#ZmianaCzasu

W ten weekend przyspieszamy o godzinę i przechodzimy na #CzasLetni. To oznacza, że coraz mniej dni dzieli nas od lata! My już nie możemy się doczekać J Dłuższe dni to więcej czasu na nasz #PodcastSpółdzielczy, dostępny na #Spotify. Na kanale odsłuchacie wybrane artykuły
z magazynu #BankSpółdzielczy à www.sgb.pl/grupa-sgb/magazyn-bank-spoldzielczy. Zachęcamy J

#DbajmyOSiebieNawzajem #PodcastSpółdzielczy #MagazynBankSpółdzielczy #BankiSpółdzielczeSGB #SGB

 

 

 

 

 

 

!

PRZYPOMINAMY – BĄDŹ OSTROŻNY

PRZYPOMINAMY – BĄDŹ OSTROŻNY

Pamiętaj, pracownicy naszego Banku nigdy nie zadzwonią do Ciebie z numeru infolinii 800 888 888.

Przypominamy też, że pracownicy banku podczas rozmowy telefonicznej nigdy nie poproszą Cię o:

 • podanie haseł dostępu, kodów PIN/SMS lub innych danych pozwalających na dokonanie transakcji
 • instalację jakiegokolwiek oprogramowania na Twoim komputerze lub telefonie.

W przypadku, gdy:

 • odbierzesz podejrzany telefon lub wiadomość tekstową od osoby podającej się za pracownika banku lub instytucji zaufanej (np. policjanta)
 • masz jakiekolwiek wątpliwości, czy zasadne jest podawanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego lub innych danych
 • podczas korzystania z elektronicznych kanałów dostępu spotkasz się z sytuacją, która wyda Ci się nietypowa, podejrzana lub wzbudzi Twoje zaniepokojenie

rozłącz się i skontaktuj się z bankiem.

Nasze numery kontaktowe znajdziesz na https://bskaliszpom.pl/kontakt/ lub na stronie do logowania do bankowości internetowej.

Pamiętaj – nigdy nie podawaj przez telefon nadmiarowych informacji. Nie zdradzaj szczegółów swoich transakcji. Nie oddzwaniaj na połączenie, z którego wcześniej rozmawiałeś z podejrzanym rozmówcą.

 

#Walentynki

#Walentynki

#Miłość to #wzajemność. I takiej relacji – tej prawdziwej, w której są zawsze czas i chęci na dbanie o siebie nawzajem, życzymy Wam na #Walentynki i na co dzień J

#DbajmyOSiebieNawzajem #BankiSpółdzielczeSGB #SGB

#TłustyCzwartek

#TłustyCzwartek

W ten wyjątkowy czwartek życzymy Wam przede wszystkim słodkiego dbania o tradycję!

Jeśli po pączkowej konsumpcji – dla równowagi – będziecie mieć ochotę spalić trochę kalorii, polecamy Wam #PodcastSpółdzielczy, dostępny na #Spotify. Na kanale odsłuchacie wybrane artykuły z naszego magazynu #BankSpółdzielczy. Umilicie sobie nimi spacer, bieg czy jazdę na rowerze J

#DbajmyOTradycję #MagazynBankSpółdzielczy #PodcastSpółdzielczy #BankiSpółdzielczeSGB #SGB

 

 

Kredyt mieszkaniowy – przeznaczenie finansowania

Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony na finansowanie:

 • Nabycie, budowę, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę domu albo lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym.
 • Adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne.
 • Zakup i nabycie:
  • Działki budowlanej, na której jest lub będzie realizowana budowa nieruchomości mieszkalnej.
  • Lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym lub wtórnym.
  • Własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym lub wtórnym.
 • Zamianę domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego lub zamianę prawa do lokalu.
 • Refinansowanie poniesionych kosztów wymienionych wyżej oraz spłatę kredytu zaciągniętego na w/w cele w innym banku.
 • Inne cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych, w szczególności na pokrycie kosztów partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego, finansowanie kosztów i opłat związanych z kredytowanym przedsięwzięciem (opłaty notarialne i skarbowe, opłaty związane z uzyskaniem pozwoleń, koszt projektów budowlanych).

Kredyty mieszkaniowe udzielane są na okres nie dłuższy niż 30 lat. Bank może zastosować karencję w spłacie kapitału, w przypadku kredytów udzielonych na budowę domu przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące, w pozostałych przypadkach do 12 miesięcy. Istnieje możliwość zawieszenia spłaty jednej raty kredytu raz w roku w całym okresie kredytowania.

Wysokość udzielonego kredytu nie może przekroczyć 80% wartości inwestycji (nabywanej nieruchomości), pozostałą część Wnioskodawca powinien sfinansować ze środków własnych.

Bank posiada w ofercie :

 • Kredyt mieszkaniowy oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stawki bazowej i stałej marży Banku.

Stawką bazową jest stopa WIBOR 3M obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek. Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę punktów procentowych.

 

 • Kredyt mieszkaniowy „Moje mieszkanie „ oprocentowany według okresowo stałej stopy procentowej.  Stała stopa procentowa będzie obowiązywać przez 60 miesięcy to znaczy, że przez ten okres obowiązuje jeden stały harmonogram spłat kredytu.

 

Po okresie obowiązywania stałej stopy stosowane jest oprocentowanie zmienne,stanowiącej sumę stawki bazowej i stałej marży Banku.

Stawką bazową jest stopa WIBOR 3M obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek. Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę punktów procentowych.

 

Oprocentowanie zmienne  wiąże się z ryzykiem zmiany stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego .

 

 

Kredytobiorca korzystający z kredytu mieszkaniowego zobowiązany jest do prawnego zabezpieczenia kredytu poprzez:

 • Ustanowienie hipoteki na kredytowanej nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego.
 • Dokonanie cesji praw z polisy ubezpieczeniowej lokalu mieszkalnego od ognia i zdarzeń losowych w całym okresie kredytowania.
 • Wystawienie weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Możliwe jest również ustanowienie innych zaakceptowanych przez Bank form zabezpieczenia przewidzianych prawem cywilnym lub wekslowym (np. cesji praw z polisy ubezpieczenia na życie Wnioskodawcy)

Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych,Kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty kredytu i odsetek:

 • w ratach malejących, przy czym raty kapitałowe są równe w całym okresie spłaty, a odsetki liczone od aktualnego salda zadłużenia lub
 • w równych miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych,

Od kwoty udzielonego kredytu pobierana jest prowizja w oparciu o obowiązującą w Banku Taryfę Opłat i Prowizji.

W okresie pierwszych 36 miesięcy  funkcjonowania  umowy bank pobiera  od Kredytobiorcy prowizję rekompensacyjną za częściową lub całkowitą spłatę kredytu  wg obowiązującej TOiP. Po okresie 36 miesięcy  Kredytobiorca może bez dodatkowych opłat spłacić kredyt przed terminem ustalonym w umowie.

RRSO 9,46% – oprocentowanie zmienne

*Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 300.000 zł, całkowita kwota kredytu 300.000 zł, okres kredytowania 360 miesięcy, oprocentowanie zmienne (stanowi sumę wartości WIBOR 3M, która wynosi obecnie 7,18% i marży Bankuw wysokości 1,56 % , oprocentowanie nominalne 8,74%, całkowity koszt kredytu wynosi 554.814,55 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 1.800,00 zł, odsetki od kredytu 546.795,55 zł, koszty ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w całym okresie kredytowania 6.000,00zł., prowizja za inspekcję nieruchomości200,00zł, podatek od czynności cywilno prawnych 19,00zł.,  przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 9,46%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 854.814,55 zł, płatna w 360 miesięcznych ratach równychpo 2.352,23zł.                                                                Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem. Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim

 

RRSO 9,87 % – okresowo stałe oprocentowanie

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 300.000 zł, całkowita kwota kredytu 300.000 zł, okres kredytowania 360 miesięcy. Oprocentowanie stałeprzez pierwszych 5 lat od daty zawarcia umowy kredytu w wysokości 9,58% , a w pozostałym okresie kredytowania – oprocentowanie zmienne w wysokości 8,74%, na które składa się stopa bazowa  WIBOR 3M 7,18%  wg stanu na dzień 30.12.2022r  oraz marża 1,56%; całkowity koszt kredytu wynosi 568.314,62 zł, w tym: prowizja za udzielenie kredytu 1.800,00zł, odsetki 560.295,62 zł. koszt inspekcji nieruchomości 200,00zł., koszt ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w całym okresie kredytowania 6.000zł., podatek os czynności cywilno prawnych 19,00zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 9,87%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 868.314,62zł, płatna w 360 miesięcznych ratach miesięcznych, pierwszych 60 rat równych płatnych w kwocie 2.533,25zł.( w okresie obowiązywania stałej stopy procentowej , oraz płatnych kwocie  w kwocie 2.368,80zł. ( w okresie obowiązywania zmienne stopy procentowej).

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem. Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim

 

 

ZMIANA OPROCENTOWANIA ZE ZMIENNEGO NA OKRESOWO STAŁEOPROCENTOWANIE w ofercie naszego Banku

ZMIANA OPROCENTOWANIA ZE ZMIENNEGO NA OKRESOWO

STAŁEOPROCENTOWANIE w ofercie naszego Banku

Czy wiesz, że możesz zmienić oprocentowanie kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipotecznie, kredytu konsolidacyjnego zabezpieczonego hipotecznie, kredytu konsumpcyjnego zabezpieczonego hipotecznie   lub pożyczki zabezpieczonej hipotecznie ze zmiennej stopy procentowej na okresowo stałą stopę procentową? Będzie ona obowiązywała przez  60 m-cy. Przez 60 miesięcy od zawarcia aneksu nie zmieni się wysokość raty i oprocentowanie. Obowiązywał Cię będzie jeden stały harmonogram spłaty.

Możesz skorzystać z oferty, jeśli:

 • posiadasz zdolność kredytową,
 • masz u nas kredyt lub pożyczkę zabezpieczone hipotecznie w PLN, na umowę z okresem obowiązywania dłuższym niż 5 lat,
 • nie masz zaległości w ich spłacie,
 • wywiązujesz się z warunków określonych w umowie,
 • złożysz wniosek o zmianę sposobu oprocentowania,
 • zaakceptujesz pięcioletni okres obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej,
 • podpiszesz aneks do swojej umowy.

Nowa konstrukcja oprocentowania i ryzyko

Przez 5 lat od dnia zawarcia aneksu, kredyt lub pożyczka zabezpieczone hipotecznie będą oprocentowane według okresowo stałej stopy procentowej, z której aktualną wysokością możesz zapoznać się na stronie internetowej banku www.bskaliszpom.pl, w zakładce:                  „ DLA  KLIENTÓW ”

Za zawarcie aneksu nie pobieramy opłaty.

Na wysokość raty kredytu lub pożyczki zabezpieczonych hipotecznie nie będzie mieć wpływu zmienność wskaźnika referencyjnego, który jest częścią składową oprocentowania zgodnie z umową. Zmiany tego wskaźnika w okresie stosowania okresowo stałej stopy nie mają wpływu na wysokość raty kredytu lub pożyczki. Może okazać się, że rata kredytu lub pożyczki przy zastosowaniu okresowo stałej stopy procentowej będzie wyższa, niż gdyby była wyliczana z zastosowaniem oprocentowania zmiennego, tj. uwzględniającego bieżącą wartość wskaźnika referencyjnego wskazaną w umowie kredytu lub pożyczki, powiększoną o marżę Banku określoną w umowie kredytu lub pożyczki.

Wskaźnik referencyjny stosowany w odniesieniu do kredytu lub pożyczki zabezpieczonych hipotecznie oznacza dowolny indeks (np. WIBOR), stanowiący odniesienie do określenia kwoty przypadającej do zapłaty z tytułu zawartej umowy (ustalenie oprocentowania).

 

 

 

Na podstawie wskaźników referencyjnych:

 • banki wyznaczają m.in oprocentowanie kredytów, pożyczek, lokat
 • strony umów mogą określać swoje wzajemne zobowiązania i rozliczać transakcje.

 Wskaźniki opracowują niezależni od nas administratorzy, którzy:

 • określają i zarządzają mechanizmami wyznaczania wskaźnika,
 • gromadzą, analizują i przetwarzają dane niezbędne do wyliczenia wskaźnika,
 • wyznaczają wskaźnik (zgodnie z przyjętą przez siebie metodą i w oparciu o zebrane dane).

Wartość wskaźnika referencyjnego oblicza się na podstawie zewnętrznych danych, aby zmierzyć określony rynek bazowy. Wartość ta jest zmienna w zależności od sytuacji ekonomicznej.

 Administratorzy muszą więc tak dobierać metodologię liczenia swoich wskaźników, aby:

 • pomiar rynku bazowego był jak najbardziej dokładny i rzetelny,
 • dane używane do pomiaru miały odpowiednio wysoką jakość.

 Powrót do stopy zmiennej

W trakcie pięcioletniego okresu obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej nie możesz ponownie zawnioskować o zmianę stopy okresowo stałej na zmienną. Po pięcioletnim okresie obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej, oprocentowanie kredytu lub pożyczki automatycznie wraca do konstrukcji stopy zmiennej, obowiązującej przed zwarciem aneksu, tj. obliczanej w oparciu o wskaźnik referencyjny wskazany w umowie kredytu lub pożyczki, powiększony o marżę banku określoną w umowie kredytu lub pożyczki. Przez okres trwania umowy kredytu lub pożyczki tylko raz możesz zawnioskować o okresowo stałą stopę procentową.

 Ryzyko po okresie stosowania okresowo stałej stopy

Z kredytem lub pożyczką zabezpieczonymi hipotecznie z oprocentowaniem zmiennym związane jest ryzyko zmiany stopy procentowej, w tym zmiany wartości wskaźnika referencyjnego. Zmiana wysokości wskaźnika może skutkować wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu lub pożyczki. Zwiększa się wówczas całkowity koszt kredytu lub pożyczki. Istnieje ryzyko, że skumulowany wzrost lub spadek wartości wskaźnika referencyjnego, w okresie, gdy obowiązywała okresowo stała stopa procentowa (przez 5 lat), może prowadzić do wzrostu bądź spadku raty kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej.

 

 

 

Godziny otwarcia 30.12.2022

INFORMACJA

BANK SPÓŁDZIELCZY W KALISZU POMORSKIM ,

INFORMUJE, ŻE W DNIU:

30.12. 2022 r.

BANK BĘDZIE CZYNNY W GODZINACH :   8.00 – 12.00

 

PRZELEWY ZŁOŻONE DO GODZ. 11.30 BĘDĄ REALIZOWANE W DNIU 30. 12. 2022r.

PRZELEWY ZŁOŻONE PO GODZ. 11.30 BĘDĄ REALIZOWANE W DNIU 02. 01. 2023r.

 

Za utrudnienia przepraszamy

 

Nowe wersja Aplikacji Mobilnej

Szanowni Klienci,

Informujemy, że w dniu 01.12.2022 r. udostępniliśmy nową wersję aplikacji mobilnej Nasz Bank. Wprowadziliśmy szereg zmian wpływających na wygodę użytkowania przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.
Aktualizacja nie jest wymagana, ale serdecznie zachęcamy do zainstalowania najnowszej wersji. W razie wątpliwości, pytań bądź uwag prosimy o kontakt.

Dzięki aplikacji Nasz Bank 2.0:

 • Codzienne operacje wykonasz błyskawicznie, a nowoczesny interfejs sprawi, że korzystanie z aplikacji będzie jeszcze bardziej intuicyjne.
 • Łatwo wybierzesz preferowany język obsługi (polski, angielski lub ukraiński).
 • Zadbasz o komfort oczu dzięki możliwości przełączenia tła w tryb ciemny.
 • Zyskasz wygodę szybko przełączając się między kontem osobistym i firmowym.
 • W kilka chwil skorzystasz z płatności, założysz lokatę czy doładujesz telefon.
 • Wygodnie opłacisz faktury skanując kod QR.
 • Łatwo sprawdzisz stan konta, oszczędności i kredyty.
 • Ekspresowo skorzystasz z BLIKA – zapłacisz za zakupy w sklepach stacjonarnych i w Internecie, wypłacisz pieniądze z bankomatu, wyślesz i odbierzesz przelew na telefon.
 • Zyskasz pełną kontrolę nad swoimi kartami.
 • Szybko i wygodnie zalogujesz się do aplikacji odciskiem palca, kodem PIN lub korzystając z Apple FaceID.
 • Bezpiecznie zatwierdzisz operacje dzięki autoryzacji mobilnej.
 • Samodzielnie zmienisz i dopasujesz do siebie wiele funkcji.

W aplikacji mobilnej Nasz Bank znajdziesz wszystko co niezbędne do codziennego, bezpiecznego mobilnego bankowania.

Szczegółowy zakres zmian został zawarty w poniższych instrukcjach.

Aplikacja mobilna Nasz Bank (Android) – przewodnik użytkownika

Aplikacja mobilna Nasz Bank (iOS) – przewodnik użytkownika

#BlackWeekend

#BlackWeekend

Jeśli w trakcie #BlackWeekend wpadnie Wam w oko jakaś okazja i będziecie chcieli z niej skorzystać, nie musicie za nią biec. Możecie wygodnie zapłacić za nią mobilnie – kartą, dodaną do wybranego cyfrowego portfela, albo BLIKIEM w aplikacji naszego banku. A zaoszczędzony czas przeznaczyć na ulubioną weekendową aktywność J

W #SGB po prostu dbamy o siebie nawzajem i wiemy, że dobrze mieć czas i wybór!

#BlackWeekend #DbamyOSiebieNawzajem #BankiSpółdzielczeSGB #SGB