Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO) informujemy:

Administratorem danych jest Bank  Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim  z siedzibą w Kaliszu Pomorskim, ul. Wolności 8, 78-540 Kalisz Pomorski, zarejestrowany pod nr KRS  0000127641 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , NIP    674-00-06-215 REGON 000498572  tel. +48 943616348;m fax: +48 943616396  e-mail: sekretariat@bskaliszpom.pl, zwany dalej „Bankiem”.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim
 2. Wolności 8, 78-540 Kalisz Pomorski
 3. telefonicznie: 94361 63 48
 4. e-mail:  sekretariat@bskaliszpom.pl

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pamela Bulińska. adres e-mail: iod@bskaliszpom.pl

 

Cele i podstawy przetwarzania

 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w Banku, a także bezpieczeństwa informacji (w tym przestrzegania tajemnicy bankowej – w związku z 22² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy), zapobiegania oszustwom i przestępstwom gospodarczym, możliwości ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Banku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ochrony wartości pieniężnych, na podstawie przepisów prawa tj. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą:

 1. a)      podmioty z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dotyczących systemu monitoringu wizyjnego
 2. b)      podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 3. c)      podmioty uprawnione do uzyskania dostępu do danych osobowych w postaci wizerunku z nagrań systemu monitoringu wizyjnego:

– osoby upoważnione przez administratora

– osoby obserwowane w związku z realizacją ich praw i ich przedstawiciele

– organy publiczne w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa

– odbiorcy w związku z prawnie uzasadnionym interesem

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu wizyjnego:

 1. a)      przez okres min 30 dni od dnia nagrania,
 2. b)      po upływie okresów nagrania zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej,
 3. c)      do czasu prawomocnego zakończenia postępowań, w których nagrania incydentów stanowią dowód.

 

Prawa osób objętych monitoringiem:

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. a)       prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, czasie przetwarzania, nazwie administratora, jego adresie i danych do kontaktu
 2. b)      prawo do informacji o objęciu osoby monitoringiem wizyjnym
 3. c)       prawo dostępu do swoich danych (każdy ma prawo dostępu do nagrań swojej osoby), oraz w uzasadnionych przypadkach przewidzianych prawem otrzymania ich kopii
 4. d)      prawo do ochrony swojego wizerunku przed rozpowszechnianiem, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej
 5. e)       prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne (w przypadku „podstawowego” systemu monitoringu wizyjnego prawo sprostowania jest istotnie ograniczone)
 6. f)       prawo do anonimizacji swojego wizerunku na zarejestrowanych nagraniach, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej
 7. g)      prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy minął okres przechowywania nagrań i gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa (lub w ramach sprawowania władzy publicznej)
 8. h)      prawo do ograniczenia przetwarzania
 9. i)        prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 10. j)        prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO

 

Informacja o wymogu podania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e) informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Przebywając w strefach objętych monitoringiem wizyjnym Państwa dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w celach o których mowa w pkt. 3 a), b), c), d), e). Przetwarzanie jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych prawnie celów

Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.