy Rada Nadzorcza,

Zarząd

oraz Pracownicy  Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim