Wybierz rachunek dla siebie:

Cechy produktu

Lokata terminowa służy do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku przez czas określony w umowie z bankiem. Minimalna kwota warunkująca prowadzenie rachunku lokaty terminowej wynosi 500 zł. Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat terminowych o stałym lub zmiennym oprocentowaniu na okresy od 1 miesiąca, nawet do 60 miesięcy.

Wysokość oprocentowania zależy od zadeklarowanego i dotrzymanego przez Posiadacza rachunku okresu lokaty terminowej. Odsetki naliczane są ostatniego dnia trwania umowy lokaty terminowej za okres od dnia dokonania wpłaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków z rachunku.

Po upływie terminu umownego Klient może dokonać wypłaty kwoty lokaty i należnych odsetek. Może także pozostawić rachunek lokaty terminowej na kolejny (taki sam) okres umowny bez wydawania jakiejkolwiek dodatkowej dyspozycji. Posiadacz rachunku lokaty terminowej może ustanowić pełnomocnika, który może dysponować rachunkiem w granicach określonych w pełnomocnictwie, np.:

Otwarcie rachunku lokaty terminowej.
Zmiany okresu lokowania środków pieniężnych.
Likwidacji rachunku lokaty terminowej.

Korzyści dla klienta

Środki pieniężne na rachunku lokaty terminowej są bezpiecznie ulokowane, a co najważniejsze przynoszą zysk.

Dla rachunków lokat terminowych, na których zdeponowane są środki przekraczające 10.000 zł stosuje się podwyższone oprocentowanie, natomiast warunki otwierania i prowadzenia rachunków powyżej 50.000 zł mogą być regulowane odrębnymi umowami.

W przypadku pozostawienia lokaty na następny okres, Klient może pobrać odsetki za okres poprzedni bez ryzyka zerwania umowy lokaty. Odsetki nie podjęte w czasie trwania następnego okresu są oprocentowane jak lokata i podlegają kapitalizacji w ostatnim dniu następnego okresu.