#Dzień  Spółdzielczości  01.07.2022r.

                                        #Dzień  Spółdzielczości  01.07.2022r.

Dziś święto ważne dla wszystkich spółdzielców, również dla nas. Dzień, w którym chcemy Wam przede wszystkim podziękować #Banki Spółdzielcze SGB to banki, które tworzymy razem – wspólnie z Wami: naszymi klientami, udziałowcami, partnerami biznesowymi. Dzięki temu możemy wzajemnie wpływać na rozwój, dobrobyt i przyszłość naszych okolic. Dostarczać rozwiązania, które ułatwiają życie mieszkańcom i rozwijają lokalne społeczności. Dbać o to, co nasze – wspólne.

Świętujemy #Dzień Spółdzielczości jako dzień wzajemności, bo # wzajemność jest wpisana
w nasze spółdzielcze DNA.

#Dzień Spółdzielczości #Wzajemność #Banki Spółdzielcze SGB #SGB

Przy okazji tego święta warto przypomnieć, że Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim jest spółdzielnią, której właścicielami są jej członkowie. Członkostwo w spółdzielni jest otwarte dla wszystkich, którzy akceptują warunki członkostwa. Nasz Bank aktywnie wspiera społeczność lokalną od 60 lat swojego istnienia, a istniejemy właśnie dzięki członkom spółdzielni.

Ty również możesz stać się członkiem Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim  i tworzyć z nami historię bankowości spółdzielczej.

#DzieńOjca

„Gdyby nie tata…” no właśnie – ile rzeczy by się nie udało albo nie byłoby tak łatwych, gdyby nie pomoc taty? Tata to wsparcie, mądrość i motywacja. W #DzieńOjca wszystkim Tatom składamy najlepsze życzenia. Dużo czasu i energii na bycie super i… bohaterem dla swoich pociech.

#DzieńOjca #BankiSpółdzielczeSGB #SGB

 

Wsparcie kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest pomocą dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a muszą spłacać raty kredytu mieszkaniowego. Ze wsparcia mogą skorzystać również osoby, które sprzedały dom lub mieszkanie, na które wcześniej wzięły kredyt, ale z uzyskanej kwoty nie spłaciły go w całości.

 

Otrzymanie  wsparcia:
Wsparcie polega na przekazywaniu kredytodawcy przez Bank Gospodarstwa Krajowego środków pieniężnych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego, przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy w wysokości nie wyższej niż 2000,00 zł miesięcznie.

Okres przekazywania wsparcia może być krótszy, jeżeli przed terminem 36 miesięcy wystąpią przesłanki wykluczające otrzymywanie wsparcia (np. kredytobiorca znajdzie zatrudnienie, a posiadanie statusu osoby bezrobotnej było warunkiem otrzymania wsparcia). Kredytobiorca jest zobowiązany do poinformowania Banku o takich przesłankach w przypadku ich wystąpienia.

Zwrot  wsparcia:
Spłata udzielonego wsparcia dokonywana jest w 144 równych i nieoprocentowanych ratach. W przypadku spłaty stu rat bez opóźnienia, pozostałą część przyznanego wsparcia/pożyczki umarza się.

Warunki  przyznania  wsparcia:
Wsparcie może zostać przyznane w przypadku spełnienia przez Kredytobiorcę co najmniej jednego z warunków:

 • w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego
 • kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego                             w wysokości przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe
 • miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:
  • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwukrotności zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 776,00 zł, tj. 1552,00 zł),
  • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 600,00 zł, tj. 1200,00 zł na osobę).

Ograniczenia  w  otrzymaniu  wsparcia:
Wsparcie oraz pożyczka na spłatę zadłużenia nie mogą być przyznane:

 • Jeżeli utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła z winy pracownika.
 • Jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie*.
 • Jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia.
 • Za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy.
 • Jeżeli w dniu złożenia wniosku:
  • Jesteś właścicielem innego mieszkania lub domu, lub byłeś nim w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
  • Posiadasz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadałeś takie prawo w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
  • Masz roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub miałeś takie roszczenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

*Chyba, że wsparcie nie jest już udzielane, a okres jego udzielania nie przekroczył 35 miesięcy. W takim przypadku łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 36 miesięcy.

Więcej informacji na stronie WWW.BGK.PL

 

Zebranie przedstawicieli – 10.06.2022

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim uprzejmie informuje, że w dniu 10. 06. 2022 r.  o godzinie  10°° w Agroturystyce „Wielo – Rybka” w Kaliszu Pomorskim Młyńska 12 odbędzie się ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Członków Banku.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim, zwanego dalej Bankiem.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór komisji:
  1. Komisji mandatowo – skrutacyjno -wyborczej i Komisji odpowiedniości.
 6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Zmiany do Statutu:
 9. a) zatwierdzenie zmian do Statutu Banku,
 10. b) przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Banku,
 11. Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
 12. Przegląd i omówienie zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim”.
 13. Uchwalenie „Regulaminu wyboru do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim”.
 14. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej z poszczególnych Grup Członkowskich.
 15. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku w tym ocena Zasad Ładu Korporacyjnego oraz Raport z realizacji Polityki wynagradzania Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim.
 16. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku.
 17. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta.
 18. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności Banku na rok 2022.
 19. Propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2021r.
 20. Ocena indywidualna wtórna odpowiedniości ustępujących członków Rady Nadzorczej.
 21. Ocena indywidualna pierwotna kandydatów do Rady Nadzorczej na podstawie opinii komisji ds. odpowiedniości.
 22. Wybory do Rady Nadzorczej.
 23. Ocena zbiorowa ustępującej Rady Nadzorczej.
 24. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami.
 25. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim ,
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok;
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2021 rok;
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim za 2021r.
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
 • podziału nadwyżki bilansowej;
 • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć w roku 2022,
 • zatwierdzenie kierunków rozwoju działalności Banku na rok 2022,
 • oceny indywidualnej ustępujących członków Rady Nadzorczej,
 • oceny indywidualnej kandydatów do Rady Nadzorczej ,
 • wyboru delegata Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim na zjazd Związku Rewizyjnego.
 1. Ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, w tym członków Komitetu Audytu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim.
 4. Inne wnioski zgłoszone przez Przedstawicieli podczas Obrad Zgromadzenia.
 5. Zamknięcie Obrad.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

OFERTA PRACY – Oddział Złocieniec

Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim poszukuje kandydata do pracy  na stanowisku obsługi klienta ( obsługa kasy i stanowiska rachunków bankowych).

Miejsce pracy: Oddział  Banku w Złocieńcu i jego placówki.

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie,
 • doświadczenie w pracy związanej ze sprzedażą lub obsługą produktów finansowych,
 • umiejętności budowania dobrych relacji z Klientem,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera,
 • sumienność i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • odpowiedzialność i dokładność,
 • dobra organizacja pracy,

Dodatkowym atutem będzie

 • prawo jazdy,

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na poniższy adres sekretariat@bskaliszpom.pl lub dostarczenie osobiście do placówki banku ( adres placówek banku dostępny jest na www.bskaliszpom.pl)  z dopiskiem: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim przy  ul. Wolności 8 , 78-540 Kalisz Pomorski dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez  Bank , zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych. (tekst jednolity z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz do ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne.”

 • Oferty prosimy składać do 15 czerwiec 2022r.

 

.

 

 

 

 

 

#DzieńMamy

Wspaniały dzień dziś mamy! Jeden z najpiękniejszych w kalendarzu 🙂 Święto tych, które bezwarunkowo kochają i zawsze się troszczą. Bezgranicznie wspierają i najczulej pocieszają. Tych, które mają najlepsze rady. Święto wszystkich MAM!

Mamy, jesteście wspaniałe! Życzymy Wam pogodnego dnia 🙂

#DzieńMamy #BankiSpółdzielczeSGB #SGB

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim zwołuje

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim zwołuje:
1) na dzień 11.05.2022 r. Zebranie Grupy Członków Banku Spółdzielczego w Złocieńcu w  Spółdzielni Mieszkaniowej
ul. Obrońców Westerplatte 3 o godz. 10.00,
2) na dzień 12.05.2022 r. Zebranie Grupy Członków Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim MGOK ul. Dworcowa 6
godz. 10.00,
3) na dzień 13.05.2022 r. Zebranie Grupy Członków Banku Spółdzielczego w Wierzchowie w Gminnym Ośrodku Kultury
i Sportu ul. Parkowa 7 godz. 10.00

Porządek obrad:
1.    Otwarcie i przyjęcie porządku Zebrania Grupy Członkowskiej.
2.    Przyjęcie Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich.
3.    Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
4.    Wybór komisji skrutacyjnej i komisji wniosków.
5.    Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2021 r. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
6.    Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021.
7.    Sprawozdanie z funduszu społeczno – kulturalnego.
8.    Propozycja zmian do statutu.
9.    Informacja o:
a)    realizacji uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
b)    projektach, porządku obrad i uchwał Zebrania Przedstawicieli w roku 2022,
c)    planowane kierunki rozwoju działalności Banku na rok 2022,
10. Wybór delegatów na Zebranie Przedstawicieli na 4- letnią kadencję 2022-2026.
11. Dyskusja.
12. Zakończenie.

Zarząd Banku

#DzieńKobiet

Naszym wspaniałym koleżankom, cudownym klientkom – po prostu wszystkim kobietom – najlepsze życzenia z okazji Waszego święta! Bądźcie zdrowe, szczęśliwe i spełnione każdego dnia 🙂 Dziękujemy, że jesteście!

#DzieńKobiet #BankiSpółdzielczeSGB #SGB

 

Sąsiedzka zbiórka SGB!

Jesteśmy świadkami historycznych chwil. Każdy z nas pomaga Ukraińcom (lub po prostu im dopinguje) jak tylko może. Pomaga także #GrupaSGB!

Rozpoczęliśmy zbiórkę pieniędzy, która potrwa do 15 marca.

Możecie się do niej przyłączyć!

 •  Dołączyć może każdy – zarówno klient indywidualny, jak i firmowy
 •  Zebrane pieniądze przekażemy do @FundacjaOcalenie, która wspiera uchodźców z Ukrainy
 •  Wpłacamy na konto nr 90 1610 0006 9002 0100 0246 0002

Wspierajmy Ukraińców! Razem możemy więcej!