Zgodnie z § 8 i 9″Zasad polityki informacyjnej” wprowadzonych w drodze Uchwały Nr 102/2016 Zarządu Spółdzielczego Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim w dniu 19.12.2016r. informujemy, że zasady i informacja podlegająca ujawnieniu dostępna jest w Sekretariacie Centrali Banku w godzinach otwarcia placówki.
Informacje o których mowa w art. 111a ust 4 Ustawy Prawo bankowe tj. opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń, a także informacje o spełnieniu przez Członków Rady Nadzorczej i Zarządu wymogów określonych w art. 22aa Ustawy Prawo bankowe zawiera poniższa informacja.
LP DOKUMENT POBIERZ
1 UJAWNIENIA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU W BS KALISZ POMORSKI !KLIK!
2 UJAWNIENIA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU W BS KALISZ POMORSKI 2019 !KLIK!