Wybierz rachunek dla siebie:

Ogólne warunki udzielania kredytów

Podmiot gospodarczy ubiegający się o kredyt występuje z wnioskiem sporządzonym według wzoru obowiązującego w Banku. Ze względu na siedzibę wnioskodawcy, właściwym do złożenia wniosku jest oddział Banku lub Bank Spółdzielczy, w którym wnioskodawca posiada rachunek.

Rozpatrzenie przez Bank wniosku o kredyt powinno nastąpić w okresie nie przekraczającym 14 dni roboczych w przypadku ubiegania się o kredyt obrotowy, liczonych od daty złożenia pełnej wymaganej dokumentacji oraz 30 dni w przypadku kredytów inwestycyjnych.

Zakres i stopień szczegółowości oceny zdolności kredytowej jest uzależniony od wysokości kredytu, terminu jego spłaty, sytuacji kredytobiorcy i jego wiarygodności oraz jakości prawnego zabezpieczenia.

Warunkiem przyznania kredytu jest posiadanie przez kredytobiorcę zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.

Zdolność kredytowa ustala Bank w oparciu o przedłożone przez kredytobiorcę dokumenty oraz uzyskane informacje, jak również przeprowadzone u klienta inspekcje.

W celu zapewnienia zwrotu należności z tytułu udzielonych kredytów Bank może żądać od kredytobiorcy prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci:

Weksla własnego in blanco.
Poręczenia osób fizycznych lub prawnych (wg prawa cywilnego i wekslowego).
Gwarancji innego banku.
Przelewu wierzytelności.
Przystąpienia do długu kredytowego.
Ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych lub prawach.
Przewłaszczenia rzeczy ruchomych.
Kaucji.
Cesji praw z ubezpieczenia.
Blokady środków na rachunku bankowym.
Ustanowienia hipoteki na nieruchomości.
Poręczenie Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych
Innych form.

Ustanowienie prawnego zabezpieczenia zwrotności kredytu winno być dokonane w formie pisemnej, odpowiedniej do wymogów prawa, w zależności od rodzaju ustanowionego zabezpieczenia.

Przy udzielaniu kredytu Bank według swego uznania może żądać ustanowienia jednej lub kilku form zabezpieczeń zwrotu kredytu, w zależności od wartości rynkowej przyjmowanego zabezpieczenia, rodzaju kredytu i okresu kredytowania, formy organizacyjnej podmiotu gospodarczego i jego sytuacji finansowej.

Wartość zabezpieczenia powinna zapewniać zwrotność kredytu wraz z odsetkami i kosztami postępowania windykacyjnego.

Od przyznanego kredytu Bank pobiera jednorazowo prowizje. Jej wysokość ustala się zgodnie z obowiązującą taryfa prowizji i opłat bankowych.
Oprocentowanie kredytów

Oprocentowanie kredytu może być zróżnicowane w zależności od oceny wiarygodności kredytobiorcy, rodzaju i celu kredytu, ryzyka kredytowego, udziału środków własnych, okresu kredytowania.

Formy oprocentowania kredytu, wysokość stawek procentowych, są ustalane w toku negocjacji miedzy przedstawicielami Banku i kredytobiorca.

Wysokość stawek oprocentowania może być określona w umowie o kredyt w dwóch formach:

Jako stawka stała obowiązująca w niezmiennej wysokości przez cały okres kredytowania.
Jako stawka zmienna.

Przedmiotem kredytu mogą być wszelkie przedsięwzięcia podejmowane w obrocie gospodarczym lub życiu publicznym, a w szczególności bieżące potrzeby związane z działalnością gospodarczą.
Przedmiotem kredytu na bieżącą działalność gospodarczą mogą być:

Zapasy o charakterze stałym, przejściowym oraz związane ze zwiększeniem rozmiarów działalności gospodarczej.
Należności.
Inne cele związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej.

Kredyt obrotowy może mieć formę:

Kredytu obrotowego odnawialnego – udzielanego na sfinansowanie bieżących, stałych potrzeb obrotowych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Odnowienie kredytu następuje na podstawie:
Nowego wniosku kredytowego złożonego w Banku nie później niż w terminie 14 dni do czasu wygaśnięcia obowiązującej umowy o kredyt.
Na analizie potrzeb obrotowych.
Na podstawie nowej umowy o kredyt obrotowy odnawialny.

Kredyt udzielany jest w rachunku:
Bieżącym.
Kredytowym.
Kredytu obrotowego nieodnawialnego – udzielanego na sfinansowanie doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług.

Udzielany jest w rachunku:
Bieżącym.
Kredytowym.

Kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest podmiotom gospodarczym posiadającym w Banku rachunek bieżący.

Czynny rachunek bieżący podmiot powinien posiadać przez okres co najmniej 6-ciu miesięcy.

Bank w szczególnie uzasadnionych przypadkach może udzielić kredytu w rachunku bieżącym podmiotom gospodarczym bez zachowania 6-cio miesięcznego okresu posiadania czynnego rachunku w Banku.

Limit kredytu ustalany jest z uwzględnieniem:

Wysokości obrotów na rachunku bieżącym.
Poziomu zdolności kredytowej.
Rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych.
Rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu.

Podstawą ustalenia limitu kredytu jest poziom bieżących potrzeb obrotowych. Poziom zadłużenia jest zmienny w ramach określonej w umowie o kredyt górnej granicy kredytowania. Każda splata części kredytu z wpływów na rachunek bieżący kredytobiorcy w Banku daje możliwość ponownego jej wykorzystania wraz z pozostałą częścią tego kredytu. Kredyt udzielany jest na okres do 12 miesięcy z możliwością wydłużenia na następny okres 12 miesięczny.

Rodzaje i formy udzielanych kredytów

Przedmiotem kredytu mogą być wszelkie przedsięwzięcia podejmowane w obrocie gospodarczym lub życiu publicznym, a w szczególności przedsięwzięcia inwestycyjne, zmierzające do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub rozwoju już istniejącej.

Kredytem inwestycyjnym mogą być w szczególności finansowane nakłady na:

Zakup gruntu i terenu.
Zakup budynków i budowli.
Rozbudowę, modernizacje obiektów i budowli.
Zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych i środków transportowych.
Zakup wyposażenia.
Zakup innych środków trwałych.

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, których celem jest stworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych. Kredyt inwestycyjny udzielany jest z reguły jako średnio- lub długoterminowy, wyłącznie w rachunku kredytowym. Udzielony kredyt inwestycyjny, w zależności od rodzaju finansowanych nakładów może być wykorzystywany jednorazowo bądź w transzach do wysokości określonej w umowie.

Splata kredytu dokonywana jest jednorazowo bądź w transzach. Każda splata wykorzystanego kredytu nie daje kredytobiorcy możliwości ponownego zadłużenia się do kwoty przyznanego kredytu. Przy udzielaniu kredytów długoterminowych na finansowanie nakładów inwestycyjnych może być stosowana karencja w spłacie kapitału do 1 roku. W uzasadnionych przypadkach można wydłużyć okres karencji do 2 lat.

Preferencyjne kredyty inwestycyjne z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) pozwalają na bardzo korzystne pozyskiwanie środków przeznaczonych na inwestycje i rozwój gospodarstwa rolnego.

W zależności od przeznaczenia środków, dostępne są następujące rodzaje kredytów:

Kredyt na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia (symbol MR)

Przeznaczenie:
Zakup, modernizacja, adaptacja, budowa i rozbudowa gospodarstw.
Zakup maszyn i urządzeń rolniczych – nie starszych niż 3-letnie.
Zakup stada podstawowego.
Sfinansowanie niezbędnych nakładów rzeczowych na uruchomienie pierwszego cyklu produkcyjnego.
Kredyt na zakup gruntów rolnych (symbol KZ)

Przeznaczenie:
Zakup gruntów rolnych celem utworzenia nowego gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej od średniej w danym województwie wg GUS i nie większej niż 300 ha lub powiększenia gospodarstwa rolnego do powierzchni użytków rolnych nie mniejszej od średniej w danym województwie wg GUS i nie większej niż 300 ha.
Kredyt na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (symbol GR)

Przeznaczenie:
Zakup gruntów rolnych w celu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż średnia w danym województwie wg GUS i nie większej niż 300 ha lub powiększenia gospodarstwa rolnego mającego powierzchnię co najmniej 1 ha użytków rolnych do powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż średnia w danym województwie wg GUS i nie większej niż 300 ha.
Kredyt na realizacje przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno- spożywczym i usługach dla rolnictwa (symbol IP)

Przeznaczenie:
Zakup, modernizacja, adaptacja, budowa i rozbudowa gospodarstw.
Zakup maszyn i urządzeń rolniczych – nie starszych niż 3-letnie.
Zakup stada podstawowego.
Sfinansowanie niezbędnych nakładów rzeczowych na uruchomienie pierwszego cyklu produkcyjnego.
Kredyt w ramach „Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego w Polsce” (symbol BR/14)

Przeznaczenie:
Rozbudowa, modernizacja, budowa obiektów przeznaczonych do prowadzenia w nich produkcji żywca.
Zakup i montaż maszyn i urządzeń związanych z produkcją.
Adaptacja oraz modernizacja budynków będących własnością podmiotu ubiegającego się o kredyt.
Kredyt w ramach „Branżowego programu mleczarskiego” (symbol BR/15)

Przeznaczenie:
Zakup i montaż dojarek i urządzeń chłodniczych.
Zakup urządzeń do zbioru i przygotowania pasz.
Zakup jałówek i krów hodowlanych.
Rozbudowa i budowa obór.
Kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie (symbol NT)

Przeznaczenie:
Modernizacja, adaptacja, budowa i rozbudowa gospodarstw rolnych.
Zakup i montaż maszyn, urządzeń i narzędzi.
Zakup urządzeń i oprogramowania do zarządzania procesem produkcji.