Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim informuje o wprowadzeniu tekstu jednolitego „Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej …”

Z dniem  04-11-2019r.  zacznie obowiązywać nowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej  Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim , z zastrzeżeniem iż zmiana Taryfy opłat BS – Dział III. obowiązywać będzie od dnia 01.10. 2019r.

Wprowadzone zmiany maja na celu dostosowanie stawek opłat do kosztów związanych ze świadczeniem przez Bank określonych usług oraz wejściem w życie znowelizowanej ustawy o usługach płatniczych od 14.09.2019r. dotyczącej silnego uwierzytelnienia PSD2 .

Informujemy ponadto, że:

 1. jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie;
 2. posiadacz rachunku ma prawo, przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat;
 3. w przypadku, gdy posiadacz rachunku złoży sprzeciw, o którym mowa w pkt .1, i nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.

Bank nie pobiera prowizji i opłat:

 1. od wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę do uzyskania ulgi w podatku dochodowym – na mocy przepisów szczególnych;
 2. wpłat na pokrycie innych zobowiązań w stosunku do BS ( np. z tytułu najmu lokalu BS, robót i usług) oraz wypłat na rzecz dostawców usług dla BS.

Załączniki :

 1. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej – klient indywidualny.
 2. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej – klient instytucjonalny.
 3. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowe – pozostałe opłaty.

 

 

 

Zmiana Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim

Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim informuje:

–  iż z dniem  04-11-2019r  zacznie obowiązywać nowy Regulamin świadczenia usług  w zakresie prowadzenia rachunków bankowych  dla klientów indywidualnych …,

–  iż z dniem  01-10-2019r  zacznie obowiązywać  nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych  dla klientów instytucjonalnych ….

Zmiany w Regulaminach dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych dotyczą w szczególności:

 • PSD2 – modyfikacja postanowień dotyczących silnego uwierzytelnienia ,
 • modyfikacja zapisów w zakresie realizacji polecenia zapłaty,
 • rozszerzenia zakresu pełnomocnictwa – możliwość zamówienia instrumentu płatniczego ( karty , BLIKA) oraz złożenia wniosku o elektroniczne kanały dostępu przez osobę, której posiadacz udzielił pełnomocnictwa stałego,
 •  dostosowania zapisów do ustawy z 17.01.2019r. o zmianie ustawy o BFG i innych ustaw, wprowadzono zapisy umożliwiające otwieranie i prowadzenie rachunków na rzecz rady rodziców.

Informujemy ponadto, że:

 1. jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie;
 2. posiadacz rachunku ma prawo, przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat;
 3. w przypadku, gdy posiadacz rachunku złoży sprzeciw, o którym mowa w pkt. 1, i nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

 

Express Elixir – przelew natychmiastowy

Informujemy, że Bank uruchomił usługę przelewu natychmiastowego Express Elixir, którego realizacja odbywa się w kilka sekund  w ramach systemu  Express Elixir oferowanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. ( KIR).

Przelew Express Elixir można zrealizować tak samo łatwo jak przelew tradycyjny. Wystarczy się zalogować do swojego konta przez system bankowości elektronicznej lub złożyć dyspozycję pracownikowi banku i wybrać opcję natychmiastowego przelewu Express Elixir.

Usługa dostępna jest siedem dni w tygodniu, 24 godzin na dobę.

Maksymalna kwota zlecenia przelewu w systemie wynosi 50.000,00zł.

Zlecenie przelewu Express Elixir może zostać złożone wyłącznie na rachunek odbiorcy prowadzony w banku będącym uczestnikiem systemu płatności Express Elixir. Lista Banków uczestniczących w systemie Express Elixir dostępna jest na stronie internetowej : http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/. W ramach Systemu płatności natychmiastowych Express Elixir są realizowane przelewy na rachunki Urzędów Skarbowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Koszt polecenia przelewu w Systemie płatności Express Elixir w formie papierowej lub przez system bankowości elektronicznej wynosi 6,00zł.

 

Z A P R A S Z A M Y

 

 

500+ czeka. Złóż wniosek w naszym Banku

Program „Rodzina 500+” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód rodziny.

 • Dla każdej rodziny, również dla rodziców samotnie wychowujących dzieci;
 • Terminowość, w wypłacanych środkach z Programu „500+”.

Wypłaty świadczenia

Złożenie wniosku:

 • w okresie lipiec – sierpień 2019 r. – świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.;
 • we wrześniu 2019 r. – świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.;
 • w październiku 2019 r. – świadczenie, z wyrównaniem od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.;
 • w listopadzie 2019 r. – świadczenie, z wyrównaniem od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.;
 • od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. – świadczenie, z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.;

Wniosek przez Internet Banking

Od 1 lipca każdy użytkownik Internet Bankingu może złożyć wniosek o świadczenie. Wystarczy zalogować się do IB, wejść w zakładkę „Świadczenia” i wykonać kolejne kroki według zaleceń wyświetlanych na ekranie.

Dla kogo wsparcie ? 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • matce lub ojcu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • opiekunowi prawnemu dziecka,
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej (w określonych, nielicznych przypadkach),
 • rodzinie zastępczej,
 • placówom opiekuńczo-wychowawczym typu rodzinnego,
 • rodzinnym domom dziecka,
 • placówkom opiekuńczo-wychowawczym typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno terapeutycznego,
 • regionalnym placówkom opiekuńczo-terapeutycznym,
 • interwencyjnym ośrodkom preadopcyjnym.

Uwaga !

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 roku świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca 2019 r. zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia wychowawczego), natomiast od 1 października 2019 r. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września).

 

 Informacja od Banku

 • Bank umożliwia złożenie wniosku 500+ przez Internet Banking;
 • Bank zaleca zapisanie złożonego wniosku jako plik PDF na dysku swojego komputera;
 • Nie jest możliwe złożenie wniosku w placówkach Banku;
 • Status wysłanego wniosku można sprawdzić w zakładce „Wnioski”;
 • W przypadku odrzucenia wniosku, należy kontaktować się z organem prowadzącym;
 • Bank nie posiada informacji dotyczących przetwarzania wniosku oraz dalszej jej obsługi;
 • Bank nie weryfikuje danych podanych we wniosku.

 

Więcej informacji w plikach do pobrania oraz na stronie www.mrpips.gov.pl

 

 

“Dobry Start 300+”

2018.06.08_dobry_start-780x379

 

Wyprawka  „Dobry start 300+” to rządowy program wsparcia polskich rodzin.

Wniosek o świadczenie dobry start można składać on-line.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do    30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi   w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informatorem, w którym krok po kroku wyjaśnione jest jak uniknąć błędów przy wypełnianiu wniosku o świadczenie dobry start:

Więcej o programie na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pod nazwą ” Realizacja marzeń z Bankiem Spółdzielczym”.

Uprzejmie informujemy, że 29 maja 2019r.  w  siedzibie Centrali Banku Spółdzielczego w  Kaliszu Pomorskim napiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, którego organizatorem był Bank.

W skład komisji  weszły następujące osoby :

1) Pani Aneta Olszacka – zastępca Dyrektora Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim

2) Pani Joanna Mączkowska -polonistka ZSO  Licem  Ogólnokształcącego w Kaliszu Pomorskim

3) Zofia Gardzińska – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Konkurs  został przeprowadzony w trzech kategoriach.

 Laureaci konkursu :

1)  uczniowie szkół podstawowych od I do III klasy:

I Miejsce –  Aleksander Romaniuk –  uczeń Szkoły Podstawowej w Pomierzynie

II Miejsce – Nadia Wiśniewska – uczennica Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim

III miejsce – Sara Janeczek – uczennica Szkoły Podstawowej w Pomierzynie

Wyróżnienie – Nadia Domańska – uczennica Szkoły Podstawowej w Pomierzynie

 

2) uczniowie szkół podstawowych od IV do VI klasy:

I Miejsce –  Maja Suchojad – uczennica Szkoły Podstawowej w Pomierzynie

II Miejsce – Patrycja Czerepaniak – uczennica Szkoły Podstawowej w Pomierzynie

III Miejsce – Artur Klimczak – uczeń Szkoły Podstawowej w Wierzchowie

Wyróżnienie – Aleksander Lasek -Winiarski – uczeń Szkoły Podstawowej w Pomierzynie

 

3) uczniowie szkół podstawowych – klasy gimnazjalne oraz VII do VIII

I miejsce – nie przyznano

II miejsce – Kamil Pałeczka –  uczeń Szkoły Podstawowej w Wierzchowie

II miejsce – Kacper  Ziemiański – uczeń Szkoły Podstawowej w Wierzchowie

III miejsce – nie przyznano.

Wręczenie nagród laureatom nastąpi w dniu 05 czerwca 2019r. o godz. 10:00 w Pałacu Wedlów                w Kaliszu Pomorskim

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy