Wybierz rachunek dla siebie:

Cechy produktu
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, za wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Przeznaczony jest dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Posiadaczem ROR może być również osoba małoletnia, która jednakże do ukończenia 13 lat nie może tym wkładem dysponować ani dokonywać żadnych czynności prawnych związanych z posiadaniem rachunku. Czynności te wykonują: przedstawiciel ustawowy, opiekun bądź kurator ustanowiony sąd lub sam małoletni po ukończeniu 13 lat na podstawie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego, opiekuna bądź kuratora ustanowionego przez sąd..

ROR może być otwarty na nazwisko i imię jednej osoby lub kilku osób z podaniem ich nazwisk i imion.

Rozliczenia na rachunku mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Operacje wykonywane w ramach rachunku potwierdzane są wyciągiem, którego forma i częstotliwość otrzymywania uzależniona jest od dyspozycji Klienta (raz w miesiącu lub po każdej operacji) co daje Posiadaczowi rachunku pełną kontrolę rachunku.

Posiadacz ROR może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem.

Korzyści dla klienta
Posiadacz ROR może uzyskać w Banku kredyt odnawialny. Jest on udzielany w formie linii kredytowej, na okres do 12 miesięcy, przy czym po tym okresie może nastąpić automatyczne odnowienie kredytu na następny taki sam okres i taką samą kwotę bez konieczności dokonywania spłaty oraz składania wniosku i podpisywania aneksu.

Posiadacz ROR, który nie zawarł umowy o kredyt odnawialny, może zawrzeć umowę na składanie dyspozycji powodujących powstanie dopuszczalnego salda debetowego w wysokości do 500 zł. Wysokość dopuszczalnego salda debetowego uzależniona jest od stałych wpływów na ROR i powinno być wyrównane w terminie 30 dni od dnia jego powstania.

Klient może zlecić Oddziałowi prowadzącemu ROR dokonywanie cyklicznych przelewów z ROR w formie zlecenia stałego. Termin płatności ustala Posiadacz ROR.

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy umożliwia Posiadaczowi oraz osobom wskazanym przez Posiadacza otrzymanie międzynarodowych kart płatniczych do realizacji transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. Za ich pomocą można dokonywać płatności w sklepach, hotelach, biurach podróży, stacjach benzynowych itp. na terenie kraju oraz za granicą.

Opis produktu:

  • Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy – proste, funkcjonalne i nowoczesne konto osobiste przeznaczone dla osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia  a nie ukończyły 30 roku.
  • Rachunek prowadzony jest na podstawie Umowy o prowadzenie rachunków bankowych.
  • Na dowód otwarcia rachunku klient otrzymuje Potwierdzenie otwarcia rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego (ROR)
  • Po ukończeniu przez posiadacza rachunku 30 lat środki zostaną przeksięgowane na konto ROR Standard, chyba,  że klient zadecyduje inaczej.
  • Bank do rachunku ” IMPULS ” uruchamia usługę bankowości elektronicznej i mobilnej.

Korzyści dla klienta:

  • Dostęp do rachunku poprzez sieć placówek BS
  • Obniżone opłaty za obsługę rachunku
  • Dokonywanie transakcji w kraju i za granicą przy użyciu karty debetowych i kredytowych
  • Bankowość internetowa i mobilna
  • Możliwość skorzystania z kredytu odnawialnego w ROR, dopuszczalnego salda debetowego w ROR.

Możliwość skorzystania z oferty ubezpieczeniowej

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy przeznaczony dla osób powyżej 60 roku życia. Służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania operacji finansowych (wpłat, wypłat, przelewów , płatności kartą itp.).
Korzyści płynące z posiadania rachunku:

Atrakcyjna cena za otwarcie i prowadzenie rachunku
Całodobowy dostęp przez Internet
Darmowe wpłaty gotówkowe dokonywane w placówkach Banku
Darmowe wypłaty gotówkowe w placówkach Banku
Darmowe przelewy w formie papierowej na rachunki prowadzone w placówkach Banku
Darmowe wypłaty kartą z bankomatów sieci SGB
Darmowe wpłaty dokonywane w bankomatach Banku (Bankomat z funkcją wpłatomatu)

Tanie przelewy elektroniczne:
Na rachunki prowadzone w BS Kalisz Pomorski – darmowe
Na rachunki do innych banków 0,80zł

Pozostałe opłaty znajdują się w tabeli opłat i prowizji dostępnej TUTAJ.
Zapraszamy do najbliższej placówki naszego Banku z ważnym dokumentem tożsamości, a reszą formalności zajmą się nasi pracownicy.

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy przeznaczony dla pracowników jednostek rządowych, samorządowych, służby zdrowia oraz tych których wpływy na rachunek wynoszą minimum 5000zł. Służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania operacji finansowych (wpłat, wypłat, przelewów , płatności kartą itp.).
Korzyści płynące z posiadania rachunku:

Atrakcyjna cena za otwarcie i prowadzenie rachunku
Całodobowy dostęp przez Internet
Darmowe wpłaty gotówkowe dokonywane w placówkach Banku
Darmowe wypłaty gotówkowe w placówkach Banku
Darmowe przelewy w formie papierowej na rachunki prowadzone w placówkach Banku
Darmowe wypłaty kartą z bankomatów sieci SGB
Darmowe wpłaty dokonywane w bankomatach Banku (Bankomat z funkcją wpłatomatu)
Atrakcyjna oferta kredytu odnawialnego w rachunku

Tanie przelewy elektroniczne:
Na rachunki prowadzone w BS Kalisz Pomorski – darmowe
Na rachunki do innych banków 0,80zł

Pozostałe opłaty znajdują się w tabeli opłat i prowizji dostępnej TUTAJ.
Zapraszamy do najbliższej placówki naszego Banku z ważnym dokumentem tożsamości, a reszą formalności zajmą się nasi pracownicy.