Zarząd Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim zwołuje  Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego.

Zebranie odbędzie się w dniu 21.05.2024 r.  o godzinie  11°° w Agroturystyce „Wielo – Rybka” w Kaliszu Pomorskim ul. Młyńska 10/12.

 

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Wybór komisji:
  1. Komisji mandatowo – skrutacyjno-wyborczej
  2. Komisji ds. odpowiedniości,
  3. Komisji uchwał i wniosków.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
 9. Informacja o rezygnacji z mandatu delegata Przedstawiciela.
 10. Uchwalenie „Regulaminu uzupełniających wyborów Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim”.
 11. Omówienie zmian i uchwalenie tekstu jednolitego „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim”.
 1. Omówienie zmian i uchwalenie tekstu jednolitego „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim”.
 2. Omówienie zmian i uchwalenie tekstu jednolitego „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim”.
 3. Zgłoszenie kandydatów na członka uzupełniającego skład Rady Nadzorczej z Grupy Członkowskiej Kalisz Pomorski.
 4. Ocena indywidualna wtórna odpowiedniości rezygnującego członka Rady Nadzorczej oraz pozostałych członków Rady Nadzorczej.
 5. Ocena wtórna kolegialna Rady Nadzorczej.
 6. Ocena indywidualna kandydata na członka uzupełniającego skład Rady Nadzorczej na obecną kadencję na podstawie opinii komisji ds. odpowiedniości.
 7. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
 8. Ocena kolegialna uzupełnionego składu Rady Nadzorczej.
 9. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 • oceny indywidualnej wtórnej członków Rady Nadzorczej,
 • oceny wtórnej kolegialnej Rady Nadzorczej
 • oceny indywidualnej kandydatów do Rady Nadzorczej,
 1. Ogłoszenie wyników wyborów uzupełniających i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia członka uzupełniającego skład Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zbiorowej oceny odpowiedniości uzupełnionej Rady Nadzorczej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, w tym członków Komitetu Audytu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim.
 4. Inne wnioski zgłoszone przez Przedstawicieli podczas Obrad Zgromadzenia.
 5. Zamknięcie Obrad.

 

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w KALISZU POMORSKIM