Wybierz kredyt dla siebie:

Podmiot gospodarczy ubiegający się o kredyt występuje z wnioskiem sporządzonym według wzoru obowiązującego w Banku. Ze względu na siedzibę wnioskodawcy, właściwym do złożenia wniosku jest oddział Banku lub Bank Spółdzielczy, w którym wnioskodawca posiada rachunek. Rozpatrzenie przez Bank wniosku o kredyt powinno nastąpić w okresie nie przekraczającym 14 dni roboczych w przypadku ubiegania się o kredyt obrotowy, liczonych od daty złożenia pełnej wymaganej dokumentacji oraz 30 dni w przypadku kredytów inwestycyjnych. Zakres i stopień szczegółowości oceny zdolności kredytowej jest uzależniony od wysokości kredytu, terminu jego spłaty, sytuacji kredytobiorcy i jego wiarygodności oraz jakości prawnego zabezpieczenia. Warunkiem przyznania kredytu jest posiadanie przez kredytobiorcę zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.

Zdolność kredytowa ustala Bank w oparciu o przedłożone przez kredytobiorcę dokumenty oraz uzyskane informacje, jak również przeprowadzone u klienta inspekcje. W celu zapewnienia zwrotu należności z tytułu udzielonych kredytów Bank może żądać od kredytobiorcy prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci:

 • Weksla własnego in blanco.
 • Poręczenia osób fizycznych lub prawnych (wg prawa cywilnego i wekslowego).
 • Gwarancji innego banku.
 • Przelewu wierzytelności.
 • Przystąpienia do długu kredytowego.
 • Ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych lub prawach.
 • Przewłaszczenia rzeczy ruchomych.
 • Kaucji.
 • Cesji praw z ubezpieczenia.
 • Blokady środków na rachunku bankowym.
 • Ustanowienia hipoteki na nieruchomości.
 • Poręczenie Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych
 • Innych form.

Ustanowienie prawnego zabezpieczenia zwrotności kredytu winno być dokonane w formie pisemnej, odpowiedniej do wymogów prawa, w zależności od rodzaju ustanowionego zabezpieczenia. Przy udzielaniu kredytu Bank według swego uznania może żądać ustanowienia jednej lub kilku form zabezpieczeń zwrotu kredytu, w zależności od wartości rynkowej przyjmowanego zabezpieczenia, rodzaju kredytu i okresu kredytowania, formy organizacyjnej podmiotu gospodarczego i jego sytuacji finansowej. Wartość zabezpieczenia powinna zapewniać zwrotność kredytu wraz z odsetkami i kosztami postępowania windykacyjnego. Od przyznanego kredytu Bank pobiera jednorazowo prowizje. Jej wysokość ustala się zgodnie z obowiązującą taryfa prowizji i opłat bankowych.

Przedmiotem kredytu mogą być wszelkie przedsięwzięcia podejmowane w obrocie gospodarczym lub życiu publicznym, a w szczególności bieżące potrzeby związane z działalnością gospodarczą.

Przedmiotem kredytu na bieżącą działalność gospodarczą mogą być:

 • Zapasy o charakterze stałym, przejściowym oraz związane ze zwiększeniem rozmiarów działalności gospodarczej.
 • Należności.
 • Inne cele związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej.

Kredyt obrotowy może mieć formę:

 • Kredytu obrotowego odnawialnego

  – udzielanego na sfinansowanie bieżących, stałych potrzeb obrotowych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.Odnowienie kredytu następuje na podstawie:

  • Nowego wniosku kredytowego złożonego w Banku nie później niż w terminie 14 dni do czasu wygaśnięcia obowiązującej umowy o kredyt.
  • Analizie potrzeb obrotowych.
  • Na podstawie nowej umowy o kredyt obrotowy odnawialny.

  Kredyt udzielany jest w rachunku:

  • Bieżącym
  • Kredytowy
 • Kredytu obrowowego nieodnawialnego

  udzielanego na sfinansowanie doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług. Udzielany jest w rachunku:

  • Bieżącym
  • Kredytowy

Kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest podmiotom gospodarczym posiadającym w Banku rachunek bieżący

Czynny rachunek bieżący podmiot powinien posiadać przez okres co najmniej 6-ciu miesięcy. Bank w szczególnie uzasadnionych przypadkach może udzielić kredytu w rachunku bieżącym podmiotom gospodarczym bez zachowania 6-cio miesięcznego okresu posiadania czynnego rachunku w Banku.

Limit kredytu ustalany jest z uwzględnieniem:

 • Wysokości obrotów na rachunku bieżącym.
 • Poziomu zdolności kredytowej.
 • Rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych.
 • Rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu.

Podstawą ustalenia limitu kredytu jest poziom bieżących potrzeb obrotowych. Poziom zadłużenia jest zmienny w ramach określonej w umowie o kredyt górnej granicy kredytowania. Każda splata części kredytu z wpływów na rachunek bieżący kredytobiorcy w Banku daje możliwość ponownego jej wykorzystania wraz z pozostałą częścią tego kredytu. Kredyt udzielany jest na okres do 12 miesięcy z możliwością wydłużenia na okres następnych 12 miesięcy.

Przedmiotem kredytu mogą być wszelkie przedsięwzięcia podejmowane w obrocie gospodarczym lub życiu publicznym, a w szczególności przedsięwzięcia inwestycyjne, zmierzające do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub rozwoju już istniejącej.

Kredytem inwestycyjnym mogą być w szczególności finansowane nakłady na:

 • Zakup gruntu i terenu.
 • Zakup budynków i budowli.
 • Rozbudowę, modernizacje obiektów i budowli.
 • Zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych i środków transportowych.
 • Zakup wyposażenia.
 • Zakup innych środków trwałych.

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, których celem jest stworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych. Kredyt inwestycyjny udzielany jest z reguły jako średnio- lub długoterminowy, wyłącznie w rachunku kredytowym. Udzielony kredyt inwestycyjny, w zależności od rodzaju finansowanych nakładów może być wykorzystywany jednorazowo bądź w transzach do wysokości określonej w umowie.

Splata kredytu dokonywana jest jednorazowo bądź w transzach. Każda splata wykorzystanego kredytu nie daje kredytobiorcy możliwości ponownego zadłużenia się do kwoty przyznanego kredytu. Przy udzielaniu kredytów długoterminowych na finansowanie nakładów inwestycyjnych może być stosowana karencja w spłacie kapitału do 1 roku. W uzasadnionych przypadkach można wydłużyć okres karencji do 2 lat.

Wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać się o przyznanie kredytu na:

 • Finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych na warunkach określonych w Ustawie z dnia 18.12.1998r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
 • Remont.
 • Zakup i montaż kolektorów słonecznych

Kredyt jest udzielony wspólnotom mieszkaniowym pod warunkiem:

 • Złożenia przez Wnioskodawcę wszystkich wymaganych przez Bank dokumentów.
 • Posiadania przez Wnioskodawcę zdolności kredytowej.
 • Ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu, zaakceptowanego przez Bank.
 • Posiadania czynnego rachunku funduszu remontowego w banku; w szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość pozostawienia rachunku remontowego wspólnoty w banku, w którym dotychczas był prowadzony pod warunkiem, że w Banku zostanie założony rachunek, na który raz w miesiącu będzie przelewana kwota składek wpływająca na fundusz remontowy.

Kwota kredytu jest uzależniona od wysokości średniomiesięcznych wpływów na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej. Wymagany minimalny udział środków własnych Kredytobiorcy wynosi 20% łącznych nakładów inwestycyjnych. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, obowiązującej w okresie naliczania odsetek. Wysokość stopy procentowej ustalana jest w stosunku rocznym.

Wysokość pożyczki określana jest w umowie kredytowej.

Kredytobiorca jest zobowiązany do prawnego zabezpieczenia kredytu poprzez:

 • Ustanowienie hipoteki na nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego, spółdzielczym prawie do lokalu lub domu jednorodzinnego.
 • Dokonanie cesji praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości wspólnej.
 • Poręczenie osobiste współwłaścicieli nieruchomości wspólnej, pełnomocnictwo udzielone bankowi do dysponowania rachunkiem funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej.
 • Innych wymaganych przez bank form zabezpieczenia przewidzianych prawem cywilnym lub wekslowym.

Kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych

Kredyt przeznaczony jest na realizację przedsięwzięcia związanego z zakupem i montażem kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej w budynkach przeznaczonych lub wykorzystywanych w celach mieszkalnych.

 • Kredyt skierowany jest do osób fizycznych – termin spłaty do 5 lat oprocentowanie 9,99%* oraz wspólnot mieszkaniowych – termin spłaty do 7 lat – oprocentowanie Wibor 3M + stała marża banku 4%
 • Kredytobiorcy instalujący kolektory słoneczne mogą otrzymać dotację ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Dotacja przeznaczona jest na spłatę części kapitału kredytu udzielonego przez Bank w wysokości 45% kwoty kapitału kredytu.