Kredyt udzielany jest producentom rolnym  w ramach linii UP z dopłatą do oprocentowania ARiMR w celu poprawy płynności finansowej   w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Na co?

Kredyt może zostać udzielony na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do utrzymania płynności finansowej.

Dla kogo?

O kredyt możesz się ubiegać, jeżeli jesteś producentem rolnym oraz:

 • osobą fizyczną (z wyłączeniem rencistów mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy)
 • osobą prawną
 • jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Ile?

Kwota kredytów udzielonych producentowi rolnemu nie może przekroczyć kwoty:

 • 100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych
 • 200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych
 • 400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.

Dodatkowe warunki:

 • Nie jest wymagany wkład własny.
 • Okres karencji w spłacie kredytu do 2 lat.
 • Okres kredytowania do 7 lat.
 • Spłaty rat kapitałowych o okresach półrocznych i rocznych.
 • Spłata odsetek w okresach kwartalnych.
 • Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu może być stosowana w okresie kredytowania, ale przez okres nie dłuższy niż 5 lat licząc od daty zawarcia umowy kredytu.
 • Wykorzystanie kredytu zgodnie z jego przeznaczeniem ( zasady określa ARiMR)  bez wymogu przedstawiania faktur.
 • Zabezpieczenie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz pełnomocnictwo do obsługi kredytu z rachunku bieżącego.

 

Zapraszamy do skorzystania z nowego kredytu na specjalnych warunkach.