Wybierz kredyt dla siebie:

Kredyt może być udzielony Posiadaczowi ROR, który złożył wniosek o kredyt odnawialny oraz spełnia następujące warunki:

 • Posiada ROR w Oddziale Banku przez okres co najmniej 3 miesięcy i zawarł umowę o prowadzenie rachunku, przy czym do ww. okresu może być zaliczony również okres posiadania rachunku w innym banku, wówczas Posiadacz ROR winien dostarczyć Bankowi historię rachunku poświadczoną przez bank, w którym rachunek ten dotychczas posiadał.
 • Przekazuje na rachunek ROR comiesięcznie dochody z tytułu zatrudnienia lub inne dochody.
 • Nie spowodował niedopuszczalnego salda debetowego w okresie 3 miesięcy przed zawarciem umowy o kredyt, a jeżeli spowodował powstanie takiego salda, to winno być ono uregulowane w ciągu 14 dni.
 • Posiada udokumentowane źródło dochodów.
 • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Udzielenie kredytu następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Bankiem a Posiadaczem ROR. W przypadku, gdy ROR jest rachunkiem wspólnym, przy zawieraniu umowy wymagana jest zgoda współposiadacza ROR. Zgodę na zawarcie Umowy współposiadacz potwierdza własnoręcznym podpisem na Umowie, złożonym w obecności pracownika Banku lub potwierdzonym notarialnie. Zadłużenie z tytułu innych kredytów nie stanowi przeszkody w udzieleniu kredytu odnawialnego, pod warunkiem terminowej ich spłaty oraz posiadania zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolność do terminowej spłaty kredytów wraz z odsetkami w terminach określonych w umowach. Kredyt odnawialny (kredyt w ROR) jest udzielany w formie linii kredytowej, na maksymalny okres do 5 lat, przy czym po każdym okresie 12 miesięcy następuje automatyczne odnowienie kredytu na następny taki sam okres i tę samą kwotę bez konieczności dokonywania spłaty oraz składania wniosku i podpisywania aneksu

Kredyt gotówkowy przeznaczony jest dla osób fizycznych na ich własne potrzeby konsumpcyjne bez konieczności rozliczania przeznaczenia środków. Oprocentowanie kredytu jest zmienne lub stałe, określane Uchwałą Zarządu Banku. Maksymalny okres kredytowania wynosi 60 miesięcy. Spłaty kredytu przebiegają w okresach miesięcznych – stałych rat kapitałowych i odsetek naliczanych od salda zadłużenia. Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Kredytobiorcy. Zabezpieczeniem spłaty kredytu może być:

 • Weksel in blanco.
 • Poręczenie osób fizycznych lub prawnych wg prawa cywilnego i wekslowego.
 • Cesja praw z ubezpieczenia na życie.
 • Umowa o przelew wierzytelności.
 • Inne.

Wybór formy zabezpieczenia ustalany jest z Kredytobiorcą.

Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony na finansowanie:

 • Nabycie, budowę, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę domu albo lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym.
 • Adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne.
 • Zakup i nabycie:
  • Działki budowlanej, na której jest lub będzie realizowana budowa nieruchomości mieszklanej.
  • Lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym lub wtórnym.
  • Własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym lub wtórnym.
 • Zamianę domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego lub zamianę prawa do lokalu.
 • Refinansowanie poniesionych kosztów wymienionych wyżej oraz spłatę kredytu zaciągnietego na ww cele w innym banku.
 • Inne cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych, w szczególności na pokrycie kosztów partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego, finansowanie kosztów i opłat związanych z kredytowanym przedsięwzieciem (opłaty notarialne i skarbowe, opłaty zwiazane z uzyskaniem pozwoleń, koszt projektów budowlanych).

Kredyty mieszkaniowe udzielane są na okres nie dłuższy niż 30 lat. Bank może zastosować karencję w spłacie kapitału, w przypadku kredytów udzielonych na budowę domu przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące, w pozostałych przypadkach do 12 miesięcy. Istnieje mozliwośc zawieszenia spłaty jednej raty kredytu raz w roku w całym okresie kredytowania.

Wysokość udzielonego kredytu nie może przekroczyć 80% wartości inwestycji (nabywanej nieruchomości), pozostałą część Wnioskodawca powinien sfinansować ze środków własnych. W szczególnych przypadkach udział środków własnych Kredytobiorcy może wynosić mniej niż 20% wartości inwestycji.

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, obowiązującej w okresie naliczania odsetek. Wysokość stopy procentowej ustalana jest w stosunku rocznym, w oparciu o zmienną stopę WIBOR 3M, powiększoną o stałą marżę Banku. Na okres jednego roku od uruchomienia kredytu lub jego pierwszej transzy wprowadzone jest atrakcyjne stałe oprocentowanie promocyjne. Kredytobiorca korzystający z kredytu mieszkaniowego zobowiązany jest do prawnego zabezpieczenia kredytu poprzez:

 • Ustanowienie hipoteki na kredytowanej nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego.
 • Dokonanie cesji praw z polisy ubezpieczeniowej lokalu mieszkalnego od ognia i zdarzeń losowych.
 • Wystawienie weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Możliwe jest również ustanowienie innych zaakceptowanych przez Bank form zabezpieczenia przewidzianych prawem cywilnym lub wekslowym (np. cesji praw z polisy ubezpieczenia na życie Wnioskodawcy) Bank może uruchomić kredyt przed ustanowieniem zabezpieczeń, pod warunkiem zabezpieczenia spłaty kredytu na okres przejściowy (do czasu ustanowienia obowiązujących zabezpieczeń). Zabezpieczeniem kredytu na okres przejściowy mogą być:

 • Poręczenie osób fizycznych (według prawa cywilnego i wekslowego).
 • Ubezpieczenie spłat kredytu w firmie ubezpieczeniowej.
 • Inne przewidziane prawem cywilnym lub wekslowym formy zabezpieczenia spłaty kredytu, akceptowane przez Bank (np. cesji praw z polisy ubezpieczenia na życie Poręczyciela).

Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych wg formuły malejącej tj. stałej raty kapitałowej i bieżących odsetek naliczanych od salda zadłużenia. Od kwoty udzielonego kredytu pobierana jest prowizja w oparciu o obowiązującą w Banku taryfę opłat i prowizji. Kredytobiorca może bez dodatkowych opłat spłacić kredyt przed terminem ustalonym w umowie.

Kredyt przeznaczony jest na realizację przedsięwzięcia związanego z zakupem i montażem kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej w budynkach przeznaczonych lub wykorzystywanych w celach mieszkalnych.

Kredyt skierowany jest do:

 • osób fizycznych – termin spłaty do 5 lat;
 • wspólnot mieszkaniowych – termin spłaty do 7 lat;
 • Oprocentowanie 9,99%*
 • Wysokość stopy procentowej ustalana jest w stosunku rocznym, w oparciu o zmienną stopę WIBOR 12M, powiększoną o stałą marżę Banku – 5%.**
 • Kredytobiorcy instalujący kolektory słoneczne mogą otrzymać dotację ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Dotacja przeznaczona jest na spłatę części kapitału kredytu udzielonego przez Bank w wysokości 45% kwoty kapitału kredytu.

Kredyt może zostać przeznaczony na:

 • Spłatę kredytów mieszkaniowych.
 • Spłatę pożyczek hipotecznych.
 • Spłatę debetów i zadłużeń na kartach kredytowych i płatniczych.
 • Spłatę kredytów i pożyczek.
  • gotówkowych
  • ratalnych
  • konsumpcyjnych
  • samochodowych

Z kredytu konsolidacyjnego mogą skorzystać osoby fizyczne, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • Posiadają zdolność kredytową, czyli zdolność do spłaty rat i odsetek w umownych terminach.
 • Posiadają udokumentowane źródło dochodu.
 • Obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu.
 • Uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wysokość kredytu

Kwota kredytu jaką można otrzymać wynika z potrzeb Klienta składającego wniosek oraz od jego zdolności kredytowej.

Okres kredytu

Kredyt konsolidacyjny może zostać udzielony na okres od 1 miesiąca do 30 lat.

Forma zabezpieczenia kredytu

Bank podchodzi elastycznie przy dobieraniu formy zabezpieczenia kredytu. Zabezpieczenie ustalane jest z każdym klientem indywidualnie. Najczęściej stosowaną przez Bank formą zabezpieczenia kredytu jest weksel In blanco, poręczenie, hipoteka na nieruchomości, przewłaszczenie, zastaw mienia ruchomego lub kaucja na lokacie.

Korzyści

Korzyści płynące z zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego to:

 • Szybka decyzja kredytowa.
 • Długi okres kredytowania – do 30 lat.
 • Dopasowanie zabezpieczenia kredytu do możliwości Klienta.
 • Wcześniejsza spłata bez prowizji.
 • Spłata w ratach malejących lub stałych.
 • Możliwość przesunięcia terminu spłaty kredytu.
 • Możliwość przeznaczenia 30% kwoty kredytu na dowolny cel.

Kredyt przeznaczony jest dla osób fizycznych na zakup pojazdów mechanicznych. W przypadku kredytu na zakup nowego samochodu Bank może skredytować nawet do 100% wartości samochodu. Kredyt może być udzielony na okres do 5 lat.

W przypadku kredytu na zakup nowego samochodu Bank może skredytować nawet do 100% wartości samochodu, samochodu używanego do 80% wartości samochodu.

Możliwość kredytowania pojazdów zakupionych u dealera lub w komisie.

Kredyt oprocentowany jest według stałej lub zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym, określonej Uchwałą Zarządu Banku. Wysokość oprocentowania kredytów określona jest w umowie kredytowej.

Zabezpieczeniem kredytu jest:

 • Zastaw rejestrowy na zakupionym samochodzie lub jego przewłaszczenie.
 • Cesja praw z umowy ubezpieczenia ww. samochodu w zakresie AC.
 • Weksel in blanco z deklaracja wekslową.

W uzasadnionych przypadkach Bank może żądać dodatkowych zabezpieczeń przewidzianych prawem cywilnym i wekslowym.

Od kwoty udzielonego kredytu pobierana jest prowizja w oparciu o obowiązującą w Banku taryfę opłat i prowizji.

Kredyt okazjonalny jest formą kredytu gotówkowego przeznaczonego do grupy niższego ryzyka kredytowego, posiadających ROR w banku. Oprocentowanie kredytu jest zmienne lub stałe, określone Uchwałą Zarządu Banku. Okres kredytowania wynosi do 36 miesięcy. Maksymalna kwota kredytu jest uzależniona od dochodów Kredytobiorcy.

Bank uzależnia udzielenie kredytu od:

 • Przedłożenia przez Kredytobiorcę dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny jego zdolności kredytowej.
 • Posiadania przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej bieżącej i perspektywicznej.

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią:

 • Systematyczne wpłaty środków pieniężnych na ROR.
 • W szczególnych przypadkach zwiększonego ryzyka kredytowego, Bank może zażądać dodatkowych zabezpieczeń spłaty kredytu.