Cechy produktu:

Rachunek bieżący przeznaczony jest dla osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji i stowarzyszeń oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku i prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością, która może mieć charakter gospodarczy bądź organizacyjny. Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez posiadacza rachunku.

Rachunek bieżący pozwala na swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych, dzięki niemu istnieje możliwość wypłaty gotówki z bankomatów kartami płatniczymi oraz prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznym.

Posiadacz może wystawić dyspozycje rozliczeniowe do wysokości środków będących na rachunku. Dyspozycje pieniężne do wysokości posiadanych na rachunku środków złożone przez posiadacza rachunku (do godziny określonej w umowie) Bank wykonuje w tym samym dniu, zaś dyspozycje złożone później – w następnym dniu roboczym. Środki gromadzone na rachunku bieżącym podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwałą Zarządu Banku według zmiennej stopy procentowej. Naliczanie i dopisywanie odsetek odbywa się na koniec każdego kwartału kalendarzowego.

Korzyści dla klienta:
Istnieje możliwość przeprowadzania rozliczeń w systemie Home Banking. Można uzyskać telefoniczną ( na hasło) lub SMS informację o stanie środków na rachunku bieżącym oraz dokonanych operacjach bankowych.
Posiadacz rachunku może skorzystać z kredytu w rachunku bieżącym.
Nadwyżki finansowe na rachunku bieżącym mogą być zagospodarowane w formie lokat. Rachunek bieżący wyposażony jest w pakiet wygodnych instrumentów płatniczych, służących do przeprowadzania transakcji finansowych w Banku, jak i poza nim (międzynarodowe karty płatnicze Visa Business).
Możliwość korzystania nieodpłatnie z usługi INTERNET banking (dostępny całą dobę) w celu przeprowadzania rozliczeń bezgotówkowych.

 

Rachunek pomocniczy przeznaczony jest dla posiadaczy rachunków bieżących. Otwierany jest dla wyodrębnionych środków pieniężnych na określone cele (np. fundusz socjalny) i służy do przeprowadzania przez posiadacza rachunku określonych rozliczeń pieniężnych.

Rachunek pomocniczy mogą założyć:

Podmioty instytucjonalne.
Organizacje społeczne, polityczne, zawodowe, fundacje i stowarzyszenia.
Jednostki i zakłady budżetowe oraz organizacje finansowe.
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez posiadacza rachunku.
Korzyści dla klienta:

Bank nie pobiera prowizji za wpłaty na rachunek Banku.
Nadwyżki finansowe mogą być zagospodarowane w formie lokat.
Rachunek pomocniczy wyposażony jest w pakiet wygodnych instrumentów płatniczych, służących do przeprowadzania transakcji finansowych w Banku, jak i poza nim (międzynarodowe karty płatnicze Visa Business).
Istnieje możliwość przeprowadzania rozliczeń w systemie Home Banking oraz INTERNET banking.

Cechy produktu:

Lokata terminowa służy do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku przez czas określony w umowie z bankiem. Może być zakładana przez osoby fizyczne, osoby prawne i inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a także organizacje społeczne, polityczne, zawodowe, fundacje i stowarzyszenia. Minimalna kwota warunkująca prowadzenie rachunku lokaty terminowej wynosi 500 zł.

Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat terminowych o stałym lub zmiennym oprocentowaniu na okresy od 1 miesiąca, nawet do 60 miesięcy.

Wysokość oprocentowania zależy od zadeklarowanego i dotrzymanego przez Posiadacza rachunku okresu lokaty terminowej. Odsetki naliczane są ostatniego dnia trwania umowy lokaty terminowej za okres od dnia dokonania wpłaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków z rachunku. Po upływie terminu umownego Klient może dokonać wypłaty kwoty lokaty i należnych odsetek. Może także pozostawić rachunek lokaty terminowej na kolejny (taki sam) okres umowny bez wydawania jakiejkolwiek dodatkowej dyspozycji. Posiadacz rachunku lokaty terminowej może ustanowić pełnomocnika, który może dysponować rachunkiem w granicach określonych w pełnomocnictwie, np.:

Otwarcie rachunku lokaty terminowej.
Zmiany okresu lokowania środków pieniężnych.
Likwidacji rachunku lokaty terminowej.

Korzyści dla klienta:

Środki pieniężne na rachunku lokaty terminowej są bezpiecznie ulokowane, a co najważniejsze przynoszą zysk. Dla rachunków lokat terminowych, na których zdeponowane są środki przekraczające 10.000 zł stosuje się podwyższone oprocentowanie, natomiast warunki otwierania i prowadzenia rachunków powyżej 50.000 zł mogą być regulowane odrębnymi umowami. W przypadku pozostawienia lokaty na następny okres, Klient może pobrać odsetki za okres poprzedni bez ryzyka zerwania umowy lokaty. Odsetki nie podjęte w czasie trwania następnego okresu są oprocentowane jak lokata i podlegają kapitalizacji w ostatnim dniu następnego okresu.

Podmiot gospodarczy ubiegający się o kredyt występuje z wnioskiem sporządzonym według wzoru obowiązującego w Banku. Ze względu na siedzibę wnioskodawcy, właściwym do złożenia wniosku jest oddział Banku lub Bank Spółdzielczy, w którym wnioskodawca posiada rachunek. Rozpatrzenie przez Bank wniosku o kredyt powinno nastąpić w okresie nie przekraczającym 14 dni roboczych w przypadku ubiegania się o kredyt obrotowy, liczonych od daty złożenia pełnej wymaganej dokumentacji oraz 30 dni w przypadku kredytów inwestycyjnych. Zakres i stopień szczegółowości oceny zdolności kredytowej jest uzależniony od wysokości kredytu, terminu jego spłaty, sytuacji kredytobiorcy i jego wiarygodności oraz jakości prawnego zabezpieczenia. Warunkiem przyznania kredytu jest posiadanie przez kredytobiorcę zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.

Zdolność kredytowa ustala Bank w oparciu o przedłożone przez kredytobiorcę dokumenty oraz uzyskane informacje, jak również przeprowadzone u klienta inspekcje. W celu zapewnienia zwrotu należności z tytułu udzielonych kredytów Bank może żądać od kredytobiorcy prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci:

 • Weksla własnego in blanco.
 • Poręczenia osób fizycznych lub prawnych (wg prawa cywilnego i wekslowego).
 • Gwarancji innego banku.
 • Przelewu wierzytelności.
 • Przystąpienia do długu kredytowego.
 • Ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych lub prawach.
 • Przewłaszczenia rzeczy ruchomych.
 • Kaucji.
 • Cesji praw z ubezpieczenia.
 • Blokady środków na rachunku bankowym.
 • Ustanowienia hipoteki na nieruchomości.
 • Poręczenie Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych
 • Innych form.

Ustanowienie prawnego zabezpieczenia zwrotności kredytu winno być dokonane w formie pisemnej, odpowiedniej do wymogów prawa, w zależności od rodzaju ustanowionego zabezpieczenia. Przy udzielaniu kredytu Bank według swego uznania może żądać ustanowienia jednej lub kilku form zabezpieczeń zwrotu kredytu, w zależności od wartości rynkowej przyjmowanego zabezpieczenia, rodzaju kredytu i okresu kredytowania, formy organizacyjnej podmiotu gospodarczego i jego sytuacji finansowej. Wartość zabezpieczenia powinna zapewniać zwrotność kredytu wraz z odsetkami i kosztami postępowania windykacyjnego. Od przyznanego kredytu Bank pobiera jednorazowo prowizje. Jej wysokość ustala się zgodnie z obowiązującą taryfa prowizji i opłat bankowych.

Przedmiotem kredytu mogą być wszelkie przedsięwzięcia podejmowane w obrocie gospodarczym lub życiu publicznym, a w szczególności przedsięwzięcia inwestycyjne, zmierzające do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub rozwoju już istniejącej.

Kredytem inwestycyjnym mogą być w szczególności finansowane nakłady na:

 • Zakup gruntu i terenu.
 • Zakup budynków i budowli.
 • Rozbudowę, modernizacje obiektów i budowli.
 • Zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych i środków transportowych.
 • Zakup wyposażenia.
 • Zakup innych środków trwałych.

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, których celem jest stworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych. Kredyt inwestycyjny udzielany jest z reguły jako średnio- lub długoterminowy, wyłącznie w rachunku kredytowym. Udzielony kredyt inwestycyjny, w zależności od rodzaju finansowanych nakładów może być wykorzystywany jednorazowo bądź w transzach do wysokości określonej w umowie.

Splata kredytu dokonywana jest jednorazowo bądź w transzach. Każda splata wykorzystanego kredytu nie daje kredytobiorcy możliwości ponownego zadłużenia się do kwoty przyznanego kredytu. Przy udzielaniu kredytów długoterminowych na finansowanie nakładów inwestycyjnych może być stosowana karencja w spłacie kapitału do 1 roku. W uzasadnionych przypadkach można wydłużyć okres karencji do 2 lat.

Przedmiotem kredytu mogą być wszelkie przedsięwzięcia podejmowane w obrocie gospodarczym lub życiu publicznym, a w szczególności bieżące potrzeby związane z działalnością gospodarczą.

Przedmiotem kredytu na bieżącą działalność gospodarczą mogą być:

 • Zapasy o charakterze stałym, przejściowym oraz związane ze zwiększeniem rozmiarów działalności gospodarczej.
 • Należności.
 • Inne cele związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej.

Kredyt obrotowy może mieć formę:

 • Kredytu obrotowego odnawialnego

  – udzielanego na sfinansowanie bieżących, stałych potrzeb obrotowych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.Odnowienie kredytu następuje na podstawie:

  • Nowego wniosku kredytowego złożonego w Banku nie później niż w terminie 14 dni do czasu wygaśnięcia obowiązującej umowy o kredyt.
  • Analizie potrzeb obrotowych.
  • Na podstawie nowej umowy o kredyt obrotowy odnawialny.

  Kredyt udzielany jest w rachunku:

  • Bieżącym
  • Kredytowy
 • Kredytu obrowowego nieodnawialnego

  udzielanego na sfinansowanie doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług. Udzielany jest w rachunku:

  • Bieżącym
  • Kredytowy

 

Kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest podmiotom gospodarczym posiadającym w Banku rachunek bieżący

Czynny rachunek bieżący podmiot powinien posiadać przez okres co najmniej 6-ciu miesięcy. Bank w szczególnie uzasadnionych przypadkach może udzielić kredytu w rachunku bieżącym podmiotom gospodarczym bez zachowania 6-cio miesięcznego okresu posiadania czynnego rachunku w Banku.

Limit kredytu ustalany jest z uwzględnieniem:

 • Wysokości obrotów na rachunku bieżącym.
 • Poziomu zdolności kredytowej.
 • Rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych.
 • Rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu.

Podstawą ustalenia limitu kredytu jest poziom bieżących potrzeb obrotowych. Poziom zadłużenia jest zmienny w ramach określonej w umowie o kredyt górnej granicy kredytowania. Każda splata części kredytu z wpływów na rachunek bieżący kredytobiorcy w Banku daje możliwość ponownego jej wykorzystania wraz z pozostałą częścią tego kredytu. Kredyt udzielany jest na okres do 12 miesięcy z możliwością wydłużenia na okres następnych 12 miesięcy.

Standardowe karty płatnicze wydawane do rachunku bieżącego

Możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych metodą zbliżeniową (bez użycia kodu PIN) – jednorazowo do 50zł. Karta Visa Business Electron payWave dodatkowo ma możliwość płatności za towary zamówione telefonicznie lub korespondencyjnie, za zakupiony towar za pośrednictwem Internetu
Łatwy i szybki dostęp do kredytu w formie gotówkowej i bezgotówkowej przy użyciu karty. Nie wymaga posiadania rachunku rozliczeniowego. Transakcje do 52 dni są nieoprocentowane. Maksymalny okres kredytu do 48 miesięcy

Internet Banking

jest jednym ze sposobów obsługi rachunku bankowego. Dzięki niej klient nie musi iść do banku w celu wykonania podstawowych operacji takich jak realizacji przelewu czy założenia zlecenia stałego. Może z własnego domu, przy pomocy komputera z dostępem do Internetu, wykonać prawie wszystkie operacje dotychczas wykonywane przez pracownika banku, a zlecane przez klienta. System pracuje przez 24 godziny na dobę. Nie ma, więc większego znaczenia, o jakiej porze klient będzie z niego korzystał. Dzięki zastosowaniu Internetu nie ma również znaczenia, z jakiego miejsca na świecie operacja na rachunku będzie wykonana.

Internet Banking umożliwi Ci:

 • Sprawdzenie stanu rachunku
 • Wykonywanie przelewów
 • Tworzenie listy przelewów zdefiniowanych
 • Zakładanie lokat
 • Składanie zleceń okresowych
 • Śledzenie historii operacji
 • Wydruk potwierdzenia wykonania operacji

Link do strony logowania Internet Bankingu:

https://online.bskaliszpom.pl

Wersja mobilna usługi Internet Banking to rozwiązanie, które umożliwia obsługę rachunków bankowych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, takich jak telefon komórkowy typu smartfon (urządzenie telefoniczne łączące w sobie funkcje telefonu komórkowego i komputera kieszonkowego) lub tablet. Program dedykowany jest dla nowych urządzeń mobilnych obsługiwanych palcem, wykorzystujących systemy operacyjne: Android, iOS, Windows phone, Firefox OS, BlackBerry.

Intuicyjny interfejs systemu dostosowany do urządzeń mobilnych sprawia, że zarządzanie finansami jest wygodne i przyjemne, z nieograniczonym przez czas lub miejsce dostępem do środków. Internet Banking Mobilny działa równolegle z tradycyjnym dostępem do programu Internet Banking.

Z usługi mogą korzystać Klienci banku będący użytkownikami usługi Internet Banking.

Podstawowe funkcjonalności:

 • dostęp do rachunków,
 • przegląd sald i historii operacji na rachunkach,
 • wykonywanie przelewów zdefiniowanych i dowolnych,
 • koszyk płatności,
 • obsługa lokat terminowych,
 • doładowania telefonów.

Korzyści dla klienta z korzystania z internetowej bankowości mobilnej:

 • mobilność – interfejs dostosowany do ekranów urządzeń przenośnych typu telefon smartfon, tablet,
 • wygodna kontrola środków bez konieczności „przewodowego połączenia” z siecią Internet,
 • szybki dostęp do rachunków 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę bez względu na miejsce,
 • większa satysfakcja klienta z korzystania z usług banku.

Bezpieczeństwo

Operacje wprowadzane przez telefony i tablety z wykorzystaniem Interfejsu mobilnego są rejestrowane w czasie rzeczywistym w systemie bankowym na rachunku klienta (brak zwłoki w rejestracji operacji). Podobnie zmiany wprowadzone na rachunku klienta przez bank, są natychmiast widoczne w programie podczas obsługi na urządzeniach mobilnych. Dane przesyłane pomiędzy urządzeniem klienta a systemem bankowym są szyfrowane. Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, czynności związane z parametryzacją i definiowaniem przelewów wymagają podania dodatkowego hasła jednorazowego.

Kroki jakie należy wykonać aby zalogować się do usługi:

 • uruchomić w telefonie komórkowym lub tablecie przeglądarkę internetową
 • wpisać poprawny adres usługi Internet Bankingu:

https://online.bskaliszpom.pl/

 • zalogować sie poprzez podanie swojego identyfikatora i hasła dostępu

Usługa polega na wysłaniu krótkich wiadomości tekstowych (SMS) na telefon klienta z informacją o stanie rachunku oraz wykonanych operacjach.

Wiadomości mogą być wysyłane każdorazowo po wykonaniu operacji na koncie klienta.

Aby aktywować usługę na swoim koncie wystarczy podpisać umowę o świadczenie usługi.

Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim w każdej placówce zapewnia kompleksową obsługę ubezpieczeniową Generali.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczeń:

partner_sgb_leasing
partner_novum
partner_bik
partner_pomerania
partner_ips_sgb
partner_concordia