Wybierz rachunek dla siebie:

Kredyt może być udzielony Posiadaczowi ROR, który złożył wniosek o kredyt odnawialny oraz spełnia następujące warunki:

 • Posiada ROR w Oddziale Banku przez okres co najmniej 3 miesięcy i zawarł umowę o prowadzenie rachunku, przy czym do ww. okresu może być zaliczony również okres posiadania rachunku w innym banku, wówczas Posiadacz ROR winien dostarczyć Bankowi historię rachunku poświadczoną przez bank, w którym rachunek ten dotychczas posiadał.
 • Przekazuje na rachunek ROR comiesięcznie dochody z tytułu zatrudnienia lub inne dochody.
 • Nie spowodował niedopuszczalnego salda debetowego w okresie 3 miesięcy przed zawarciem umowy o kredyt, a jeżeli spowodował powstanie takiego salda, to winno być ono uregulowane w ciągu 14 dni.
 • Posiada udokumentowane źródło dochodów.
 • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Udzielenie kredytu następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Bankiem a Posiadaczem ROR. W przypadku, gdy ROR jest rachunkiem wspólnym, przy zawieraniu umowy wymagana jest zgoda współposiadacza ROR. Zgodę na zawarcie Umowy współposiadacz potwierdza własnoręcznym podpisem na Umowie, złożonym w obecności pracownika Banku lub potwierdzonym notarialnie. Zadłużenie z tytułu innych kredytów nie stanowi przeszkody w udzieleniu kredytu odnawialnego, pod warunkiem terminowej ich spłaty oraz posiadania zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolność do terminowej spłaty kredytów wraz z odsetkami w terminach określonych w umowach. Kredyt odnawialny (kredyt w ROR) jest udzielany w formie linii kredytowej, na maksymalny okres do 5 lat, przy czym po każdym okresie 12 miesięcy następuje automatyczne odnowienie kredytu na następny taki sam okres i tę samą kwotę bez konieczności dokonywania spłaty oraz składania wniosku i podpisywania aneksu

Kredyt gotówkowy przeznaczony jest dla osób fizycznych na ich własne potrzeby konsumpcyjne bez konieczności rozliczania przeznaczenia środków. Oprocentowanie kredytu jest zmienne lub stałe, określane Uchwałą Zarządu Banku. Maksymalny okres kredytowania wynosi 60 miesięcy. Spłaty kredytu przebiegają w okresach miesięcznych – stałych rat kapitałowych i odsetek naliczanych od salda zadłużenia. Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Kredytobiorcy. Zabezpieczeniem spłaty kredytu może być:

 • Weksel in blanco.
 • Poręczenie osób fizycznych lub prawnych wg prawa cywilnego i wekslowego.
 • Cesja praw z ubezpieczenia na życie.
 • Umowa o przelew wierzytelności.
 • Inne.

Wybór formy zabezpieczenia ustalany jest z Kredytobiorcą.

Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony na finansowanie:

 • Nabycie, budowę, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę domu albo lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym.
 • Adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne.
 • Zakup i nabycie:
  • Działki budowlanej, na której jest lub będzie realizowana budowa nieruchomości mieszkalnej.
  • Lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym lub wtórnym.
  • Własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym lub wtórnym.
 • Zamianę domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego lub zamianę prawa do lokalu.
 • Refinansowanie poniesionych kosztów wymienionych wyżej oraz spłatę kredytu zaciągniętego na w/w cele w innym banku.
 • Inne cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych, w szczególności na pokrycie kosztów partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego, finansowanie kosztów i opłat związanych z kredytowanym przedsięwzięciem (opłaty notarialne i skarbowe, opłaty związane z uzyskaniem pozwoleń, koszt projektów budowlanych).

Kredyty mieszkaniowe udzielane są na okres nie dłuższy niż 30 lat. Bank może zastosować karencję w spłacie kapitału, w przypadku kredytów udzielonych na budowę domu przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące, w pozostałych przypadkach do 12 miesięcy. Istnieje możliwość zawieszenia spłaty jednej raty kredytu raz w roku w całym okresie kredytowania.

Wysokość udzielonego kredytu nie może przekroczyć 80% wartości inwestycji (nabywanej nieruchomości), pozostałą część Wnioskodawca powinien sfinansować ze środków własnych.

Bank posiada w ofercie :

 • Kredyt mieszkaniowy oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stawki bazowej i stałej marży Banku.

Stawką bazową jest stopa WIBOR 3M obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek. Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę punktów procentowych.

 

 • Kredyt mieszkaniowy „Moje mieszkanie „ oprocentowany według okresowo stałej stopy procentowej.  Stała stopa procentowa będzie obowiązywać przez 60 miesięcy to znaczy, że przez ten okres obowiązuje jeden stały harmonogram spłat kredytu.

 

Po okresie obowiązywania stałej stopy stosowane jest oprocentowanie zmienne,stanowiącej sumę stawki bazowej i stałej marży Banku.

Stawką bazową jest stopa WIBOR 3M obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek. Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę punktów procentowych.

 

Oprocentowanie zmienne  wiąże się z ryzykiem zmiany stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego .

 

 

Kredytobiorca korzystający z kredytu mieszkaniowego zobowiązany jest do prawnego zabezpieczenia kredytu poprzez:

 • Ustanowienie hipoteki na kredytowanej nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego.
 • Dokonanie cesji praw z polisy ubezpieczeniowej lokalu mieszkalnego od ognia i zdarzeń losowych w całym okresie kredytowania.
 • Wystawienie weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Możliwe jest również ustanowienie innych zaakceptowanych przez Bank form zabezpieczenia przewidzianych prawem cywilnym lub wekslowym (np. cesji praw z polisy ubezpieczenia na życie Wnioskodawcy)

Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych,Kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty kredytu i odsetek:

 • w ratach malejących, przy czym raty kapitałowe są równe w całym okresie spłaty, a odsetki liczone od aktualnego salda zadłużenia lub
 • w równych miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych,

Od kwoty udzielonego kredytu pobierana jest prowizja w oparciu o obowiązującą w Banku Taryfę Opłat i Prowizji.

W okresie pierwszych 36 miesięcy  funkcjonowania  umowy bank pobiera  od Kredytobiorcy prowizję rekompensacyjną za częściową lub całkowitą spłatę kredytu  wg obowiązującej TOiP. Po okresie 36 miesięcy  Kredytobiorca może bez dodatkowych opłat spłacić kredyt przed terminem ustalonym w umowie.

RRSO 9,46% – oprocentowanie zmienne

*Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 300.000 zł, całkowita kwota kredytu 300.000 zł, okres kredytowania 360 miesięcy, oprocentowanie zmienne (stanowi sumę wartości WIBOR 3M, która wynosi obecnie 7,18% i marży Bankuw wysokości 1,56 % , oprocentowanie nominalne 8,74%, całkowity koszt kredytu wynosi 554.814,55 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 1.800,00 zł, odsetki od kredytu 546.795,55 zł, koszty ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w całym okresie kredytowania 6.000,00zł., prowizja za inspekcję nieruchomości200,00zł, podatek od czynności cywilno prawnych 19,00zł.,  przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 9,46%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 854.814,55 zł, płatna w 360 miesięcznych ratach równychpo 2.352,23zł.  Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem. Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim

 

RRSO 9,87 % – okresowo stałe oprocentowanie

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 300.000 zł, całkowita kwota kredytu 300.000 zł, okres kredytowania 360 miesięcy. Oprocentowanie stałeprzez pierwszych 5 lat od daty zawarcia umowy kredytu w wysokości 9,58% , a w pozostałym okresie kredytowania – oprocentowanie zmienne w wysokości 8,74%, na które składa się stopa bazowa  WIBOR 3M 7,18%  wg stanu na dzień 30.12.2022r  oraz marża 1,56%; całkowity koszt kredytu wynosi 568.314,62 zł, w tym: prowizja za udzielenie kredytu 1.800,00zł, odsetki 560.295,62 zł. koszt inspekcji nieruchomości 200,00zł., koszt ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w całym okresie kredytowania 6.000zł., podatek os czynności cywilno prawnych 19,00zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 9,87%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 868.314,62zł, płatna w 360 miesięcznych ratach miesięcznych, pierwszych 60 rat równych płatnych w kwocie 2.533,25zł.( w okresie obowiązywania stałej stopy procentowej , oraz płatnych kwocie  w kwocie 2.368,80zł. ( w okresie obowiązywania zmienne stopy procentowej).

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem. Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim

 

 

Kredyt przeznaczony jest na realizację przedsięwzięcia związanego z zakupem i montażem kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej w budynkach przeznaczonych lub wykorzystywanych w celach mieszkalnych.

Kredyt skierowany jest do:

 • osób fizycznych – termin spłaty do 5 lat;
 • wspólnot mieszkaniowych – termin spłaty do 7 lat;
 • Oprocentowanie 9,99%*
 • Wysokość stopy procentowej ustalana jest w stosunku rocznym, w oparciu o zmienną stopę WIBOR 12M, powiększoną o stałą marżę Banku – 5%.**
 • Kredytobiorcy instalujący kolektory słoneczne mogą otrzymać dotację ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Dotacja przeznaczona jest na spłatę części kapitału kredytu udzielonego przez Bank w wysokości 45% kwoty kapitału kredytu.

Kredyt może zostać przeznaczony na:

 • Spłatę kredytów mieszkaniowych.
 • Spłatę pożyczek hipotecznych.
 • Spłatę debetów i zadłużeń na kartach kredytowych i płatniczych.
 • Spłatę kredytów i pożyczek.
  • gotówkowych
  • ratalnych
  • konsumpcyjnych
  • samochodowych

Z kredytu konsolidacyjnego mogą skorzystać osoby fizyczne, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • Posiadają zdolność kredytową, czyli zdolność do spłaty rat i odsetek w umownych terminach.
 • Posiadają udokumentowane źródło dochodu.
 • Obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu.
 • Uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wysokość kredytu

Kwota kredytu jaką można otrzymać wynika z potrzeb Klienta składającego wniosek oraz od jego zdolności kredytowej.

Okres kredytu

Kredyt konsolidacyjny może zostać udzielony na okres od 1 miesiąca do 30 lat.

Forma zabezpieczenia kredytu

Bank podchodzi elastycznie przy dobieraniu formy zabezpieczenia kredytu. Zabezpieczenie ustalane jest z każdym klientem indywidualnie. Najczęściej stosowaną przez Bank formą zabezpieczenia kredytu jest weksel In blanco, poręczenie, hipoteka na nieruchomości, przewłaszczenie, zastaw mienia ruchomego lub kaucja na lokacie.

Korzyści

Korzyści płynące z zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego to:

 • Szybka decyzja kredytowa.
 • Długi okres kredytowania – do 30 lat.
 • Dopasowanie zabezpieczenia kredytu do możliwości Klienta.
 • Wcześniejsza spłata bez prowizji.
 • Spłata w ratach malejących lub stałych.
 • Możliwość przesunięcia terminu spłaty kredytu.
 • Możliwość przeznaczenia 30% kwoty kredytu na dowolny cel.

Kredyt przeznaczony jest dla osób fizycznych na zakup pojazdów mechanicznych. W przypadku kredytu na zakup nowego samochodu Bank może skredytować nawet do 100% wartości samochodu. Kredyt może być udzielony na okres do 5 lat.

W przypadku kredytu na zakup nowego samochodu Bank może skredytować nawet do 100% wartości samochodu, samochodu używanego do 80% wartości samochodu.

Możliwość kredytowania pojazdów zakupionych u dealera lub w komisie.

Kredyt oprocentowany jest według stałej lub zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym, określonej Uchwałą Zarządu Banku. Wysokość oprocentowania kredytów określona jest w umowie kredytowej.

Zabezpieczeniem kredytu jest:

 • Zastaw rejestrowy na zakupionym samochodzie lub jego przewłaszczenie.
 • Cesja praw z umowy ubezpieczenia ww. samochodu w zakresie AC.
 • Weksel in blanco z deklaracja wekslową.

W uzasadnionych przypadkach Bank może żądać dodatkowych zabezpieczeń przewidzianych prawem cywilnym i wekslowym.

Od kwoty udzielonego kredytu pobierana jest prowizja w oparciu o obowiązującą w Banku taryfę opłat i prowizji.

Kredyt okazjonalny jest formą kredytu gotówkowego przeznaczonego do grupy niższego ryzyka kredytowego, posiadających ROR w banku. Oprocentowanie kredytu jest zmienne lub stałe, określone Uchwałą Zarządu Banku. Okres kredytowania wynosi do 36 miesięcy. Maksymalna kwota kredytu jest uzależniona od dochodów Kredytobiorcy.

Bank uzależnia udzielenie kredytu od:

 • Przedłożenia przez Kredytobiorcę dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny jego zdolności kredytowej.
 • Posiadania przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej bieżącej i perspektywicznej.

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią:

 • Systematyczne wpłaty środków pieniężnych na ROR.
 • W szczególnych przypadkach zwiększonego ryzyka kredytowego, Bank może zażądać dodatkowych zabezpieczeń spłaty kredytu.