Poszukujemy pracownika – Złocieniec

Uprzejmie informujemy, że poszukujemy pracownika do sprzątania Oddziału Banku Spółdzielczego  w Złocieńcu przy ul. Mirosławiecka 3

     – czas pracy 3 – 4 godzin dziennie ;

     – szczegółowe informacje w siedzibie Oddziału;

     – mile widziane Panie na emeryturze;

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt pod numerem  94 36 71 334

BLIK w aplikacji mobilnej NASZ BANK

BLIK to polski system płatności mobilnych, które umożliwia :

– nowoczesne, wygodne i szybkie płatności z wykorzystaniem aplikacji mobilnej;

– bezpieczne rozwiązanie przy płatnościach internetowych;

– wygodę przy wypłacie gotówki z bankomatów

– brak ryzyka utraty karty bądź  kradzieży danych;

– wygodę przy transakcjach internetowych

– brak konieczności dodatkowego logowania do bankowości internetowej i wprowadzania danych karty płatniczej.

Płacenie BLIK sprowadza się do tego, że użytkownik smartfona połączonego z Internetem generuje za pośrednictwem swojej bankowości internetowej specjalny kod. Następnie wprowadza go np. do bankomatu BLIK, terminala w sklepie lub w polu płatności BLIK na stronie internetowej, a na samym końcu wykonuje akceptację danej transakcji w aplikacji mobilnej. Wygenerowany kod BLIK jest ważny przez ograniczony czas, maksymalnie dwie minuty.

Aktywacja BLIK w aplikacji „Nasz Bank” kliknij w:

Ustawienia-> BLIK   włącz płatność BLIK   i wybierz ZAPISZ  

podaj e-PIN ZATWIERDŹ.   Wyloguj się z aplikacji.  Po ponownym zalogowaniu możesz korzystać w pełni z BLIKa.

Jeżeli w Twojej aplikacji „Nasz Bank”  w ustawieniach nie ma  ikonki BLIK , zaktualizuj aplikację w „ Sklepie Play”.

Jak zainstalować aplikację “Nasz Bank” Czytaj   TUTAJ w „Przewodniku  użytkownika”,  który dostępny jest  także w zakładce ”Do pobrania” – elektroniczne kanały dostępu.

Zmiany do „Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientów Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim”.

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim  wprowadza zmiany do „Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientów Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim”.

Nową treść otrzymują:

 1. Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych  – zmiana wchodzi w życie z dniem 05.10.2020r.:
 1. Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR), w tym podstawowych rachunków płatniczych  (PRP); do pobrania TUTAJ
 1. Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe A’ Vista ( płatne na każde żądanie); do pobrania TUTAJ
 2. Rozdział 2.1 Rachunku oszczędnościowe ; do pobrania TUTAJ
 3. Rozdział 3. Rachunki terminowe lokat oszczędnościowych; do pobrania TUTAJ
 4. Rozdział 4. Elektroniczne kanały dostępu Rachunki; do pobrania TUTAJ .
 5. Rozdział 6. Kredyty i pożyczki; do pobrania TUTAJ

 

 1. Dział III . Usługi dla klientów instytucjonalnych – zmiana wchodzi w życie z dniem 03.09.2020r.:

 

 1. Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych; do pobrania TUTAJ .
 2. Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych; do pobrania TUTAJ
 1. Rozdział 3. Usługi bankowości elektronicznej; do pobrania TUTAJ .
 2. Rozdział 5. Kredyty i pożyczki ; do pobrania TUTAJ
 3. Rozdział 6. Gwarancje, poręczenia, regwarancje, awale ; do pobrania TUTAJ

 

 1. Dział IV. Pozostałe opłatyzmiana wchodzi w życie z dniem 10.08.2020r.:
 1. Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe; do pobrania TUTAJ ;
 2. Rozdział 3. Inne czynności i usługi bankowe; do pobrania TUTAJ .

Zarząd Banku

 

Moratorium instrumenty pomocowe COVID 19 wydłużenie terminu

W związku z przedłużeniem do dnia 30 września 2020 r. przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego stosowania Wytycznych dotyczących ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, które banki stosują w związku z kryzysem wywołanym COVID-19 (komunikat EBA z dnia 19 czerwca 2020 r.[1]) podjęto decyzję o przedłużeniu okresu obowiązywania do 30 września 2020 r. (pierwotnie miało ono obowiązywać do 30 czerwca 2020 r.) „Stanowiska banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego” (tj. moratorium pozaustawowego w rozumieniu ww. Wytycznych EBA).

 

Pozostałe postanowienia Stanowiska nie ulegają zmianie (jedyną zmianą jest wydłużenie terminów na składanie wniosków przez klientów).

Moratorium obejmuje zatem instrumenty pomocowe udzielane od 13 marca do 30 września 2020 r..

 

Z działań pomocowych będą mogli skorzystać wszyscy kredytobiorcy, którzy spełnią kryteria określone w stanowisku i złożą wniosek. Wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej, tak aby bank mógł go rozpatrzyć do 30 września 2020 r.

Poniżej przedstawiamy informacje:

Komunikat nr 3 Związku Banków Polskich w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania jednolitych zasad oferowania narzędzi pomocowych przez banki – moratorium pozaustawowego

Przedłużenie okresu obowiązywania jednolitych zasad oferowania narzędzi pomocowych przez banki – moratorium pozaustawowego

Stanowisko banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

 

 

 

 

[1] https://eba.europa.eu/eba-extends-deadline-application-its-guidelines-payment-moratoria-30-september

!UWAGA! – Praca, szukamy pracownika

 

 

Obecnie poszukujemy kandydatów i kandydatek do pracy w Banku Spółdzielczym  w Kaliszu Pomorskim na stanowisko:

księgowy

Miejsce pracy : Centrala Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim  ul. Wolności 8

Liczba etatów :1

Pracując u nas będziesz odpowiedzialny za:

 • Księgowanie ,rozliczanie i kontrolę operacji bankowych,
 • Obsługę zleceń płatniczych otrzymywanych i wychodzących w formie elektronicznej, obsługę kart płatniczych.
 • Przestrzeganie obowiązujących procedur i standardów.

Oczekujemy od Ciebie:

 • Wykształcenie wyższe lub średnie (rachunkowość /bankowość lub finanse) ;
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie  MS Office, MS Excel;
 • Znajomość przepisów w zakresie rachunkowości;
 • Umiejętności szybkiego uczenia się i chęci rozwoju w branży finansowej;
 • Umiejętności budowania relacji;

Jeśli Twój profil zawodowy różni się od naszych oczekiwań , a mimo wszytko jesteś ukierunkowany na rozwój  w strukturach  Banku złóż swoją aplikację, a my indywidualnie rozpatrzymy Twoją Kandydaturę.

Dołącz do nas, a tak jak wszyscy nasi pracownicy otrzymasz:

 • Stabilne zatrudnienie;
 • Samodzielne stanowisko pracy ;
 • Możliwość doskonalenia zawodowego-szkolenia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na poniższy adres sekretariat@bskaliszpom.pl lub dostarczenie osobiście do placówki banku ( adres placówek banku dostępny jest na www.bskaliszpom.pl)  z dopiskiem: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim przy  ul. Wolności 8 , 78-540 Kalisz Pomorski dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez  Bank , zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych z późniejszymi zmianami. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz do ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne.”

Oferty prosimy składać do 30 lipca  2020r.

Zebranie Przedstawicieli

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim
zwołuje
Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego,
Zebranie odbędzie się w dniu 17. 07. 2020r. o godzinie 10°°
w Agroturystyce “Wielo – Rybka” w Kaliszu Pomorskim ul. Młyńska 12.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim, zwanego dalej Bankiem.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji:

a. Komisji mandatowo – skrutacyjnej,
b. Komisji uchwał i wniosków.

6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku w tym ocena Zasad Ładu Korporacyjnego oraz Raport z realizacji Polityki wynagradzania osób których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko Banku Spółdzielczego
w Kaliszu Pomorskim.
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku.
10. Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta.
12. Przedstawienie wniosków z przeprowadzonej lustracji w Banku oraz informacja o realizacji wniosków polustracyjnych.
13. Przedstawienie kierunków działalności Banku na rok 2020.
14. Propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2019r.
15. Omówienie zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pom”.
16. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami.
17. Podjęcie Uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej;
2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2019r.;
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim za 2019r.
4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
5) zatwierdzenie kierunków działania Banku na rok 2020,
6) podziału nadwyżki bilansowej;
7) zatwierdzenie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pom”;
8) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy w może zaciągnąć w roku 2020,
9) wybór delegata Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim na Zjazd Związku Rewizyjnego

18. Inne wnioski zgłoszone przez Przedstawicieli podczas Obrad Zgromadzenia.
19. Zamknięcie Obrad.

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

OGŁOSZENIE MIEJSKO- GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KALISZU POMORSKIM

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim informuje, że przyznane uprawnienia do świadczeń wychowawczych (500+) obowiązują do 31.05.2021r.
Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 będą przyjmowane w poniższych terminach:
– od dnia 01.02.2021r. wnioski w formie elektronicznej (PIU/Banki/ZUS)
– od dnia 01.04.2021r. wnioski w formie tradycyjnej (papierowej).

Wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia dobry start (300+) na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 będą przyjmowane:
– od dnia 01.07.2020r. wnioski w formie elektronicznej (PIU/Banki/ZUS)
– od dnia 01.08.2020r. wnioski w formie tradycyjnej (papierowej).