Wybierz rachunek dla siebie:

Cechy produktu

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku i prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością, która może mieć charakter gospodarczy bądź organizacyjny. Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez posiadacza rachunku.

Rachunek bieżący pozwala na swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych, dzięki niemu istnieje możliwość wypłaty gotówki z bankomatów kartami emitowanymi przez bank oraz prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznym (za pomocą systemu SWIFT). Posiadacz może wystawić dyspozycje rozliczeniowe do wysokości środków będących na rachunku. Dyspozycje pieniężne do wysokości posiadanych na rachunku środków złożone przez posiadacza rachunku (do godziny określonej w umowie) Bank wykonuje w tym samym dniu, zaś dyspozycje złożone później – w następnym dniu roboczym.

Środki gromadzone na rachunku bieżącym podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwałą Zarządu Banku według zmiennej stopy procentowej. Naliczanie i dopisywanie odsetek odbywa się na koniec każdego miesiąca lub kwartału kalendarzowego.
Korzyści dla klienta

Istnieje możliwość przeprowadzania rozliczeń w systemie Home Banking. Można uzyskać telefoniczną informację o stanie środków na rachunku bieżącym oraz dokonanych operacjach bankowych.

Posiadacz rachunku może skorzystać z kredytu w rachunku bieżącym. Nadwyżki finansowe na rachunku bieżącym mogą być zagospodarowane w formie lokat. Rachunek bieżący wyposażony jest w pakiet wygodnych instrumentów płatniczych, służących do przeprowadzania transakcji finansowych w Banku, jak i poza nim (międzynarodowe karty płatnicze MasterCard Business, Visa Business).

Cechy produktu

Rachunek pomocniczy przeznaczony jest dla posiadaczy rachunków bieżących. Otwierany jest dla wyodrębnionych środków pieniężnych na określone cele (np. fundusz socjalny) i służy do przeprowadzania przez posiadacza rachunku określonych rozliczeń pieniężnych. Pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez posiadacza rachunku.

Środki gromadzone na rachunku bankowym podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwalą Zarządu Banku według zmiennej stopy procentowej. Naliczanie i dopisywanie odsetek od środków na rachunku odbywa się na koniec każdego miesiąca lub kwartału kalendarzowego.
Korzyści dla klienta

Bank nie pobiera prowizji za wpłaty na rachunek Banku oraz wypłaty czeków gotówkowych na rzecz posiadacza rachunku.

Nadwyżki finansowe mogą być zagospodarowane w formie lokat. Rachunek pomocniczy wyposażony jest w pakiet wygodnych instrumentów płatniczych, służących do przeprowadzania transakcji finansowych w Banku, jak i poza nim (międzynarodowe karty płatnicze MasterCard Business, Visa Business). Istnieje możliwość przeprowadzania rozliczeń w systemie Home Banking.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcza mają obowiązek co miesiąc opłacać składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Aby ułatwić klientom opłacanie składek ZUS Bank oferuje specjalny rachunek: KONTO EXTRA ZUS.

Konto EXTRA ZUS służy do regulowania okresowych płatności z tytułu ubezpieczeń społecznych.

Za otwarcie i prowadzenie rachunku bank nie pobiera żadnych opłat. Konto można otworzyć bezterminowo lub na czas określony. Środki będące na rachunku bankowym EXTRA ZUS nie są oprocentowane.