Cechy produktu
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, za wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Przeznaczony jest dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Posiadaczem ROR może być również osoba małoletnia, która jednakże do ukończenia 13 lat nie może tym wkładem dysponować ani dokonywać żadnych czynności prawnych związanych z posiadaniem rachunku. Czynności te wykonują: przedstawiciel ustawowy, opiekun bądź kurator ustanowiony sąd lub sam małoletni po ukończeniu 13 lat na podstawie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego, opiekuna bądź kuratora ustanowionego przez sąd..

ROR może być otwarty na nazwisko i imię jednej osoby lub kilku osób z podaniem ich nazwisk i imion.

Rozliczenia na rachunku mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Operacje wykonywane w ramach rachunku potwierdzane są wyciągiem, którego forma i częstotliwość otrzymywania uzależniona jest od dyspozycji Klienta (raz w miesiącu lub po każdej operacji) co daje Posiadaczowi rachunku pełną kontrolę rachunku.

Posiadacz ROR może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem.

Korzyści dla klienta
Posiadacz ROR może uzyskać w Banku kredyt odnawialny. Jest on udzielany w formie linii kredytowej, na okres do 12 miesięcy, przy czym po tym okresie może nastąpić automatyczne odnowienie kredytu na następny taki sam okres i taką samą kwotę bez konieczności dokonywania spłaty oraz składania wniosku i podpisywania aneksu.

Posiadacz ROR, który nie zawarł umowy o kredyt odnawialny, może zawrzeć umowę na składanie dyspozycji powodujących powstanie dopuszczalnego salda debetowego w wysokości do 500 zł. Wysokość dopuszczalnego salda debetowego uzależniona jest od stałych wpływów na ROR i powinno być wyrównane w terminie 30 dni od dnia jego powstania.

Klient może zlecić Oddziałowi prowadzącemu ROR dokonywanie cyklicznych przelewów z ROR w formie zlecenia stałego. Termin płatności ustala Posiadacz ROR.

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy umożliwia Posiadaczowi oraz osobom wskazanym przez Posiadacza otrzymanie międzynarodowych kart płatniczych do realizacji transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. Za ich pomocą można dokonywać płatności w sklepach, hotelach, biurach podróży, stacjach benzynowych itp. na terenie kraju oraz za granicą.

Opis produktu:

 • Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy – proste, funkcjonalne i nowoczesne konto osobiste przeznaczone dla osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia  a nie ukończyły 30 roku.
 • Rachunek prowadzony jest na podstawie Umowy o prowadzenie rachunków bankowych.
 • Na dowód otwarcia rachunku klient otrzymuje Potwierdzenie otwarcia rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego (ROR)
 • Po ukończeniu przez posiadacza rachunku 30 lat środki zostaną przeksięgowane na konto ROR Standard, chyba,  że klient zadecyduje inaczej.
 • Bank do rachunku ” IMPULS ” uruchamia usługę bankowości elektronicznej i mobilnej.

Korzyści dla klienta:

 • Dostęp do rachunku poprzez sieć placówek BS
 • Obniżone opłaty za obsługę rachunku
 • Dokonywanie transakcji w kraju i za granicą przy użyciu karty debetowych i kredytowych
 • Bankowość internetowa i mobilna
 • Możliwość skorzystania z kredytu odnawialnego w ROR, dopuszczalnego salda debetowego w ROR.

Możliwość skorzystania z oferty ubezpieczeniowej

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy przeznaczony dla osób powyżej 60 roku życia. Służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania operacji finansowych (wpłat, wypłat, przelewów , płatności kartą itp.).
Korzyści płynące z posiadania rachunku:

Atrakcyjna cena za otwarcie i prowadzenie rachunku
Całodobowy dostęp przez Internet
Darmowe wpłaty gotówkowe dokonywane w placówkach Banku
Darmowe wypłaty gotówkowe w placówkach Banku
Darmowe przelewy w formie papierowej na rachunki prowadzone w placówkach Banku
Darmowe wypłaty kartą z bankomatów sieci SGB
Darmowe wpłaty dokonywane w bankomatach Banku (Bankomat z funkcją wpłatomatu)

Tanie przelewy elektroniczne:
Na rachunki prowadzone w BS Kalisz Pomorski – darmowe
Na rachunki do innych banków 0,80zł

Pozostałe opłaty znajdują się w tabeli opłat i prowizji dostępnej TUTAJ.
Zapraszamy do najbliższej placówki naszego Banku z ważnym dokumentem tożsamości, a resztą formalności zajmą się nasi pracownicy.

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy przeznaczony dla pracowników jednostek rządowych, samorządowych, służby zdrowia oraz tych których wpływy na rachunek wynoszą minimum 5000zł. Służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania operacji finansowych (wpłat, wypłat, przelewów , płatności kartą itp.).
Korzyści płynące z posiadania rachunku:

Atrakcyjna cena za otwarcie i prowadzenie rachunku
Całodobowy dostęp przez Internet
Darmowe wpłaty gotówkowe dokonywane w placówkach Banku
Darmowe wypłaty gotówkowe w placówkach Banku
Darmowe przelewy w formie papierowej na rachunki prowadzone w placówkach Banku
Darmowe wypłaty kartą z bankomatów sieci SGB
Darmowe wpłaty dokonywane w bankomatach Banku (Bankomat z funkcją wpłatomatu)
Atrakcyjna oferta kredytu odnawialnego w rachunku

Tanie przelewy elektroniczne:
Na rachunki prowadzone w BS Kalisz Pomorski – darmowe
Na rachunki do innych banków 0,80zł

Pozostałe opłaty znajdują się w tabeli opłat i prowizji dostępnej TUTAJ.
Zapraszamy do najbliższej placówki naszego Banku z ważnym dokumentem tożsamości, a reszą formalności zajmą się nasi pracownicy.

LOKATA TERMINOWA

Lokata terminowa służy do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku przez czas określony w umowie z Bankiem. Może być zakładana przez osoby fizyczne. Minimalna kwota warunkująca prowadzenie rachunku lokaty terminowej wynosi 500 zł. Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat terminowych o stałym lub zmiennym oprocentowaniu na okresy od 3 miesiąca , nawet do 60 miesięcy. Wysokość oprocentowania zależy od okresu lokaty terminowej . Odsetki naliczane są ostatniego dnia trwania umowy lokaty terminowej za okres od dnia dokonania wpłaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków z rachunku.

Po upływie terminu umownego Klient może dokonać wypłaty kwoty lokaty i należnych odsetek. Może także pozostawić rachunek lokaty terminowej na kolejny (taki sam) okres umowny bez wydawania jakiejkolwiek dodatkowej dyspozycji. Posiadacz rachunku lokaty terminowej może ustanowić pełnomocnika, który może dysponować rachunkiem w granicach określonych w pełnomocnictwie, np.:

 • Otwarcie rachunku lokaty terminowej.
 • Zmiany okresu lokowania środków pieniężnych.
 • Likwidacji rachunku lokaty terminowej.

Kredyt może być udzielony Posiadaczowi ROR, który złożył wniosek o kredyt odnawialny oraz spełnia następujące warunki:

 • Posiada ROR w Oddziale Banku przez okres co najmniej 3 miesięcy i zawarł umowę o prowadzenie rachunku, przy czym do ww. okresu może być zaliczony również okres posiadania rachunku w innym banku, wówczas Posiadacz ROR winien dostarczyć Bankowi historię rachunku poświadczoną przez bank, w którym rachunek ten dotychczas posiadał.
 • Przekazuje na rachunek ROR comiesięcznie dochody z tytułu zatrudnienia lub inne dochody.
 • Nie spowodował niedopuszczalnego salda debetowego w okresie 3 miesięcy przed zawarciem umowy o kredyt, a jeżeli spowodował powstanie takiego salda, to winno być ono uregulowane w ciągu 14 dni.
 • Posiada udokumentowane źródło dochodów.
 • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Udzielenie kredytu następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Bankiem a Posiadaczem ROR. W przypadku, gdy ROR jest rachunkiem wspólnym, przy zawieraniu umowy wymagana jest zgoda współposiadacza ROR. Zgodę na zawarcie Umowy współposiadacz potwierdza własnoręcznym podpisem na Umowie, złożonym w obecności pracownika Banku lub potwierdzonym notarialnie. Zadłużenie z tytułu innych kredytów nie stanowi przeszkody w udzieleniu kredytu odnawialnego, pod warunkiem terminowej ich spłaty oraz posiadania zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolność do terminowej spłaty kredytów wraz z odsetkami w terminach określonych w umowach. Kredyt odnawialny (kredyt w ROR) jest udzielany w formie linii kredytowej, na maksymalny okres do 5 lat, przy czym po każdym okresie 12 miesięcy następuje automatyczne odnowienie kredytu na następny taki sam okres i tę samą kwotę bez konieczności dokonywania spłaty oraz składania wniosku i podpisywania aneksu

Kredyt gotówkowy przeznaczony jest dla osób fizycznych na ich własne potrzeby konsumpcyjne bez konieczności rozliczania przeznaczenia środków. Oprocentowanie kredytu jest zmienne lub stałe, określane Uchwałą Zarządu Banku. Maksymalny okres kredytowania wynosi 60 miesięcy. Spłaty kredytu przebiegają w okresach miesięcznych – stałych rat kapitałowych i odsetek naliczanych od salda zadłużenia. Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Kredytobiorcy. Zabezpieczeniem spłaty kredytu może być:

 • Weksel in blanco.
 • Poręczenie osób fizycznych lub prawnych wg prawa cywilnego i wekslowego.
 • Cesja praw z ubezpieczenia na życie.
 • Umowa o przelew wierzytelności.
 • Inne.

Wybór formy zabezpieczenia ustalany jest z Kredytobiorcą.

Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony na finansowanie:

 • Nabycie, budowę, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę domu albo lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym.
 • Adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne.
 • Zakup i nabycie:
  • Działki budowlanej, na której jest lub będzie realizowana budowa nieruchomości mieszkalnej.
  • Lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym lub wtórnym.
  • Własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym lub wtórnym.
 • Zamianę domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego lub zamianę prawa do lokalu.
 • Refinansowanie poniesionych kosztów wymienionych wyżej oraz spłatę kredytu zaciągniętego na w/w cele w innym banku.
 • Inne cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych, w szczególności na pokrycie kosztów partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego, finansowanie kosztów i opłat związanych z kredytowanym przedsięwzięciem (opłaty notarialne i skarbowe, opłaty związane z uzyskaniem pozwoleń, koszt projektów budowlanych).

Kredyty mieszkaniowe udzielane są na okres nie dłuższy niż 30 lat. Bank może zastosować karencję w spłacie kapitału, w przypadku kredytów udzielonych na budowę domu przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące, w pozostałych przypadkach do 12 miesięcy. Istnieje możliwość zawieszenia spłaty jednej raty kredytu raz w roku w całym okresie kredytowania.

Wysokość udzielonego kredytu nie może przekroczyć 80% wartości inwestycji (nabywanej nieruchomości), pozostałą część Wnioskodawca powinien sfinansować ze środków własnych.

Bank posiada w ofercie :

 • Kredyt mieszkaniowy oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stawki bazowej i stałej marży Banku.

Stawką bazową jest stopa WIBOR 3M obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek. Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę punktów procentowych.

 

 • Kredyt mieszkaniowy „Moje mieszkanie „ oprocentowany według okresowo stałej stopy procentowej.  Stała stopa procentowa będzie obowiązywać przez 60 miesięcy to znaczy, że przez ten okres obowiązuje jeden stały harmonogram spłat kredytu.

 

Po okresie obowiązywania stałej stopy stosowane jest oprocentowanie zmienne,stanowiącej sumę stawki bazowej i stałej marży Banku.

Stawką bazową jest stopa WIBOR 3M obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek. Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę punktów procentowych.

 

Oprocentowanie zmienne  wiąże się z ryzykiem zmiany stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego .

 

 

Kredytobiorca korzystający z kredytu mieszkaniowego zobowiązany jest do prawnego zabezpieczenia kredytu poprzez:

 • Ustanowienie hipoteki na kredytowanej nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego.
 • Dokonanie cesji praw z polisy ubezpieczeniowej lokalu mieszkalnego od ognia i zdarzeń losowych w całym okresie kredytowania.
 • Wystawienie weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Możliwe jest również ustanowienie innych zaakceptowanych przez Bank form zabezpieczenia przewidzianych prawem cywilnym lub wekslowym (np. cesji praw z polisy ubezpieczenia na życie Wnioskodawcy)

Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych,Kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty kredytu i odsetek:

 • w ratach malejących, przy czym raty kapitałowe są równe w całym okresie spłaty, a odsetki liczone od aktualnego salda zadłużenia lub
 • w równych miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych,

Od kwoty udzielonego kredytu pobierana jest prowizja w oparciu o obowiązującą w Banku Taryfę Opłat i Prowizji.

W okresie pierwszych 36 miesięcy  funkcjonowania  umowy bank pobiera  od Kredytobiorcy prowizję rekompensacyjną za częściową lub całkowitą spłatę kredytu  wg obowiązującej TOiP. Po okresie 36 miesięcy  Kredytobiorca może bez dodatkowych opłat spłacić kredyt przed terminem ustalonym w umowie.

RRSO 9,46% – oprocentowanie zmienne

*Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 300.000 zł, całkowita kwota kredytu 300.000 zł, okres kredytowania 360 miesięcy, oprocentowanie zmienne (stanowi sumę wartości WIBOR 3M, która wynosi obecnie 7,18% i marży Bankuw wysokości 1,56 % , oprocentowanie nominalne 8,74%, całkowity koszt kredytu wynosi 554.814,55 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 1.800,00 zł, odsetki od kredytu 546.795,55 zł, koszty ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w całym okresie kredytowania 6.000,00zł., prowizja za inspekcję nieruchomości200,00zł, podatek od czynności cywilno prawnych 19,00zł.,  przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 9,46%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 854.814,55 zł, płatna w 360 miesięcznych ratach równychpo 2.352,23zł.  Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem. Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim

 

RRSO 9,87 % – okresowo stałe oprocentowanie

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 300.000 zł, całkowita kwota kredytu 300.000 zł, okres kredytowania 360 miesięcy. Oprocentowanie stałeprzez pierwszych 5 lat od daty zawarcia umowy kredytu w wysokości 9,58% , a w pozostałym okresie kredytowania – oprocentowanie zmienne w wysokości 8,74%, na które składa się stopa bazowa  WIBOR 3M 7,18%  wg stanu na dzień 30.12.2022r  oraz marża 1,56%; całkowity koszt kredytu wynosi 568.314,62 zł, w tym: prowizja za udzielenie kredytu 1.800,00zł, odsetki 560.295,62 zł. koszt inspekcji nieruchomości 200,00zł., koszt ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w całym okresie kredytowania 6.000zł., podatek os czynności cywilno prawnych 19,00zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 9,87%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 868.314,62zł, płatna w 360 miesięcznych ratach miesięcznych, pierwszych 60 rat równych płatnych w kwocie 2.533,25zł.( w okresie obowiązywania stałej stopy procentowej , oraz płatnych kwocie  w kwocie 2.368,80zł. ( w okresie obowiązywania zmienne stopy procentowej).

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem. Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim

Kredyt przeznaczony jest na realizację przedsięwzięcia związanego z zakupem i montażem kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej w budynkach przeznaczonych lub wykorzystywanych w celach mieszkalnych.

Kredyt skierowany jest do:

 • osób fizycznych – termin spłaty do 5 lat;
 • wspólnot mieszkaniowych – termin spłaty do 7 lat;
 • Oprocentowanie 9,99%*
 • Wysokość stopy procentowej ustalana jest w stosunku rocznym, w oparciu o zmienną stopę WIBOR 12M, powiększoną o stałą marżę Banku – 5%.**
 • Kredytobiorcy instalujący kolektory słoneczne mogą otrzymać dotację ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Dotacja przeznaczona jest na spłatę części kapitału kredytu udzielonego przez Bank w wysokości 45% kwoty kapitału kredytu.

Kredyt może zostać przeznaczony na:

 • Spłatę kredytów mieszkaniowych.
 • Spłatę pożyczek hipotecznych.
 • Spłatę debetów i zadłużeń na kartach kredytowych i płatniczych.
 • Spłatę kredytów i pożyczek.
  • gotówkowych
  • ratalnych
  • konsumpcyjnych
  • samochodowych

Z kredytu konsolidacyjnego mogą skorzystać osoby fizyczne, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • Posiadają zdolność kredytową, czyli zdolność do spłaty rat i odsetek w umownych terminach.
 • Posiadają udokumentowane źródło dochodu.
 • Obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu.
 • Uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wysokość kredytu

Kwota kredytu jaką można otrzymać wynika z potrzeb Klienta składającego wniosek oraz od jego zdolności kredytowej.

Okres kredytu

Kredyt konsolidacyjny może zostać udzielony na okres od 1 miesiąca do 30 lat.

Forma zabezpieczenia kredytu

Bank podchodzi elastycznie przy dobieraniu formy zabezpieczenia kredytu. Zabezpieczenie ustalane jest z każdym klientem indywidualnie. Najczęściej stosowaną przez Bank formą zabezpieczenia kredytu jest weksel In blanco, poręczenie, hipoteka na nieruchomości, przewłaszczenie, zastaw mienia ruchomego lub kaucja na lokacie.

Korzyści

Korzyści płynące z zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego to:

 • Szybka decyzja kredytowa.
 • Długi okres kredytowania – do 30 lat.
 • Dopasowanie zabezpieczenia kredytu do możliwości Klienta.
 • Wcześniejsza spłata bez prowizji.
 • Spłata w ratach malejących lub stałych.
 • Możliwość przesunięcia terminu spłaty kredytu.
 • Możliwość przeznaczenia 30% kwoty kredytu na dowolny cel.

Kredyt przeznaczony jest dla osób fizycznych na zakup pojazdów mechanicznych. W przypadku kredytu na zakup nowego samochodu Bank może skredytować nawet do 100% wartości samochodu. Kredyt może być udzielony na okres do 5 lat.

W przypadku kredytu na zakup nowego samochodu Bank może skredytować nawet do 100% wartości samochodu, samochodu używanego do 80% wartości samochodu.

Możliwość kredytowania pojazdów zakupionych u dealera lub w komisie.

Kredyt oprocentowany jest według stałej lub zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym, określonej Uchwałą Zarządu Banku. Wysokość oprocentowania kredytów określona jest w umowie kredytowej.

Zabezpieczeniem kredytu jest:

 • Zastaw rejestrowy na zakupionym samochodzie lub jego przewłaszczenie.
 • Cesja praw z umowy ubezpieczenia ww. samochodu w zakresie AC.
 • Weksel in blanco z deklaracja wekslową.

W uzasadnionych przypadkach Bank może żądać dodatkowych zabezpieczeń przewidzianych prawem cywilnym i wekslowym.

Od kwoty udzielonego kredytu pobierana jest prowizja w oparciu o obowiązującą w Banku taryfę opłat i prowizji.

Kredyt okazjonalny jest formą kredytu gotówkowego przeznaczonego do grupy niższego ryzyka kredytowego, posiadających ROR w banku. Oprocentowanie kredytu jest zmienne lub stałe, określone Uchwałą Zarządu Banku. Okres kredytowania wynosi do 36 miesięcy. Maksymalna kwota kredytu jest uzależniona od dochodów Kredytobiorcy.

Bank uzależnia udzielenie kredytu od:

 • Przedłożenia przez Kredytobiorcę dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny jego zdolności kredytowej.
 • Posiadania przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej bieżącej i perspektywicznej.

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią:

 • Systematyczne wpłaty środków pieniężnych na ROR.
 • W szczególnych przypadkach zwiększonego ryzyka kredytowego, Bank może zażądać dodatkowych zabezpieczeń spłaty kredytu.

Standardowe karty płatnicze wydawane do rachunku ROR

Możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych metodą zbliżeniową (bez użycia kodu PIN) – jednorazowo do 50zł. Karta MasterCard PayPass dodatkowo ma możliwość płatności za towary zamówione telefonicznie lub korespondencyjnie, za zakupiony towar za pośrednictwem Internetu
Łatwy i szybki dostęp do kredytu w formie gotówkowej i bezgotówkowej przy użyciu karty. Nie wymaga posiadania rachunku rozliczeniowego. Transakcje do 52 dni są nieoprocentowane. Maksymalny okres kredytu do 48 miesięcy

Internet Banking

jest jednym ze sposobów obsługi rachunku bankowego. Dzięki niej klient nie musi iść do banku w celu wykonania podstawowych operacji takich jak realizacji przelewu czy założenia zlecenia stałego. Może z własnego domu, przy pomocy komputera z dostępem do Internetu, wykonać prawie wszystkie operacje dotychczas wykonywane przez pracownika banku, a zlecane przez klienta. System pracuje przez 24 godziny na dobę. Nie ma, więc większego znaczenia, o jakiej porze klient będzie z niego korzystał. Dzięki zastosowaniu Internetu nie ma również znaczenia, z jakiego miejsca na świecie operacja na rachunku będzie wykonana.

Internet Banking umożliwi Ci:

 • Sprawdzenie stanu rachunku
 • Wykonywanie przelewów
 • Tworzenie listy przelewów zdefiniowanych
 • Zakładanie lokat
 • Składanie zleceń okresowych
 • Śledzenie historii operacji
 • Wydruk potwierdzenia wykonania operacji

Link do strony logowania Internet Bankingu:

https://online.bskaliszpom.pl

Wersja mobilna usługi Internet Banking to rozwiązanie, które umożliwia obsługę rachunków bankowych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, takich jak telefon komórkowy typu smartfon (urządzenie telefoniczne łączące w sobie funkcje telefonu komórkowego i komputera kieszonkowego) lub tablet. Program dedykowany jest dla nowych urządzeń mobilnych obsługiwanych palcem, wykorzystujących systemy operacyjne: Android, iOS, Windows phone, Firefox OS, BlackBerry.

Intuicyjny interfejs systemu dostosowany do urządzeń mobilnych sprawia, że zarządzanie finansami jest wygodne i przyjemne, z nieograniczonym przez czas lub miejsce dostępem do środków. Internet Banking Mobilny działa równolegle z tradycyjnym dostępem do programu Internet Banking.

Z usługi mogą korzystać Klienci banku będący użytkownikami usługi Internet Banking.

Podstawowe funkcjonalności:

 • dostęp do rachunków,
 • przegląd sald i historii operacji na rachunkach,
 • wykonywanie przelewów zdefiniowanych i dowolnych,
 • koszyk płatności,
 • obsługa lokat terminowych,
 • doładowania telefonów.

Korzyści dla klienta z korzystania z internetowej bankowości mobilnej:

 • mobilność – interfejs dostosowany do ekranów urządzeń przenośnych typu telefon smartfon, tablet,
 • wygodna kontrola środków bez konieczności „przewodowego połączenia” z siecią Internet,
 • szybki dostęp do rachunków 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę bez względu na miejsce,
 • większa satysfakcja klienta z korzystania z usług banku.

Bezpieczeństwo

Operacje wprowadzane przez telefony i tablety z wykorzystaniem Interfejsu mobilnego są rejestrowane w czasie rzeczywistym w systemie bankowym na rachunku klienta (brak zwłoki w rejestracji operacji). Podobnie zmiany wprowadzone na rachunku klienta przez bank, są natychmiast widoczne w programie podczas obsługi na urządzeniach mobilnych. Dane przesyłane pomiędzy urządzeniem klienta a systemem bankowym są szyfrowane. Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, czynności związane z parametryzacją i definiowaniem przelewów wymagają podania dodatkowego hasła jednorazowego.

Kroki jakie należy wykonać aby zalogować się do usługi:

 • uruchomić w telefonie komórkowym lub tablecie przeglądarkę internetową
 • wpisać poprawny adres usługi Internet Bankingu:

https://online.bskaliszpom.pl/

 • zalogować sie poprzez podanie swojego identyfikatora i hasła dostępu

Usługa polega na wysłaniu krótkich wiadomości tekstowych (SMS) na telefon klienta z informacją o stanie rachunku oraz wykonanych operacjach.

Wiadomości mogą być wysyłane każdorazowo po wykonaniu operacji na koncie klienta.

Aby aktywować usługę na swoim koncie wystarczy podpisać umowę o świadczenie usługi.

Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim w każdej placówce zapewnia kompleksową obsługę ubezpieczeniową Generali.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczeń:

partner_sgb_leasing
partner_novum
partner_bik
partner_pomerania
partner_ips_sgb
partner_concordia