Wybierz rachunek dla siebie:

Cechy produktu:

Rachunek bieżący przeznaczony jest dla osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji i stowarzyszeń oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku i prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością, która może mieć charakter gospodarczy bądź organizacyjny. Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez posiadacza rachunku.

Rachunek bieżący pozwala na swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych, dzięki niemu istnieje możliwość wypłaty gotówki z bankomatów kartami płatniczymi oraz prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznym.

Posiadacz może wystawić dyspozycje rozliczeniowe do wysokości środków będących na rachunku. Dyspozycje pieniężne do wysokości posiadanych na rachunku środków złożone przez posiadacza rachunku (do godziny określonej w umowie) Bank wykonuje w tym samym dniu, zaś dyspozycje złożone później – w następnym dniu roboczym. Środki gromadzone na rachunku bieżącym podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwałą Zarządu Banku według zmiennej stopy procentowej. Naliczanie i dopisywanie odsetek odbywa się na koniec każdego kwartału kalendarzowego.

Korzyści dla klienta:
Istnieje możliwość przeprowadzania rozliczeń w systemie Home Banking. Można uzyskać telefoniczną ( na hasło) lub SMS informację o stanie środków na rachunku bieżącym oraz dokonanych operacjach bankowych.
Posiadacz rachunku może skorzystać z kredytu w rachunku bieżącym.
Nadwyżki finansowe na rachunku bieżącym mogą być zagospodarowane w formie lokat. Rachunek bieżący wyposażony jest w pakiet wygodnych instrumentów płatniczych, służących do przeprowadzania transakcji finansowych w Banku, jak i poza nim (międzynarodowe karty płatnicze Visa Business).
Możliwość korzystania nieodpłatnie z usługi INTERNET banking (dostępny całą dobę) w celu przeprowadzania rozliczeń bezgotówkowych.

Rachunek pomocniczy przeznaczony jest dla posiadaczy rachunków bieżących. Otwierany jest dla wyodrębnionych środków pieniężnych na określone cele (np. fundusz socjalny) i służy do przeprowadzania przez posiadacza rachunku określonych rozliczeń pieniężnych.

Rachunek pomocniczy mogą założyć:

Podmioty instytucjonalne.
Organizacje społeczne, polityczne, zawodowe, fundacje i stowarzyszenia.
Jednostki i zakłady budżetowe oraz organizacje finansowe.
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez posiadacza rachunku.
Korzyści dla klienta:

Bank nie pobiera prowizji za wpłaty na rachunek Banku.
Nadwyżki finansowe mogą być zagospodarowane w formie lokat.
Rachunek pomocniczy wyposażony jest w pakiet wygodnych instrumentów płatniczych, służących do przeprowadzania transakcji finansowych w Banku, jak i poza nim (międzynarodowe karty płatnicze Visa Business).
Istnieje możliwość przeprowadzania rozliczeń w systemie Home Banking oraz INTERNET banking.