Wybierz rachunek dla siebie:

Cechy produktu:

Rachunek bieżący przeznaczony jest dla osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji i stowarzyszeń oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku i prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością, która może mieć charakter gospodarczy bądź organizacyjny. Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez posiadacza rachunku.

Rachunek bieżący pozwala na swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych, dzięki niemu istnieje możliwość wypłaty gotówki z bankomatów kartami płatniczymi oraz prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznym.

Posiadacz może wystawić dyspozycje rozliczeniowe do wysokości środków będących na rachunku. Dyspozycje pieniężne do wysokości posiadanych na rachunku środków złożone przez posiadacza rachunku (do godziny określonej w umowie) Bank wykonuje w tym samym dniu, zaś dyspozycje złożone później – w następnym dniu roboczym. Środki gromadzone na rachunku bieżącym podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwałą Zarządu Banku według zmiennej stopy procentowej. Naliczanie i dopisywanie odsetek odbywa się na koniec każdego kwartału kalendarzowego.

Korzyści dla klienta:
Istnieje możliwość przeprowadzania rozliczeń w systemie Home Banking. Można uzyskać telefoniczną ( na hasło) lub SMS informację o stanie środków na rachunku bieżącym oraz dokonanych operacjach bankowych.
Posiadacz rachunku może skorzystać z kredytu w rachunku bieżącym.
Nadwyżki finansowe na rachunku bieżącym mogą być zagospodarowane w formie lokat. Rachunek bieżący wyposażony jest w pakiet wygodnych instrumentów płatniczych, służących do przeprowadzania transakcji finansowych w Banku, jak i poza nim (międzynarodowe karty płatnicze Visa Business).
Możliwość korzystania nieodpłatnie z usługi INTERNET banking (dostępny całą dobę) w celu przeprowadzania rozliczeń bezgotówkowych.

Rachunek pomocniczy przeznaczony jest dla posiadaczy rachunków bieżących. Otwierany jest dla wyodrębnionych środków pieniężnych na określone cele (np. fundusz socjalny) i służy do przeprowadzania przez posiadacza rachunku określonych rozliczeń pieniężnych.

Rachunek pomocniczy mogą założyć:

Podmioty instytucjonalne.
Organizacje społeczne, polityczne, zawodowe, fundacje i stowarzyszenia.
Jednostki i zakłady budżetowe oraz organizacje finansowe.
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez posiadacza rachunku.
Korzyści dla klienta:

Bank nie pobiera prowizji za wpłaty na rachunek Banku.
Nadwyżki finansowe mogą być zagospodarowane w formie lokat.
Rachunek pomocniczy wyposażony jest w pakiet wygodnych instrumentów płatniczych, służących do przeprowadzania transakcji finansowych w Banku, jak i poza nim (międzynarodowe karty płatnicze Visa Business).
Istnieje możliwość przeprowadzania rozliczeń w systemie Home Banking oraz INTERNET banking.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcza mają obowiązek co miesiąc opłacać składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aby ułatwić klientom opłacanie składek ZUS Bank oferuje specjalny rachunek: KONTO EXTRA ZUS. Konto EXTRA ZUS służy do regulowania okresowych płatności z tytułu ubezpieczeń społecznych. Za otwarcie i prowadzenie rachunku bank nie pobiera żadnych opłat. Konto można otworzyć bezterminowo lub na czas określony. Środki będące na rachunku bankowym EXTRA ZUS nie są oprocentowane.