Zarząd Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim zwołuje  Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego.

Zebranie odbędzie się w dniu 24.06.2024 r.  o godzinie  11.00 w Agroturystyce „Wielo – Rybka” w Kaliszu Pomorskim ul. Młyńska 10/12.

 

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Wybór komisji:
  1. Komisji mandatowo – skrutacyjnej,
  2. Komisji uchwał i wniosków.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
 9. Zmiany do Statutu:
  1. zatwierdzenie zmian do Statutu Banku,
  2. przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Banku,
 10. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku.
 11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta.
 12. Przedstawienie sprawozdania z wykorzystania środków z funduszu społeczno- kulturalnego za 2023 rok oraz planowane zamierzenia w zakresie działalności społecznej i kulturalnej w 2024 roku.
 13. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku w tym ocena Zasad Ładu Korporacyjnego, wraz z Raportem z realizacji Polityki wynagradzania oraz ocena skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim za 2023 rok.
 14. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności Banku na rok 2024.
 15. Przedstawienie informacji o realizacji wniosków polustracyjnych z realizacji Lustracji pełnej za okres 01.01.2019r. do 31.12.2021r. przeprowadzonej przez  Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Poznaniu.
 16. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami.
 17. Podjęcie Uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2023 rok;
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim za 2023r.
  3. udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
  4. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok wraz z oceną Ładu Korporacyjnego oraz Polityki wynagradzania;
  5. ocena skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim za 2023 rok.
  6. podziału nadwyżki bilansowej;
  7. zatwierdzenie pokrycia strat z lat ubiegłych Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim,
  8. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć w roku 2024,
  9. zatwierdzenie kierunków rozwoju działalności Banku na rok 2024,
  10. wyboru delegata Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim na Zjazd Związku Rewizyjnego.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie Obrad.

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w KALISZU POMORSKIM